TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:2.222.783
Hôm qua:610
Hôm nay:563

THỜI KHÓA BIỂU
Năm :
Tuần :
* HỆ TẬP TRUNG:
KHÓA 2022 - 2023
BUỔITIẾTThứ 2
27/03/2023
Thứ 3
28/03/2023
Thứ 4
29/03/2023
Thứ 5
30/03/2023
Thứ 6
31/03/2023
Thứ 7
01/04/2023
Lớp TCCT 37C
Sáng1
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện đề án, dự án, chương trình hành động, kế hoạch công tác ở cơ sở
(BCV LE HOANG PHUC)
   
KNLĐQL (4t)
(THI HET MON)
 
2
3
4
Chiều1
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản ở cơ sở
     
2
3
4
Lớp TCCT 37E
Sáng1
NNPLVN (4t)
Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế XHCN
(B7)
NNPLVN (4t)
Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế XHCN
(B7)
MTTQVN (4t)
Hội LHPN trong phát triển kinh tế - xã hội và bình đẳng giới
(B7)
MTTQVN (4t)
Hội LHPN trong phát triển kinh tế - xã hội và bình đẳng giới
(B7)
  
2
3
4
Chiều1
NNPLVN (4t)
Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế XHCN
Xd.Đảng (4t)
(THI HET MON B7)
 
MTTQVN (4t)
Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế
(B7)
  
2
3
4
Lớp TCCT 37H
Sáng1
Ls.ĐCSVN (4t)
Những thành tựu chủ yếu của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay
TTHCM (4t)
(THI HET MON)
Ls.ĐCSVN (4t)
Những bài học kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng CNXH, công cuộc đổi mới và bảo vệ TQVN XHCN
Ls.ĐCSVN (4t)
Những bài học kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng CNXH, công cuộc đổi mới và bảo vệ TQVN XHCN
  
2
3
4
Chiều1
Ls.ĐCSVN (4t)
Những thành tựu chủ yếu của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay
 
Ls.ĐCSVN (4t)
Những bài học kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng CNXH, công cuộc đổi mới và bảo vệ TQVN XHCN
Ls.ĐCSVN (4t)
Những thành tựu chủ yếu của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay
  
2
3
4

KHÓA 2023 - 2024
BUỔITIẾTThứ 2
27/03/2023
Thứ 3
28/03/2023
Thứ 4
29/03/2023
Thứ 5
30/03/2023
Thứ 6
31/03/2023
Thứ 7
01/04/2023
Lớp TCCTCATK
Sáng1    
QĐCNXH (4t)
Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
CNXHKH (4t)
Giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội
(B7)
2
3
4
Chiều1     
CNXHKH (4t)
Một số quy luật, phạm trù cơ bản của CNXH khoa học
(B7)
2
3
4
Tối1
QĐCNXH (4t)
Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN từ trình độ phát triển kinh tế lạc hậu
(B7)
QĐCNXH (4t)
Đặc điểm kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH
(B7)
QĐCNXH (4t)
Đặc điểm kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH
(B7)
QĐCNXH (4t)
Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
(B7)
  
2
3
4

* HỆ KHÔNG TẬP TRUNG:
KHÓA 2022 - 2023
BUỔITIẾTThứ 2
27/03/2023
Thứ 3
28/03/2023
Thứ 4
29/03/2023
Thứ 5
30/03/2023
Thứ 6
31/03/2023
Thứ 7
01/04/2023
Lớp TCCT 37A
Sáng1
KTBT (4t)
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
KTBT (4t)
Thực hiện dân chủ ở cơ sở
KTBT (4t)
Thực hiện dân chủ ở cơ sở
KTBT (4t)
Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan của hệ thống chính trị
(BCV KIM ANH)
  
2
3
4
Lớp TCCT 37B
Chiều1
QLHCNN (4t)
QL ngân sách ở địa phương
QLHCNN (4t)
QL ngân sách ở địa phương
QLHCNN (4t)
QL hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế ở cơ sở
QLHCNN (4t)
QL hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế ở cơ sở
  
2
3
4
Lớp TCCT 37D
Sáng1
ĐLCSĐ (4t)
Bảo đảm quyền con người ở Việt Nam
ĐLCSĐ (4t)
Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
ĐLCSĐ (4t)
Công tác thi đua, khen thưởng
   
2
3
4
Lớp TCCT K37G
Chiều1
CNDVLS (4t)
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
CNDVLS (4t)
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
CNDVLS (4t)
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
CNDVLS (4t)
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
  
2
3
4
Lớp TCCT K37I
Sáng1
TTHCM (4t)
Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh
TTHCM (4t)
Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh
TTHCM (4t)
TTHCM về nhân dân và đại đoàn kết dân tộc
TTHCM (4t)
TTHCM về nhân dân và đại đoàn kết dân tộc
  
2
3
4
Lớp TCCT TW1/2022
Sáng1     
KTBT (4t)
Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan của hệ thống chính trị
(BCV MAI KIM ANH)
2
3
4
Chiều1     
QLHCNN (4t)
Quản lý cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở
2
3
4
Tối1
KTBT (4t)
Quản lý hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng ở cơ sở hiện nay
KTBT (4t)
Quản lý hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng ở cơ sở hiện nay
QLHCNN (4t)
Lý luận về QLHCNN
 
QLHCNN (4t)
Lý luận về QLHCNN
 
2
3
4
Lớp TCCT TW2/2022
Tối1
ĐLCSĐ (4t)
Phát triển giáo dục – đào tạo, KHCN
 
ĐLCSĐ (4t)
Chính sách dân tộc, tôn giáo
 
ĐLCSĐ (4t)
Phát triển giáo dục – đào tạo, KHCN
 
2
3
4
Lớp TCCT TW3/2022
Tối1
TTHCM (4t)
TTHCM về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
 
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
 
2
3
4

KHÓA 2021 - 2022
BUỔITIẾTThứ 2
27/03/2023
Thứ 3
28/03/2023
Thứ 4
29/03/2023
Thứ 5
30/03/2023
Thứ 6
31/03/2023
Thứ 7
01/04/2023
Lớp TCCT 36G
Sáng1 
THI HET MON KKT1 (4t)
THI TOT NGHIEP KKT2 (4t)
THI TOT NGHIEP KKT3 (4t)
  
2
3
4
Lớp TCCT BV UNG BUOU
Tối1
KNPTĐP (4t)
Báo cáo chuyên đề thực tiễn địa phương
(BVUB - BAO CAO VIEN)
KNPTĐP (4t)
Báo cáo chuyên đề thực tiễn địa phương
(BVUB - BAO CAO VIEN)
KTBT (4t)
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
(BVUB)
KTBT (4t)
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
(BVUB)
  
2
3
4

KHÓA 2023 - 2024
BUỔITIẾTThứ 2
27/03/2023
Thứ 3
28/03/2023
Thứ 4
29/03/2023
Thứ 5
30/03/2023
Thứ 6
31/03/2023
Thứ 7
01/04/2023
Lớp TCCT K38A
Chiều1
Triết học (4t)
Các cặp phạm trù của phép duy vật biện chứng
Triết học (4t)
Các cặp phạm trù của phép duy vật biện chứng
Triết học (4t)
Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
Triết học (4t)
Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
  
2
3
4
Lớp TCCTTW1/2023
Sáng1     
Ls.ĐCSVN (4t)
(THI HET MON)
2
3
4
Tối1
Triết học (4t)
Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
CNDVLS (4t)
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
CNDVLS (4t)
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
 
CNDVLS (4t)
Nhà nước và cách mạng xã hội
 
2
3
4

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang