TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:580.034
Hôm qua:1.021
Hôm nay:279

THỜI KHÓA BIỂU
Năm :
Tuần :
* HỆ TẬP TRUNG:
KHÓA 2019-2020
BUỔITIẾTThứ 2
18/11/2019
Thứ 3
19/11/2019
Thứ 4
20/11/2019
Thứ 5
21/11/2019
Thứ 6
22/11/2019
Thứ 7
23/11/2019
Lớp K34B
Sáng1 
Du le ky niem ngay Nha giao Viet Nam luc 8h30 (4t)
    
2
3
4
Chiều1
Duyet van nghe luc 14h00 tai Hoi truong A (3t)
     
2
3
Lớp K34H
Sáng1
Mác-Lênin (4t)
KTCT của thời kỳ quá độ lên CNXH
Mác-Lênin (1t)
KTCT của thời kỳ quá độ lên CNXH
(Du le ky niem ngay Nha giao Viet Nam luc 8h30)
Mác-Lênin (1t)
(Tu nghien cuu)
Mác-Lênin (1t)
(Tu nghien cuu)
Mác-Lênin (4t)
Sứ mệnh lịch sử toàn TG của GCCN
 
2   
3   
4   
Chiều1
Mác-Lênin (4t)
KTCT của thời kỳ quá độ lên CNXH
(Duyet van nghe luc 14h00 tai Hoi truong A)
Mác-Lênin (1t)
(Tu nghien cuu)
Mác-Lênin (1t)
(Tu nghien cuu)
Mác-Lênin (1t)
(Tu nghien cuu)
Mác-Lênin (4t)
Liên minh công - nông - trí thức trong thời kỳ quá độ lên CNXH
 
2   
3   
4   

* HỆ KHÔNG TẬP TRUNG:
KHÓA 2019 - 2020
BUỔITIẾTThứ 2
18/11/2019
Thứ 3
19/11/2019
Thứ 4
20/11/2019
Thứ 5
21/11/2019
Thứ 6
22/11/2019
Thứ 7
23/11/2019
Lớp Công an TP1
Sáng1 
Du le ky niem ngay Nha giao Viet Nam luc 8h30 (4t)
   
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát
2
3
4
Chiều1
Duyet Van nghe luc 14h00 tai Hoi truong A (3t)
     
2
3
Tối1
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác văn phòng cấp uỷ cơ sở và nghiệp vụ công tác văn phòng cấp uỷ
  
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên
 
2
3
4
Lớp K34A
Sáng1 
Nghiệp vụ CTĐ (3t)
Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác dân vận
(Du le ky niem ngay Nha giao Viet Nam luc 8h30)
    
2
3
Chiều1
Duyet van nghe luc 14h00 tai Hoi truong A (3t)
   
Lịch sử Đảng (4t)
(Thi het mon)
 
2
3
4 
Lớp K34C
Sáng1 
Du le ky niem ngay Nha giao Viet Nam luc 8h30 tai Hoi truong A (4t)
   
Quản lý hành chính (4t)
QL hoạt động VH, GD, Y tế ở cơ sở
2
3
4
Chiều1
Duyet van nghe luc 14h00 tai Hoi truong A (4t)
     
2
3
4
Tối1
Quản lý hành chính (4t)
QL hoạt động VH, GD, Y tế ở cơ sở
  
Quản lý hành chính (1t)
(Tu nghien cuu)
Nhà nước (4t)
(Thi het mon)
 
2 
3 
4 
Lớp K34D
Sáng1 
Quản lý hành chính (4t)
QL cán bộ, công chức ở cơ sở
(Du le ky niem ngay Nha giao Viet Nam luc 8h30)
 
Quản lý hành chính (4t)
LL về quản lý hành chính NN
Quản lý hành chính (1t)
(Tu nghien cuu)
 
2 
3 
4 
Chiều1
14h00: Duyet van nghe (Hoi truong A) (3t)
     
2
3
Lớp K34E
Sáng1
Mác-Lênin (4t)
KTCT của thời kỳ quá độ lên CNXH
Mác-Lênin (4t)
CNXH và con đường đi lên CNXH
(Du le ky niem ngay Nha giao Viet Nam luc 8h30)
Mác-Lênin (1t)
CNXH và con đường đi lên CNXH
(Tu nghien cuu)
Mác-Lênin (1t)
(Tu nghien cuu)
Mác-Lênin (4t)
CNXH và con đường đi lên CNXH
 
2  
3  
4  
Chiều1
Duyet van nghe luc 14h00 tai Hoi truong A (4t)
     
2
3
4
Lớp K34G
Sáng1 
Quản lý hành chính (4t)
QL ngân sách địa phương
(Du le ky niem ngay Nha giao Viet Nam luc 8h30 tai Hoi truong A)
    
2
3
4
Chiều1
Quản lý hành chính (4t)
Xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH ở cơ sở
(Duyet van nghe luc 14h00 tai Hoi truong A)
Quản lý hành chính (1t)
(Tu nghien cuu)
Quản lý hành chính (1t)
(Tu nghien cuu)
Quản lý hành chính (1t)
(Tu nghien cuu)
Quản lý hành chính (4t)
Một số vấn đề về cải cách hành chính ở cơ sở
 
2   
3   
4   
Lớp TW1
Sáng1 
Du le ky niem ngay Nha giao Viet Nam luc 8h30 tai Hoi truong A (4t)
    
2
3
4
Chiều1
Duyet van nghe luc 14h00 tai Hoi truong A (4t)
     
2
3
4
Tối1
Nhiệm vụ địa phương (4t)
(Thi het mon)
     
2
3
4
Lớp TW2
Sáng1 
Du le ky niem ngay Nha giao Viet Nam luc 8h30 tai Hoi truong A (4t)
 
Lịch sử Đảng (4t)
Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)
 
Lịch sử Đảng (4t)
Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975)
2
3
4
Chiều1     
Lịch sử Đảng (4t)
Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975)
2
3
4

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang