TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:981.385
Hôm qua:562
Hôm nay:647

THỜI KHÓA BIỂU
Năm :
Tuần :
* HỆ TẬP TRUNG:
KHÓA 2020-2021
BUỔITIẾTThứ 2
26/10/2020
Thứ 3
27/10/2020
Thứ 4
28/10/2020
Thứ 5
29/10/2020
Thứ 6
30/10/2020
Thứ 7
31/10/2020
Lớp K35C
Sáng1
Lịch sử Đảng (4t)
(Thao luan - HT B7)
Lịch sử Đảng (4t)
Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975)
(HT B7)
Lịch sử Đảng (4t)
Đảng lãnh đạo xây dựng CNXH ở miền Bắc (1954-1975)
(HT B7)
Nghiên cứu TT (4t)
(Nghien cuu thuc te tai Thua Thien Hue)
Nghiên cứu TT (4t)
(Nghien cuu thuc te tai Thua Thien Hue)
 
2
3
4
Chiều1
Lịch sử Đảng (4t)
Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)
(Hoi truong B7)
Lịch sử Đảng (2t)
Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975)
Lịch sử Đảng (2t)
(Thao luan)
Nghiên cứu TT (4t)
(Nghien cuu thuc te tai THua Thien Hue)
Nghiên cứu TT (4t)
(Nghien cuu thuc te tai Thua Thien Hue)
 
2
3  
4  

* HỆ KHÔNG TẬP TRUNG:
KHÓA 2019 - 2020
BUỔITIẾTThứ 2
26/10/2020
Thứ 3
27/10/2020
Thứ 4
28/10/2020
Thứ 5
29/10/2020
Thứ 6
30/10/2020
Thứ 7
31/10/2020
Lớp K34G
Chiều1
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác dân vận
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và đại hội đảng bộ, chi bộ ở cơ sở
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác văn phòng cấp uỷ cơ sở và nghiệp vụ công tác văn phòng cấp uỷ
 
2
3
4
Lớp K34I
Sáng1
Đường lối (4t)
XD và PT nền VHVN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Đường lối (4t)
(Bao cao vien)
Kỹ năng (4t)
Hoạt động lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
Kỹ năng (4t)
Phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục
 
2
3
4
Lớp TW2
Chiều1
Nhiệm vụ địa phương (3t)
(Thi het mon)
     
2
3

KHÓA 2020-2021
BUỔITIẾTThứ 2
26/10/2020
Thứ 3
27/10/2020
Thứ 4
28/10/2020
Thứ 5
29/10/2020
Thứ 6
30/10/2020
Thứ 7
31/10/2020
Lớp 35E
Chiều1
Mác-Lênin (4t)
Khái lược về triết học, chủ nghĩa duy vật mácxít
Mác-Lênin (4t)
Phép biện chứng duy vật
Mác-Lênin (4t)
Phép biện chứng duy vật
Mác-Lênin (4t)
(Thao luan)
Mác-Lênin (4t)
Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
 
2
3
4
Lớp K35A
Chiều1  
Nhà nước (4t)
Luật Hiến Pháp
 
Nhà nước (4t)
(Thao luan)
 
2
3
4
Tối1
Nhà nước (4t)
Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN VN
Nhà nước (4t)
(Thao luan)
 
Nhà nước (4t)
Luật Hành chính
  
2
3
4
Lớp K35B
Chiều1
Lịch sử Đảng (4t)
Học thuyết Mác-Lênin và TT HCM về ĐCS
Lịch sử Đảng (4t)
Nguyên tắc TC và HĐ cơ bản của ĐCS
Lịch sử Đảng (4t)
ĐCS cầm quyền và phương thức LĐ của Đảng trong đk Đảng cầm quyền
Lịch sử Đảng (4t)
Sự ra đời của ĐCSVN và Cương lĩnh CT đầu tiên của Đảng
Lịch sử Đảng (4t)
(Thao luan)
 
2
3
4
Lớp K35D
Sáng1
Mác-Lênin (4t)
Giai cấp - nhà nước - cách mạng xã hội
Mác-Lênin (4t)
Ý thức xã hội
Mác-Lênin (4t)
Giai cấp - nhà nước - cách mạng xã hội
Mác-Lênin (4t)
(Thao luan)
Mác-Lênin (4t)
Sản xuất hàng hóa và quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa
 
2
3
4
Lớp Mobifone
Chiều1
Nhà nước (4t)
Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị
(HT Mobifone)
Nhà nước (4t)
Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN VN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
(HT Mobifone)
    
2
3
4
Tối1
Nhà nước (4t)
Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị
(HT Mobifone)
Nhà nước (4t)
Luật Hiến Pháp
(HT Mobifone)
    
2
3
4
Lớp TW1-2020
Sáng1     
Nhà nước (4t)
(Thao luan)
2
3
4
Tối1
Nhà nước (4t)
Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN VN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
Nhà nước (4t)
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
 
Nhà nước (4t)
(Thao luan)
Nhà nước (4t)
Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN VN
 
2
3
4

* HỆ CHUYÊN VIÊN CHÍNH:
KHÓA 2020
BUỔITIẾTThứ 2
26/10/2020
Thứ 3
27/10/2020
Thứ 4
28/10/2020
Thứ 5
29/10/2020
Thứ 6
30/10/2020
Thứ 7
31/10/2020
Lớp CVC2/2020
Sáng1     
Học phần 3 CVC (4t)
(Kiem tra lan 1)
2
3
4
Tối1
Học phần 3 CVC (4t)
(Van hoa cong so)
  
Học phần 3 CVC (4t)
(Quan ly nha nuoc theo nganh va lanh tho)
  
2
3
4

* HỆ BỒI DƯỠNG:
KHÓA 2020
BUỔITIẾTThứ 2
26/10/2020
Thứ 3
27/10/2020
Thứ 4
28/10/2020
Thứ 5
29/10/2020
Thứ 6
30/10/2020
Thứ 7
31/10/2020
Lớp Cap phong K2/2020
Sáng1     
Kiem tra + Nop bai thu hoach (4t)
2
3
4
Tối1
Ky nang giao tiep, ung xu va quan he truyen thong (4t)
 
Ky nang lap ke hoach - D/c Le Hoang Phuc
   
2
3
4
5 

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang