TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:156.547
Hôm qua:377
Hôm nay:332

THỜI KHÓA BIỂU
Năm :
Tuần :
* HỆ KHÔNG TẬP TRUNG:
KHÓA 2017-2018
BUỔITIẾTThứ 2
28/05/2018
Thứ 3
29/05/2018
Thứ 4
30/05/2018
Thứ 5
31/05/2018
Thứ 6
01/06/2018
Thứ 7
02/06/2018
Chủ nhật
03/06/2018
Lớp Điện Lực
Sáng1     
Nghiệp vụ CTĐ / Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên (4t)
 
2      
3      
4      
5       
6       
Tối1
Nghiệp vụ CTĐ / Công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên (4t)
 
Nghiệp vụ CTĐ / Tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và đại hội đảng bộ, chi bộ ở cơ sở (4t)
 
Nghiệp vụ CTĐ / Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát (4t)
  
2    
3    
4    
5       
6       
Lớp K32G
Sáng1
Đường lối / Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam (4t)
Đường lối / Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (4t)
Đường lối (4t)
Đường lối / Đường lối , chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo (4t)
Đường lối / Đường lối , chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo (4t)
  
2  
3  
4  
5       
6       

KHÓA 2018-2019
BUỔITIẾTThứ 2
28/05/2018
Thứ 3
29/05/2018
Thứ 4
30/05/2018
Thứ 5
31/05/2018
Thứ 6
01/06/2018
Thứ 7
02/06/2018
Chủ nhật
03/06/2018
Lớp Ðại học Đà Nẵng
Tối1
Nhà nước (4t)
Nhà nước (4t)
Nhà nước / Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (4t)
Nhà nước / Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa (4t)
   
2   
3   
4   
5       
6       
Lớp K33A
Sáng1
Kỹ năng / Hoạt động lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (4t)
Kỹ năng / Phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (4t)
Kỹ năng / Kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (4t)
Kỹ năng / Kỹ năng xử lý tình huống chính trị - xã hội ở cơ sở (4t)
Kỹ năng / Kỹ năng soạn thảo văn bản (4t)
  
2  
3  
4  
5       
6       
Chiều1
Kỹ năng / Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở (4t)
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng / Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (4t)
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng / Kỹ năng soạn thảo văn bản (4t)
  
2  
3  
4  
5       
6       
Lớp Quận Sơn Trà
Sáng1     
Lịch sử Đảng / Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975) (4t)
 
2      
3      
4      
5       
6       
Tối1
Lịch sử Đảng / Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (4t)
 
Lịch sử Đảng / Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) (4t)
 
Lịch sử Đảng / Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975) (4t)
  
2    
3    
4    
5       
6       

* HỆ CHUYÊN VIÊN:
KHÓA 2018
BUỔITIẾTThứ 2
28/05/2018
Thứ 3
29/05/2018
Thứ 4
30/05/2018
Thứ 5
31/05/2018
Thứ 6
01/06/2018
Thứ 7
02/06/2018
Chủ nhật
03/06/2018
Lớp CVTP1
Sáng1     
Học phần 3 CV (4t)
 
2      
3      
4      
5       
6       
Tối1 
Học phần 3 CV (4t)
 
Học phần 3 CV (4t)
Học phần 3 CV (4t)
  
2    
3    
4    
5       
6       
Lớp CVTP2
Sáng1     
Học phần 3 CV (4t)
 
2      
3      
4      
5       
6       
Tối1
Học phần 3 CV (4t)
 
Học phần 3 CV (4t)
 
Học phần 3 CV (4t)
  
2    
3    
4    
5       
6       

* HỆ CHUYÊN VIÊN CHÍNH:
KHÓA 2018
BUỔITIẾTThứ 2
28/05/2018
Thứ 3
29/05/2018
Thứ 4
30/05/2018
Thứ 5
31/05/2018
Thứ 6
01/06/2018
Thứ 7
02/06/2018
Chủ nhật
03/06/2018
Lớp CVC 1
Sáng1   
Học phần 1 CV (4t)
 
Học phần 1 CV (4t)
 
2     
3     
4     
5       
6       

* HỆ TẬP TRUNG:
KHÓA 2018 - 2019
BUỔITIẾTThứ 2
28/05/2018
Thứ 3
29/05/2018
Thứ 4
30/05/2018
Thứ 5
31/05/2018
Thứ 6
01/06/2018
Thứ 7
02/06/2018
Chủ nhật
03/06/2018
Lớp K33C
Sáng1
Mác-Lênin / Sản xuất hàng hóa và quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa (4t)
Mác-Lênin / Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa (4t)
Mác-Lênin / Những đặc điểm kinh tế của CNTB độc quyền (4t)
Mác-Lênin / Những Vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (4t)
   
2   
3   
4   
5       
6       
Chiều1
Mác-Lênin / Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa (4t)
Mác-Lênin / Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa (4t)
Mác-Lênin / Những Vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (4t)
Mác-Lênin / Những Vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (4t)
   
2   
3   
4   
5       
6       

Ghi chú:
- Buổi sáng bắt đầu lúc 07h30, buổi chiều bắt đầu lúc 13h30;
- Mỗi tiết học lý thuyết 60 phút.
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang