TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:233.817
Hôm qua:419
Hôm nay:278

THỜI KHÓA BIỂU
Năm :
Tuần :
* HỆ KHÔNG TẬP TRUNG:
KHÓA 2018-2019
BUỔITIẾTThứ 2
17/09/2018
Thứ 3
18/09/2018
Thứ 4
19/09/2018
Thứ 5
20/09/2018
Thứ 6
21/09/2018
Thứ 7
22/09/2018
Chủ nhật
23/09/2018
Lớp Bệnh viện C
Tối1
Mác-Lênin / Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa (4t)
Mác-Lênin / Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa (4t)
 
Mác-Lênin / Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa (4t)
Mác-Lênin / Những đặc điểm kinh tế của CNTB độc quyền (4t)
  
2   
3   
4   
5       
6       
Lớp Ðại học Đà Nẵng
Tối1 
Nghiệp vụ / Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở cơ sở (4t)
Nghiệp vụ / Nghiệp vụ công tác Công đoàn và vận động công nhân ở cơ sở (4t)
Nghiệp vụ / Nghiệp vụ công tác Hội Nông dân và vận động thanh niên ở cơ sở (4t)
   
2    
3    
4    
5       
6       
Lớp K33A
Sáng1
Đường lối (4t)
Đường lối / Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay (4t)
Đường lối / Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (4t)
Đường lối (4t)
   
2   
3   
4   
5       
6       
Chiều1
Đường lối / Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh (4t)
Đường lối / Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay (4t)
Đường lối / Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay (4t)
Đường lối (4t)
   
2   
3   
4   
5       
6       
Lớp K33B
Sáng1
Nghiệp vụ / Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở cơ sở (4t)
Nghiệp vụ / Nghiệp vụ công tác Đoàn Thanh niên và vận động thanh niên ở cơ sở (4t)
Nghiệp vụ / Nghiệp vụ công tác Hội Nông dân và vận động thanh niên ở cơ sở (4t)
Nghiệp vụ / Nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh và vận động cựu chiến binh ở cơ sở (4t)
   
2   
3   
4   
5       
6       
Chiều1
Nghiệp vụ / Nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ và vận động phụ nữ ở cơ sở (4t)
Nghiệp vụ (4t)
Nghiệp vụ / Nghiệp vụ công tác Công đoàn và vận động công nhân ở cơ sở (4t)
Nghiệp vụ (4t)
   
2   
3   
4   
5       
6       
Lớp K33D
Sáng1
Lịch sử Đảng / Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản (4t)
Lịch sử Đảng / Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản (4t)
Lịch sử Đảng / Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (4t)
Lịch sử Đảng / Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975) (4t)
Lịch sử Đảng (4t)
  
2  
3  
4  
5       
6       
Chiều1
Lịch sử Đảng / Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản (4t)
Lịch sử Đảng / Đảng Cộng sản cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền (4t)
Lịch sử Đảng / Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) (4t)
Lịch sử Đảng / Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975) (4t)
Lịch sử Đảng / Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975) (4t)
  
2  
3  
4  
5       
6       
Lớp K33E
Sáng1
Mác-Lênin / Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa (4t)
Mác-Lênin / Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa (4t)
Mác-Lênin / Những đặc điểm kinh tế của CNTB độc quyền (4t)
Mác-Lênin / Những Vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (4t)
Mác-Lênin / Những Vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (4t)
  
2  
3  
4  
5       
6       
Chiều1
Mác-Lênin (4t)
Mác-Lênin / Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa (4t)
Mác-Lênin (4t)
Mác-Lênin (4t)
Mác-Lênin / Những Vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (4t)
  
2  
3  
4  
5       
6       
Lớp Quận Sơn Trà
Tối1
Kỹ năng / Kỹ năng xử lý tình huống chính trị - xã hội ở cơ sở (4t)
 
Kỹ năng (4t)
 
Kỹ năng (4t)
  
2    
3    
4    
5       
6       
Lớp Quân sự
Sáng1
Đường lối / Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam (4t)
Đường lối / Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam (4t)
Đường lối / Đường lối , chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo (4t)
Đường lối / Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (4t)
Đường lối / Đường lối , chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ (4t)
  
2  
3  
4  
5       
6       
Chiều1
Đường lối / Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam (4t)
Đường lối / Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam (4t)
Đường lối / Đường lối , chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo (4t)
Đường lối / Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phòng, chống tham nhũng, lãng phí (4t)
Đường lối / Đường lối , chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ (4t)
  
2  
3  
4  
5       
6       

* HỆ CHUYÊN VIÊN:
KHÓA 2018
BUỔITIẾTThứ 2
17/09/2018
Thứ 3
18/09/2018
Thứ 4
19/09/2018
Thứ 5
20/09/2018
Thứ 6
21/09/2018
Thứ 7
22/09/2018
Chủ nhật
23/09/2018
Lớp CVTP3
Sáng1     
Học phần 1 CV (4t)
 
2      
3      
4      
5       
6       
Tối1
Học phần 1 CV (4t)
Học phần 1 CV (4t)
 
Học phần 1 CV (4t)
   
2    
3    
4    
5       
6       

* HỆ TẬP TRUNG:
KHÓA 2018 - 2019
BUỔITIẾTThứ 2
17/09/2018
Thứ 3
18/09/2018
Thứ 4
19/09/2018
Thứ 5
20/09/2018
Thứ 6
21/09/2018
Thứ 7
22/09/2018
Chủ nhật
23/09/2018
Lớp K33C
Sáng1
Quản lý hành chính / Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở (4t)
Quản lý hành chính / Quản lý hành chính - tư pháp ở cơ sở (4t)
Quản lý hành chính / Một số vấn đề về cải cách hành chính ở cơ sở (4t)
    
2    
3    
4    
5       
6       
Chiều1
Quản lý hành chính / Quản lý hành chính - tư pháp ở cơ sở (4t)
Quản lý hành chính / Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở (4t)
Quản lý hành chính (4t)
    
2    
3    
4    
5       
6       

Ghi chú:
- Buổi sáng bắt đầu lúc 07h30, buổi chiều bắt đầu lúc 13h30;
- Mỗi tiết học lý thuyết 60 phút.
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang