Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.818.890
Hôm qua:892
Hôm nay:845

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Thời khóa biểu


Năm :
Tuần : Tỉnh :
* HỆ TẬP TRUNG:
KHÓA 2023 - 2024
BuổiTiếtThứ 2
22/04/2024
Thứ 3
23/04/2024
Thứ 4
24/04/2024
Thứ 5
25/04/2024
Thứ 6
26/04/2024
Lớp TCCT CAHC
Sáng1 
KNPTĐP (4t)
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở địa phương
QLHCNN (4t)
(THI HET MON)
  
2
3
4
Tối1
KNPTĐP (4t)
Tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương
KNPTĐP (4t)
Tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương
 
KNPTĐP (4t)
Lịch sử đảng bộ địa phương
 
2
3
4
Lớp TCCT K38C
Chiều1  
THI TOT NGHIEP B3,B7 (4t)
THI TOT NGHIEP B3,B7 (4t)
THI TOT NGHIEP B3,B7 (4t)
2
3
4
Lớp TCCT K38E
Sáng1
QĐCNXH (4t)
Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
QĐCNXH (4t)
Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
KNLĐQL (4t)
Hoạt động LĐ, QL ở cơ sở
  
2
3
4
Chiều1 
KNLĐQL (4t)
Hoạt động LĐ, QL ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Hoạt động LĐ, QL ở cơ sở
  
2
3
4

* HỆ KHÔNG TẬP TRUNG:
KHÓA 2022 - 2023
BuổiTiếtThứ 2
22/04/2024
Thứ 3
23/04/2024
Thứ 4
24/04/2024
Thứ 5
25/04/2024
Thứ 6
26/04/2024
Lớp TCCT K37I
Sáng1 
THI TOT NGHIEP B4,B7 (4t)
THI TOT NGHIEP B4,B7 (4t)
THI TOT NGHIEP B4,B7 (4t)
 
2
3
4

KHÓA 2023 - 2024
BuổiTiếtThứ 2
22/04/2024
Thứ 3
23/04/2024
Thứ 4
24/04/2024
Thứ 5
25/04/2024
Thứ 6
26/04/2024
Lớp TCCT K38A
Chiều1
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng phối hợp công tác ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng phối hợp công tác ở cơ sở
 
2
3
4
Lớp TCCT K38B
Sáng1
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng phối hợp công tác ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
 
2
3
4
Lớp TCCT K38D
Chiều1
Xd.Đảng (4t)
Học thuyết MLN về đảng cộng sản
Xd.Đảng (4t)
Học thuyết MLN về đảng cộng sản
Xd.Đảng (4t)
Công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng
Xd.Đảng (4t)
Công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng
 
2
3
4
Lớp TCCT K38G
Sáng1
ĐLCSĐ (4t)
Phát triển KTTT định hướng XHCN
Ls.ĐCSVN (4t)
(THI HET MON)
ĐLCSĐ (4t)
Đẩy mạnh CNH,HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức
ĐLCSĐ (4t)
Đẩy mạnh CNH,HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức
 
2
3
4
Lớp TCCT K38H
Chiều1
CNXH (4t)
Những mối quan hệ lớn cần nhận thức và giải quyết trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam
TTHCM (4t)
Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh
TTHCM (4t)
Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh
TTHCM (4t)
TTHCM về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
 
2
3
4
Lớp TCCT Khu CNC&KCN
Tối1
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
(HT - ÐUK)
 
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
(HT - ÐUK)
 
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
(HT - ÐUK)
2
3
4
Lớp TCCTCATP2
Tối1
KNPTĐP (4t)
Lịch sử đảng bộ địa phương
KNPTĐP (4t)
Báo cáo chuyên đề thực tiễn địa phương
 
KNPTĐP (4t)
Báo cáo chuyên đề thực tiễn địa phương
 
2
3
4
Lớp TCCTTW1/2023
Tối1
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
 
KNLĐQL (4t)
Hoạt động LĐ, QL ở cơ sở
2
3
4

KHÓA 2024 - 2025
BuổiTiếtThứ 2
22/04/2024
Thứ 3
23/04/2024
Thứ 4
24/04/2024
Thứ 5
25/04/2024
Thứ 6
26/04/2024
Lớp TCCT K39A
Sáng1
Triết học (4t)
Triết học Mác-Lênin trong đời sống xã hội
Triết học (4t)
CNDV mác-xít – TGQ khoa học cho nhận thức và cải tạo hiện thực
Triết học (4t)
Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật
Triết học (4t)
Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật
 
2
3
4
Lớp TCCT TW1/2024
Tối1
CNDVLS (4t)
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
CNDVLS (4t)
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
CNXHKH (4t)
Một số quy luật, phạm trù cơ bản của CNXH khoa học
  
2
3
4
Lớp TCCT TW2/2024
Tối1
KTCT (4t)
Độc quyền trong nền SXHH TBCN và biểu hiện mới hiện nay
QĐCNXH (4t)
Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN từ trình độ phát triển kinh tế lạc hậu
 
QĐCNXH (4t)
Đặc điểm kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH
QĐCNXH (4t)
Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN từ trình độ phát triển kinh tế lạc hậu
2
3
4