TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:273.726
Hôm qua:872
Hôm nay:142

THỜI KHÓA BIỂU
Năm :
Tuần :
* HỆ KHÔNG TẬP TRUNG:
KHÓA 2018-2019
BUỔITIẾTThứ 2
12/11/2018
Thứ 3
13/11/2018
Thứ 4
14/11/2018
Thứ 5
15/11/2018
Thứ 6
16/11/2018
Thứ 7
17/11/2018
Lớp Bệnh viện C
Tối1
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở
 
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng xử lý tình huống chính trị - xã hội ở cơ sở
 
2  
3  
4  
Lớp Ðại học Đà Nẵng
Tối1  
Nhiệm vụ địa phương (4t)
(Thi het mon)
   
2     
3     
4     
Lớp Đảng ủy khối
Tối1
Mác-Lênin (4t)
CNXH và con đường đi lên CNXH
Mác-Lênin (4t)
CNXH và con đường đi lên CNXH
 
Mác-Lênin (4t)
CNXH và con đường đi lên CNXH
Mác-Lênin (4t)
Liên minh công - nông - trí thức trong thời kỳ quá độ lên CNXH
 
2  
3  
4  
Lớp K33B
Sáng1
Đường lối (4t)
Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 
Đường lối (4t)
Dân tộc, tôn giáo
Đường lối (4t)
Dân tộc, tôn giáo
  
2   
3   
4   
Chiều1 
Đường lối (4t)
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay
  
Đường lối (4t)
Thực hiện quyền con người
 
2    
3    
4    
Lớp K33D
Sáng1
Quản lý hành chính (4t)
QL cán bộ, công chức ở cơ sở
 
Quản lý hành chính (4t)
Xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH ở cơ sở
Quản lý hành chính (4t)
Xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH ở cơ sở
  
2   
3   
4   
Chiều1 
Quản lý hành chính (4t)
QL đất đai, địa giới HC và XD ở cơ sở
  
Quản lý hành chính (4t)
QL hoạt động VH, GD, Y tế ở cơ sở
 
2    
3    
4    
Lớp K33E
Chiều1
Nhà nước (4t)
Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN VN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
Nhà nước (4t)
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
Nhà nước (4t)
Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN VN
Nhà nước (4t)
(Luat hien phap)
Nhà nước (4t)
(Luat dan su)
 
2 
3 
4 
Lớp K33G
Sáng1  
TT.HCM (4t)
TT HCM về CB và công tác CB
TT.HCM (4t)
TT HCM về CB và công tác CB
TT.HCM (4t)
TT HCM về NN của dân, do dân, vì dân
 
2   
3   
4   
Chiều1
TT.HCM (4t)
TT HCM về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
TT.HCM (4t)
TT HCM về đại đoàn kết
    
2    
3    
4    
Lớp Quận Sơn Trà
Sáng1     
Đường lối (4t)
Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển KT tri thức ở VN
2     
3     
4     
Tối1
Đường lối (4t)
Phát triển nền KTTT định hướng XHCN ở VN
   
Đường lối (4t)
Phát triển nền KTTT định hướng XHCN ở VN
 
2    
3    
4    
Lớp Quân sự
Chiều1 
Nghiệp vụ (4t)
(Thi het mon)
 
Nhiệm vụ địa phương (4t)
(Thi het mon)
  
2    
3    
4    

* HỆ CHUYÊN VIÊN:
KHÓA 2018
BUỔITIẾTThứ 2
12/11/2018
Thứ 3
13/11/2018
Thứ 4
14/11/2018
Thứ 5
15/11/2018
Thứ 6
16/11/2018
Thứ 7
17/11/2018
Lớp CVTP4
Sáng1     
Học phần 1 CV (4t)
2     
3     
4     
Tối1
Học phần 1 CV (4t)
Học phần 1 CV (4t)
 
Học phần 1 CV (4t)
  
2   
3   
4   

* HỆ TẬP TRUNG:
KHÓA 2018 - 2019
BUỔITIẾTThứ 2
12/11/2018
Thứ 3
13/11/2018
Thứ 4
14/11/2018
Thứ 5
15/11/2018
Thứ 6
16/11/2018
Thứ 7
17/11/2018
Lớp K33C
Sáng1 
Nhiệm vụ địa phương (4t)
Lịch sử Đảng bộ địa phương
 
Nhiệm vụ địa phương (4t)
(Bao cao thuc te)
  
2    
3    
4    
Chiều1  
Nhiệm vụ địa phương (4t)
Lịch sử Đảng bộ địa phương
 
Nhiệm vụ địa phương (4t)
(Bao cao thuc te)
 
2    
3    
4    
Lớp K33H
Sáng1
Mác-Lênin (4t)
Phép biện chứng duy vật
Mác-Lênin (4t)
Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
Mác-Lênin (4t)
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
Mác-Lênin (4t)
Giai cấp - nhà nước - cách mạng xã hội
Mác-Lênin (4t)
Ý thức xã hội
 
2 
3 
4 
Chiều1
Mác-Lênin (4t)
Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
 
Mác-Lênin (4t)
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
Mác-Lênin (4t)
Giai cấp - nhà nước - cách mạng xã hội
Mác-Lênin (4t)
Sản xuất hàng hóa và quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa
 
2  
3  
4  

Ghi chú:
- Buổi sáng bắt đầu lúc 07h30, buổi chiều bắt đầu lúc 13h30;
- Mỗi tiết học lý thuyết 60 phút.
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang