TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:412.329
Hôm qua:921
Hôm nay:89

THỜI KHÓA BIỂU
Năm :
Tuần :
* HỆ TẬP TRUNG:
KHÓA 2018 - 2019
BUỔITIẾTThứ 2
20/05/2019
Thứ 3
21/05/2019
Thứ 4
22/05/2019
Thứ 5
23/05/2019
Thứ 6
24/05/2019
Thứ 7
25/05/2019
Lớp K33H
Sáng1
Nhiệm vụ địa phương
Một số báo cáo chuyên đề về địa phương
(Tu nghien cuu)
Nhiệm vụ địa phương
(Bao cao thuc te)
Nhiệm vụ địa phương (2t)
(Huong dan on tap)
   
2
3 
4 
5 
Chiều1
Nhiệm vụ địa phương
(Bao cao thuc te)
Nghiệp vụ (4t)
(Thi het mon)
    
2
3
4
5 

KHÓA 2019-2020
BUỔITIẾTThứ 2
20/05/2019
Thứ 3
21/05/2019
Thứ 4
22/05/2019
Thứ 5
23/05/2019
Thứ 6
24/05/2019
Thứ 7
25/05/2019
Lớp 34B
Sáng1
Lịch sử Đảng
Học thuyết Mác-Lênin và TT HCM về ĐCS
Lịch sử Đảng
Nguyên tắc TC và HĐ cơ bản của ĐCS
TT.HCM
(Thi het mon)
Lịch sử Đảng
Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)
Lịch sử Đảng
(Tu nghien cuu)
 
2
3
4
5
Chiều1
Lịch sử Đảng
Học thuyết Mác-Lênin và TT HCM về ĐCS
Lịch sử Đảng
ĐCS cầm quyền và phương thức LĐ của Đảng trong đk Đảng cầm quyền
Lịch sử Đảng
Sự ra đời của ĐCSVN và Cương lĩnh CT đầu tiên của Đảng
Lịch sử Đảng
Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975)
Lịch sử Đảng
(Tu nghien cuu)
 
2
3
4
5

* HỆ KHÔNG TẬP TRUNG:
KHÓA 2018-2019
BUỔITIẾTThứ 2
20/05/2019
Thứ 3
21/05/2019
Thứ 4
22/05/2019
Thứ 5
23/05/2019
Thứ 6
24/05/2019
Thứ 7
25/05/2019
Lớp Bệnh viện C
Tối1
Nhiệm vụ địa phương
(Bao cao thuc te)
Nhiệm vụ địa phương
(Bao cao thuc te)
Nhiệm vụ địa phương
(Huong dan on tap)
   
2
3
4
5
Lớp Đảng ủy khối
Sáng1     
Nhiệm vụ địa phương (4t)
Một số báo cáo chuyên đề về địa phương
(Bao cao thuc te)
2
3
4
Tối1 
Nhiệm vụ địa phương (4t)
Lịch sử Đảng bộ địa phương
 
Nhiệm vụ địa phương (4t)
Lịch sử Đảng bộ địa phương
Nhiệm vụ địa phương (4t)
(Bao cao thuc te)
 
2
3
4
Lớp K33D
Sáng1
MônTTN3
(Thi Tot nghiep Khoi Kien thuc 3)
     
2
3
4
5
Lớp K33G
Sáng1
Đường lối
(Tu nghien cuu)
Đường lối
Quan điểm của Đảng và NN VN về chính sách xã hội
Đường lối
Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Đường lối
Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc VN XHCN hiện nay
Đường lối
XD & PT KT-XH gắn với QP-AN
 
2
3
4
5
Chiều1
Đường lối
Dân tộc, tôn giáo
Đường lối
Thực hiện quyền con người
Đường lối
Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc VN XHCN hiện nay
Đường lối
(Tu nghien cuu)
Đường lối
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay
 
2
3
4
5
Lớp K33I
Sáng1
Đường lối
Quan điểm của Đảng và NN VN về chính sách xã hội
Đường lối
Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc VN XHCN hiện nay
Đường lối
Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ
Đường lối
Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Đường lối
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay
 
2
3
4
5
Chiều1
Đường lối
XD và PT nền VHVN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Đường lối
Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc VN XHCN hiện nay
Đường lối
Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ
Đường lối
Quan điểm của Đảng và NN VN về chính sách xã hội
(T u nghien cuu)
Đường lối
XD & PT KT-XH gắn với QP-AN
 
2
3
4
5

KHÓA 2019 - 2020
BUỔITIẾTThứ 2
20/05/2019
Thứ 3
21/05/2019
Thứ 4
22/05/2019
Thứ 5
23/05/2019
Thứ 6
24/05/2019
Thứ 7
25/05/2019
Lớp 34C
Sáng1     
Mác-Lênin
Ý thức xã hội
2
3
4
5
Tối1
Mác-Lênin
Phép biện chứng duy vật
Mác-Lênin
Phép biện chứng duy vật
 
Mác-Lênin
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
Mác-Lênin
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
 
2
3
4
5
Lớp Công an TP1
Sáng1     
Lịch sử Đảng
Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 đến nay)
2
3
4
5
Tối1
Lịch sử Đảng
Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975)
Lịch sử Đảng
Đảng lãnh đạo xây dựng CNXH ở miền Bắc (1954-1975)
 
Lịch sử Đảng
Đảng lãnh đạo xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986)
Lịch sử Đảng
Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 đến nay)
 
2
3
4
5
Lớp K34A
Sáng1
Nhà nước
Luật Đất đai
Nhà nước
Luật Dân sự
Nhà nước
Luật Hành chính
Nhà nước
Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
(Huong dan on tap)
Nhà nước
(Huong dan on tap)
 
2
3
4
5
Chiều1
Nhà nước
Luật Hôn nhân và Gia đình
Nhà nước
Luật Hiến Pháp
Nhà nước
(Tu nghien cuu)
Nhà nước
Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế XHCN
  
2
3
4
5
Lớp TW1
Sáng1     
Quản lý hành chính
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở
2
3
4
5
Tối1
Quản lý hành chính
Kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế hành chính ở cơ sở
Quản lý hành chính
Quản lý hành chính tư pháp ở cơ sở
 
Quản lý hành chính
Xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH ở cơ sở
Quản lý hành chính
Xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH ở cơ sở
 
2
3
4
5

* HỆ CHUYÊN VIÊN:
KHÓA 2019
BUỔITIẾTThứ 2
20/05/2019
Thứ 3
21/05/2019
Thứ 4
22/05/2019
Thứ 5
23/05/2019
Thứ 6
24/05/2019
Thứ 7
25/05/2019
Lớp Chuyên viên 1
Sáng1     
Học phần 3 CV (4t)
2
3
4
Tối1
Học phần 3 CV (4t)
(Ky nang giao tiep)
Học phần 3 CV (4t)
(Ky nang giao tiep)
 
Học phần 3 CV (4t)
Học phần 3 CV (4t)
 
2
3
4
Lớp Hòa Vang
Sáng1     
Học phần 1 CV
(Kiem tra phan 1)
2
3
4
5
Chiều1      
2  
3  
4  
5
Học phần 1 CV (2t)
(he thong thong tin trong QLHC)
Học phần 1 CV (1t)
(He thong thong tin trong quan ly hanh chinh)
6 
Tối1 
Học phần 1 CV (2t)
(He thong thong tin trong quan ly hanh chinh)
 
Học phần 1 CV
(Thi het phan 1)
  
2
3 
4 
5 

* HỆ CHUYÊN VIÊN CHÍNH:
KHÓA 2019
BUỔITIẾTThứ 2
20/05/2019
Thứ 3
21/05/2019
Thứ 4
22/05/2019
Thứ 5
23/05/2019
Thứ 6
24/05/2019
Thứ 7
25/05/2019
Lớp CVC1
Sáng1     
Học phần 3 CVC
(Ky nang phan tich cong viec)
2
3
4
5
Tối1 
Học phần 1 CVC
(Quan ly tai chinh cong)
 
Học phần 1 CVC
(Quan ly nha nuoc theo nganh va lanh tho)
Học phần 1 CVC
(Kiem tra lan 1)
 
2
3
4
5

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang