TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.455.209
Hôm qua:1.043
Hôm nay:1.165

THỜI KHÓA BIỂU
Năm :
Tuần :
* HỆ TẬP TRUNG:
KHÓA 2021 - 2022
BUỔITIẾTThứ 2
18/10/2021
Thứ 3
19/10/2021
Thứ 4
20/10/2021
Thứ 5
21/10/2021
Thứ 6
22/10/2021
Thứ 7
23/10/2021
Chủ nhật
24/10/2021
Lớp K36C
Sáng1
Quản lý hành chính (3t)
Xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH ở cơ sở
(Hoc online)
Quản lý hành chính (3t)
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở
(Hoc online)
Quản lý hành chính (3t)
Kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế hành chính ở cơ sở
(Hoc online)
Đường lối (3t)
Phát triển nền KTTT định hướng XHCN ở VN
(Hoc online)
Đường lối (3t)
Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ
(Hoc online)
  
2
3
Chiều1
Quản lý hành chính (3t)
Xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH ở cơ sở
(Hoc online)
 
Quản lý hành chính (3t)
Một số vấn đề về cải cách hành chính ở cơ sở
(Hoc online)
Đường lối (3t)
Phát triển nền KTTT định hướng XHCN ở VN
(Hoc online)
   
2
3

* HỆ KHÔNG TẬP TRUNG:
KHÓA 2020-2021
BUỔITIẾTThứ 2
18/10/2021
Thứ 3
19/10/2021
Thứ 4
20/10/2021
Thứ 5
21/10/2021
Thứ 6
22/10/2021
Thứ 7
23/10/2021
Chủ nhật
24/10/2021
Lớp CÔNG AN 2020
Tối1
Đường lối
XD & PT KT-XH gắn với QP-AN
(Hoc online)
  
Đường lối (3t)
Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
(Hoc online)
Đường lối (3t)
XD và PT nền VHVN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
(Hoc online)
  
2
3
4  
5  
Lớp K35G
Chiều1
Nghiệp vụ (3t)
NVCT Hội Nông dân và vận động nông dân ở cơ sở
(Hoc online)
Nghiệp vụ (3t)
NVCT Công đoàn và vận động công nhân ở cơ sở
(Hoc online)
Nhiệm vụ địa phương (3t)
Lịch sử Đảng bộ địa phương
(Hoc online)
Nhiệm vụ địa phương (3t)
Lịch sử Đảng bộ địa phương
(Hoc online)
Nhiệm vụ địa phương (3t)
Một số báo cáo chuyên đề về địa phương
(Hoc online)
  
2
3
Lớp K35I
Sáng1
Kỹ năng (3t)
Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở
(Hoc online)
Kỹ năng (3t)
Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục
(Hoc online)
Kỹ năng (3t)
Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở
(Hoc online)
Kỹ năng (3t)
Kỹ năng soạn thảo văn bản
(Hoc online)
Kỹ năng (3t)
Kỹ năng soạn thảo văn bản
(Hoc online)
  
2
3

KHÓA 2021-2022
BUỔITIẾTThứ 2
18/10/2021
Thứ 3
19/10/2021
Thứ 4
20/10/2021
Thứ 5
21/10/2021
Thứ 6
22/10/2021
Thứ 7
23/10/2021
Chủ nhật
24/10/2021
Lớp BIENPHONG2021
Sáng1     
Đường lối (3t)
Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ
(Hoc online)
 
2
3
Tối1 
Đường lối (3t)
XD và PT nền VHVN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
(Hoc online)
Đường lối (3t)
Quan điểm của Đảng và NN VN về chính sách xã hội
(Hoc online)
Đường lối (3t)
Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ
(Hoc online)
   
2
3
Lớp K36A
Sáng1
Đường lối (3t)
Phát triển nền KTTT định hướng XHCN ở VN
(Hoc online)
Đường lối (3t)
Phát triển nền KTTT định hướng XHCN ở VN
(Hoc online)
Đường lối (3t)
Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển KT tri thức ở VN
(Hoc online)
Đường lối (3t)
Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển KT tri thức ở VN
(Hoc online)
Đường lối (3t)
Mô hình tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực KT ở VN
(Hoc online)
  
2
3
Lớp K36B
Chiều1
Lịch sử Đảng (3t)
Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 đến nay)
(Tiep theo (Hoc online))
Lịch sử Đảng (3t)
Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 đến nay)
(Hoc online)
Nhà nước (3t)
Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN VN
(Hoc online)
Nhà nước (3t)
Luật Hiến Pháp
(Hoc online)
Nhà nước (3t)
Luật Hành chính
(Hoc online)
  
2
3
Lớp K36D
Sáng1
QD cua triet hoc MLN ve y thuc xa hoi (Hoc online) (3t)
QD cua triet hoc MLN ve y thuc xa hoi (Hoc online) (3t)
Nen san xuat hang hoa va quy luat gia tri trong nen san xuat hang hoa (Hoc online) (3t)
Nen san xuat hang hoa va quy luat gia tri trong nen san xuat hang hoa (Hoc online) (3t)
Nen san xuat hang hoa va quy luat gia tri trong nen san xuat hang hoa (Hoc online) (3t)
  
2
3
Lớp TCLLCT-HC NGAN HANG
Chiều1     
Đường lối (3t)
Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển KT tri thức ở VN
(Hoc online)
Đường lối (3t)
XD và PT nền VHVN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
(Hoc online)
2
3
Tối1
Đường lối
Mô hình tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực KT ở VN
(Hoc online)
Đường lối
Phát triển nền KTTT định hướng XHCN ở VN
Đường lối (3t)
Phát triển nền KTTT định hướng XHCN ở VN
(Hoc online)
Đường lối (3t)
Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển KT tri thức ở VN
(Hoc online)
   
2
3
4  
5  
Lớp TW1/2021
Sáng1     
Đường lối (3t)
Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
(Hoc online)
 
2
3
Tối1
Đường lối (3t)
Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
(Hoc online)
Đường lối (3t)
Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc VN XHCN hiện nay
(Hoc online)
 
Đường lối (3t)
Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc VN XHCN hiện nay
(Hoc online)
Đường lối (3t)
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay
(Hoc online)
  
2
3

* HỆ CHUYÊN VIÊN:
KHÓA 2021
BUỔITIẾTThứ 2
18/10/2021
Thứ 3
19/10/2021
Thứ 4
20/10/2021
Thứ 5
21/10/2021
Thứ 6
22/10/2021
Thứ 7
23/10/2021
Chủ nhật
24/10/2021
Lớp CVTP4/2021
Tối1
Học phần 3 CV (3t)
(Ky nang viet bao cao (Hoc online))
Học phần 3 CV (3t)
(Ky nang quan ly ho so (Hoc online))
     
2
3
Lớp CVTP5/2021
Sáng1     
He thong thong tin trong quan ly hanh chinh nha nuoc
 
2
3
4
5
Tối1
Dao duc cong vu (Hoc online)
Thu tuc hanh chinh nha nuoc (Hoc online)
 
Cai cach hanh chinh nha nuoc
Quan ly tai chinh trong co quan hanh chinh nha nuoc (Hoc online)
  
2
3
4
5

* HỆ BỒI DƯỠNG:
KHÓA 2021
BUỔITIẾTThứ 2
18/10/2021
Thứ 3
19/10/2021
Thứ 4
20/10/2021
Thứ 5
21/10/2021
Thứ 6
22/10/2021
Thứ 7
23/10/2021
Chủ nhật
24/10/2021
Lớp CP Son Tra khoa 1/2021
Tối1
Ky nang to chuc thuc hien ke hoach- PGS.TS Ho Tan Sang (Hoc online)
Ky nang ra quyet dinh - PGS.TS Ho Tan Sang (Hoc online)
Ky nang giao tiep ung xu va quan he truyen thong (Hoc online)
 
Ky nang tham muu (Hoc online)
  
2
3
4
5

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang