Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.818.546
Hôm qua:892
Hôm nay:845

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Giới thiệu sách, tác phẩm

PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - SỨC MẠNH NỘI SINH CỦA DÂN TỘC TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

10:05 | 14/05/2018 1228

Tác giả: GS.TS. Phùng Hữu Phú (Chủ biên)

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia sự thật

Năm xuất bản: 2016 ; số trang 398 trang

Cuốn sách được xây dựng trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Định hướng phát triển văn hóa - Sức mạnh nội sinh của dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, văn hóa học đầu ngành trong cả nước. Nội dung cuốn sách được chia làm 5 chương:

 

Chương I: Nhận diện văn hóa với tư cách là hệ giá trị, là sức mạnh nội sinh của sự phát triển

Chương II: Văn hóa là sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam trong tiến trình lịch sử

Chương III: Văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Chương IV: Xử lý mối quan hệ biện chứng giữa văn hóa với các thành tố cơ bản của đời sống xã hội - Nguồn lực và sức mạnh nội sinh của sự phát triển bền vững trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Chương V: Đề xuất hoàn thiện quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa phục vụ phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới.

Cuốn sách chỉ rõ, để văn hóa có thể phát huy tốt nhất vai trò là nguồn lực, sức mạnh nội sinh của phát triển bền vững đất nước, điều phải thường xuyên quan tâm là thiết kế và vận hành một cách khoa học các kênh, mạng, các thể chế, thiết chế để văn hóa thấm sâu, lan tỏa rộng khắp vào các lĩnh vực, các mặt hoạt động, các mối quan hệ, các đối tượng của đời sống xã hội. Với tư cách là lực lượng định hướng, dẫn dắt văn hóa, Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội đóng vai trò to lớn. Muốn thực hiện được sứ mệnh cao cả đó, không còn con đường nào khác, Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị cần phải nâng tầm văn hóa và không ngừng bồi đắp, làm giàu các tố chất văn hóa bởi Đảng văn hóa, hệ thống chính trị văn hóa là nhân tố có ý nghĩa hàng đầu để phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa; chăm lo bồi dưỡng sức dân, nâng cao dân trí, dân khí, dân sinh; chăm lo xây dựng, phát huy nhân tài chính là gốc rễ để phát triển, phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa.

Các bản tin trước:

Các bản tin tiếp theo: