TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:507.396
Hôm qua:1.026
Hôm nay:525

THỜI KHÓA BIỂU
Năm :
Tuần :
* HỆ TẬP TRUNG:
KHÓA 2019-2020
BUỔITIẾTThứ 2
16/09/2019
Thứ 3
17/09/2019
Thứ 4
18/09/2019
Thứ 5
19/09/2019
Thứ 6
20/09/2019
Thứ 7
21/09/2019
Lớp K34B
Sáng1
Đường lối (4t)
Dân tộc, tôn giáo
Đường lối (4t)
Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Đường lối (1t)
(Tu nghien cuu)
Đường lối (4t)
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay
Đường lối (1t)
(Tu nghien cuu)
 
2  
3  
4  
Chiều1
Đường lối (4t)
Dân tộc, tôn giáo
Đường lối (4t)
Thực hiện quyền con người
Đường lối (1t)
(Tu nghien cuu)
Đường lối (4t)
XD và PT nền VHVN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Đường lối (1t)
(Tu nghien cuu)
 
2  
3  
4  

* HỆ KHÔNG TẬP TRUNG:
KHÓA 2018-2019
BUỔITIẾTThứ 2
16/09/2019
Thứ 3
17/09/2019
Thứ 4
18/09/2019
Thứ 5
19/09/2019
Thứ 6
20/09/2019
Thứ 7
21/09/2019
Lớp K33I
Sáng1
Nghiệp vụ CTĐ
Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát
Nghiệp vụ CTĐ
Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác dân vận
    
2
3
4
5
Chiều1
Nghiệp vụ CTĐ
Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên
     
2
3
4
5

KHÓA 2019 - 2020
BUỔITIẾTThứ 2
16/09/2019
Thứ 3
17/09/2019
Thứ 4
18/09/2019
Thứ 5
19/09/2019
Thứ 6
20/09/2019
Thứ 7
21/09/2019
Lớp Công an TP1
Sáng1     
Nhà nước (4t)
(Thi het mon)
2
3
4
Tối1
Đường lối (4t)
Mô hình tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực KT ở VN
Đường lối (4t)
Quan điểm của Đảng và NN VN về chính sách xã hội
 
Đường lối (4t)
Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ
Đường lối (4t)
Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ
 
2
3
4
Lớp K34A
Sáng1
Đường lối (4t)
Phát triển nền KTTT định hướng XHCN ở VN
Đường lối (4t)
Mô hình tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực KT ở VN
Đường lối (4t)
Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển KT tri thức ở VN
Đường lối (4t)
XD và PT nền VHVN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Đường lối (4t)
(Tu nghien cuu)
 
2
3
4
Chiều1
Đường lối (4t)
Phát triển nền KTTT định hướng XHCN ở VN
Đường lối (4t)
Mô hình tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực KT ở VN
Đường lối (4t)
Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển KT tri thức ở VN
Đường lối (4t)
Quan điểm của Đảng và NN VN về chính sách xã hội
Đường lối (4t)
(Tu nghien cuu)
 
2
3
4
Lớp K34C
Tối1
TT.HCM
TT HCM về CB và công tác CB
     
2
3
4
5
Lớp K34D
Sáng1
Mác-Lênin
Giai cấp - nhà nước - cách mạng xã hội
Mác-Lênin
Sản xuất hàng hóa và quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa
Mác-Lênin
Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa
Mác-Lênin (4t)
Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa
Mác-Lênin (1t)
(Tu nghien cuu)
 
2 
3 
4 
5  
Chiều1
Mác-Lênin
Ý thức xã hội
Mác-Lênin
(Tu nghien cuu)
Mác-Lênin
Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa
Mác-Lênin (1t)
(Tu nghien cuu)
Mác-Lênin
(Tu nghien cuu)
 
2 
3 
4 
5 
Lớp K34E
Sáng1
Nhà nước (4t)
Luật Hành chính
Nhà nước (4t)
Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
    
2
3
4
Chiều1
Nhà nước (4t)
Luật Đất đai
Nhà nước (4t)
Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế XHCN
    
2
3
4
Lớp TW1
Sáng1     
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng soạn thảo văn bản
2
3
4
Tối1
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở
Kỹ năng (4t)
Phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
 
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng xử lý tình huống chính trị - xã hội ở cơ sở
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng soạn thảo văn bản
 
2
3
4
Lớp TW2
Sáng1   
Mác-Lênin (4t)
Khái lược về triết học, chủ nghĩa duy vật mácxít
 
Mác-Lênin (4t)
Phép biện chứng duy vật
2
3
4
Chiều1  
KHAI GIANG (1t)
  
Mác-Lênin (4t)
Phép biện chứng duy vật
2 
3 
4 

* HỆ CHUYÊN VIÊN:
KHÓA 2019
BUỔITIẾTThứ 2
16/09/2019
Thứ 3
17/09/2019
Thứ 4
18/09/2019
Thứ 5
19/09/2019
Thứ 6
20/09/2019
Thứ 7
21/09/2019
Lớp CV THANH KHÊ
Sáng1     
Học phần 3 CV (4t)
(Ky nang quan ly thoi gian)
2
3
4
Tối1
Học phần 2 CV (4t)
(Tong quan quan ly nha nuoc theo nganh va lanh tho)
 
Học phần 4 CV (4t)
(Huong dan viet khoa luan)
 
Học phần 1 CV (4t)
(Kiem tra lan 1)
 
2
3
4
Lớp CVTP2
Sáng1     
Học phần 3 CV (4t)
(Ky nang thu thap va xu ly thong tin)
2
3
4
Tối1 
Học phần 4 CV (4t)
(Huong dan viet tieu luan)
 
Học phần 3 CV (4t)
(Ky nang thu thap va xu ly thong tin)
Học phần 3 CV (4t)
(Ky nang thu thap va xu ly thong tin)
 
2
3
4

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang