TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:645.600
Hôm qua:574
Hôm nay:188

ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN CHÍNH

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  975 /QĐ-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

        Công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, công chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên chuyên viên chính làm việc trong hệ thống chính trị Việt Nam theo quy định của pháp luật.

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu chung

        Phát triển năng lực thực thi công vụ cho công chức ngạch chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức cơ bản cho chuyên viên chính trong thực thi công vụ, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công chức trong cơ quan, tổ chức.

b) Cung cấp những nội dung cần thiết để tổ chức việc rèn tập các kỹ năng cơ bản giúp chuyên viên chính tiến hành các hoạt động công vụ.

c) Tạo một bước căn bản nâng cao về chất cho hoạt động bồi dưỡng, phát triển năng lực làm việc của công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính.

d) Tạo bước chuyển lớn về tinh thần, thái độ phục vụ, bảo đảm chỉ số hài lòng của nhân dân đối với công chức và công sở.

III. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

        Chương trình bảo đảm từ kiến thức chung đến kỹ năng, kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ. Trong mỗi phần có chuyên đề phù hợp với đối tượng và tính chất công việc của ngạch chuyên viên chính.

        Học viên học đủ các phần kiến thức và kỹ năng, làm đầy đủ và đạt yêu cầu các bài kiểm tra, tiểu luận của Chương trình sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định.

IV.  CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng

a) Khối lượng kiến thức:

        Chương trình có 17 chuyên đề giảng dạy và 03 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết tiểu luận, bao gồm 4 phần:

  • Phần I: Nền hành chính nhà nước, bao gồm 09 chuyên đề nhằm củng cố, bổ sung kiến thức quản lý hành chính nhà nước (kiến thức hành chính vĩ mô - kiến thức nền tảng) và 02 chuyên đề báo cáo;
  • Phần II: Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, bao gồm 02 chuyên đề: 01 chuyên đề làm rõ những nguyên tắc, yêu cầu và nội dung cơ bản phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; 01 chuyên đề báo cáo để các trường thuộc bộ, ngành hoặc trường chính trị tỉnh bổ sung kiến thức quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực hoặc địa phương/vùng lãnh thổ phản ánh những vấn đề cụ thể của bộ, ngành, địa phương;
  • Phần III: Những kỹ năng cơ bản, bao gồm 07 chuyên đề phát triển kỹ năng thực thi công vụ (kỹ năng thực hiện chức năng, thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước; kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tổ chức và quản lý tổ chức công);
  • Phần IV: Đi thực tế và viết tiểu luận cuối khóa.

b) Thời gian bồi dưỡng:

        Tổng thời gian bồi dưỡng là 6 tuần (30 ngày làm việc), với tổng thời lượng là 240 tiết (30 ngày x 8 tiết/ngày); trong đó:

STT

Hoạt động

Số tiết

1

Lý thuyết

76

2

Thảo luận, thực hành

100

3

Chuyên đề báo cáo

16

4

Ôn tập

8

5

Kiểm tra (2 lần)

8

6

Đi thực tế

8

7

Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa

4

8

Viết tiểu luận cuối khoá

16

9

Khai giảng, bế giảng và phát chứng chỉ

4

Tổng số

240

  1. Cấu trúc chương trình

 

Phần I

NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

STT

Chuyên đề, hoạt động

Số tiết

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Tổng

1

Khai giảng

 

 

1

2

Lý luận về hành chính nhà nước

4

4

8

3

Pháp luật trong hành chính nhà nước

4

4

8

4

Quyết định hành chính nhà nước

4

4

8

5

Tổng quan về chính sách công

4

4

8

6

Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước

4

4

8

7

Ôn tập

 

 

4

8

Kiểm tra (lần 1)

 

 

4

9

Quản lý tài chính công

4

4

8

10

Quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công

4

4

8

11

Chính phủ điện tử

4

4

8

12

Văn hóa công sở

4

4

8

13

Chuyên đề báo cáo: Cải cách hành chính ở bộ, ngành và địa phương

4

4

8

14

Chuyên đề báo cáo: Đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công ở bộ, ngành và địa phương

4

4

8

15

Ôn tập

 

 

4

16

Kiểm tra (lần 2)

 

 

4

Tổng số

44

44

105

 

Phần II

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH VÀ LÃNH THỔ

STT   

Chuyên đề

Số tiết

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Tổng

1

Kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

4

4

8

2

Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam

8

4

12

Tổng số

12

8

20

 

Phần III

NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN

STT

Chuyên đề

Số tiết

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Tổng

1

Kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức

4

8

12

2

Kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp

4

8

12

3

Kỹ năng phân tích công việc

4

8

12

4

Kỹ năng phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ

4

8

12

5

Kỹ năng thuyết trình

4

8

12

6

Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ

4

8

12

7

Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

4

8

12

Tổng số

28

56

84

 

Phần IV

ĐI THỰC TẾ VÀ VIẾT TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA

STT

Hoạt động

Số tiết

1

Đi thực tế

8

2

Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa

4

3

Viết tiểu luận cuối khóa

16

4

Bế giảng và phát chứng chỉ

3

Tổng số

31

 

 

Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Biểu mẫu
Thành phố Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử
Đảng bộ Đà Nẵng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang