TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:2.222.646
Hôm qua:610
Hôm nay:563

PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - SỨC MẠNH NỘI SINH CỦA DÂN TỘC TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
10:05 | 14/05/2018

Tác giả: GS.TS. Phùng Hữu Phú (Chủ biên)

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia sự thật

Năm xuất bản: 2016 ; số trang 398 trang

Cuốn sách được xây dựng trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Định hướng phát triển văn hóa - Sức mạnh nội sinh của dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, văn hóa học đầu ngành trong cả nước. Nội dung cuốn sách được chia làm 5 chương:

 

Chương I: Nhận diện văn hóa với tư cách là hệ giá trị, là sức mạnh nội sinh của sự phát triển

Chương II: Văn hóa là sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam trong tiến trình lịch sử

Chương III: Văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Chương IV: Xử lý mối quan hệ biện chứng giữa văn hóa với các thành tố cơ bản của đời sống xã hội - Nguồn lực và sức mạnh nội sinh của sự phát triển bền vững trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Chương V: Đề xuất hoàn thiện quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa phục vụ phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới.

Cuốn sách chỉ rõ, để văn hóa có thể phát huy tốt nhất vai trò là nguồn lực, sức mạnh nội sinh của phát triển bền vững đất nước, điều phải thường xuyên quan tâm là thiết kế và vận hành một cách khoa học các kênh, mạng, các thể chế, thiết chế để văn hóa thấm sâu, lan tỏa rộng khắp vào các lĩnh vực, các mặt hoạt động, các mối quan hệ, các đối tượng của đời sống xã hội. Với tư cách là lực lượng định hướng, dẫn dắt văn hóa, Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội đóng vai trò to lớn. Muốn thực hiện được sứ mệnh cao cả đó, không còn con đường nào khác, Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị cần phải nâng tầm văn hóa và không ngừng bồi đắp, làm giàu các tố chất văn hóa bởi Đảng văn hóa, hệ thống chính trị văn hóa là nhân tố có ý nghĩa hàng đầu để phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa; chăm lo bồi dưỡng sức dân, nâng cao dân trí, dân khí, dân sinh; chăm lo xây dựng, phát huy nhân tài chính là gốc rễ để phát triển, phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa.

Các bản tin trước:
  THƯỜNG THỨC CHÍNH TRỊ của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tác phẩm quan trọng bàn về Chính trị (09:54 | 26/04/2018)
  Thế kỷ 21 thế kỷ của Trung Quốc (22:02 | 30/03/2018)
  Thể chế tư pháp trong nhà nước pháp quyền (15:48 | 30/03/2018)
  Lý Quang Diệu bàn về Trung Quốc, Hoa Kỳ và thế giới (08:44 | 23/03/2018)
Các bản tin tiếp theo:
  TƯƠNG LAI CỦA QUYỀN LỰC (14:00 | 14/05/2018)
  GIỚI THIỆU TÁC PHẨM “CHIẾC LEXUS VÀ CÂY ÔLIU” (14:07 | 14/05/2018)
   70 NĂM TÁC PHẨM ĐỜI SỐNG MỚI (14:43 | 29/05/2018)
   CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH (16:08 | 29/05/2018)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang