TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:189.392
Hôm qua:342
Hôm nay:71

THỜI KHÓA BIỂU
Năm :
Tuần :
* HỆ KHÔNG TẬP TRUNG:
KHÓA 2017-2018
BUỔITIẾTThứ 2
23/07/2018
Thứ 3
24/07/2018
Thứ 4
25/07/2018
Thứ 5
26/07/2018
Thứ 6
27/07/2018
Thứ 7
28/07/2018
Chủ nhật
29/07/2018
Lớp Điện Lực
Sáng1     
Lịch sử Đảng (4t)
 
2      
3      
4      
5       
6       
Tối1    
Lịch sử Đảng / Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 đến nay) (4t)
  
2      
3      
4      
5       
6       

KHÓA 2018-2019
BUỔITIẾTThứ 2
23/07/2018
Thứ 3
24/07/2018
Thứ 4
25/07/2018
Thứ 5
26/07/2018
Thứ 6
27/07/2018
Thứ 7
28/07/2018
Chủ nhật
29/07/2018
Lớp Quân sự
Sáng1
Lịch sử Đảng / Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản (4t)
Lịch sử Đảng / Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản (4t)
Lịch sử Đảng / Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (4t)
Lịch sử Đảng / Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975) (4t)
Lịch sử Đảng / Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975) (4t)
  
2  
3  
4  
5       
6       
Chiều1
Lịch sử Đảng / Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản (4t)
Lịch sử Đảng / Đảng Cộng sản cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền (4t)
Lịch sử Đảng / Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) (4t)
Lịch sử Đảng / Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975) (4t)
Lịch sử Đảng / Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986) (4t)
  
2  
3  
4  
5       
6       

Ghi chú:
- Buổi sáng bắt đầu lúc 07h30, buổi chiều bắt đầu lúc 13h30;
- Mỗi tiết học lý thuyết 60 phút.
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang