TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.884.001
Hôm qua:885
Hôm nay:412

THỜI KHÓA BIỂU
Năm :
Tuần :
* HỆ KHÔNG TẬP TRUNG:
KHÓA 2021-2022
BUỔITIẾTThứ 2
19/09/2022
Thứ 3
20/09/2022
Thứ 4
21/09/2022
Thứ 5
22/09/2022
Thứ 6
23/09/2022
Thứ 7
24/09/2022
Lớp K36D
Sáng1
Kiem tra va cuong che hanh chinh...
Kiem tra va cuong che hanh chinh.
Cai cach hanh chinh o co so
Cai cach hanh chinh o co so.. (4t)
  
2
3
4
5 

KHÓA 2022-2023
BUỔITIẾTThứ 2
19/09/2022
Thứ 3
20/09/2022
Thứ 4
21/09/2022
Thứ 5
22/09/2022
Thứ 6
23/09/2022
Thứ 7
24/09/2022
Lớp TC Chinh tri 37D
Sáng1
Quan diem triet hoc MLN ve con nguoi
Nha nuoc va cach mang xa hoi
Quan diem triet hoc MLN ve y thuc xa hoi
Quan diem triet hoc MLN ve y thuc xa hoi
  
2
3
4
5

* HỆ CHUYÊN VIÊN:
KHÓA 2022
BUỔITIẾTThứ 2
19/09/2022
Thứ 3
20/09/2022
Thứ 4
21/09/2022
Thứ 5
22/09/2022
Thứ 6
23/09/2022
Thứ 7
24/09/2022
Lớp Chuyen vien Son Tra
Sáng1     
Tong quan ve quan ly tai chinh, tai san trong co ban NN
2
3
4
5
Tối1 
Dao duc cong vu
 
Thu tuc hanh chinh
  
2
3
4
5

* HỆ TẬP TRUNG:
KHÓA 2022 - 2023
BUỔITIẾTThứ 2
19/09/2022
Thứ 3
20/09/2022
Thứ 4
21/09/2022
Thứ 5
22/09/2022
Thứ 6
23/09/2022
Thứ 7
24/09/2022
Lớp TCCT 37C
Sáng1
TTHCM (4t)
TTHCM về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
TTHCM (4t)
TTHCM về nhà nước của dân, do dân, vì dân
TTHCM (4t)
TTHCM về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
TTHCM (4t)
TTHCM về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
  
2
3
4
Chiều1
TTHCM (4t)
TTHCM về nhân dân và đại đoàn kết dân tộc
TTHCM (4t)
TTHCM về nhà nước của dân, do dân, vì dân
 
CNXHKH (4t)
(THI HET MON)
  
2
3
4

KHÓA 2021 - 2022
BUỔITIẾTThứ 2
19/09/2022
Thứ 3
20/09/2022
Thứ 4
21/09/2022
Thứ 5
22/09/2022
Thứ 6
23/09/2022
Thứ 7
24/09/2022
Lớp TCCT 36H
Sáng1 
KNPTĐP (2t)
Báo cáo chuyên đề thực tiễn địa phương
(HT B7-BAO CAO VIEN SO THONG TIN TRUYEN THONG)
    
2
Chiều1 
KNPTĐP (2t)
Báo cáo chuyên đề thực tiễn địa phương
(HT B7-BÁO CAO VIEN SO DU LICH)
 
KNPTĐP (4t)
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở địa phương
(B7)
  
2
3 
4 

* HỆ KHÔNG TẬP TRUNG:
KHÓA 2022 - 2023
BUỔITIẾTThứ 2
19/09/2022
Thứ 3
20/09/2022
Thứ 4
21/09/2022
Thứ 5
22/09/2022
Thứ 6
23/09/2022
Thứ 7
24/09/2022
Lớp TCCT 37A
Sáng1
LSĐCSVN (3t)
Những bài học kinh nghiệm lãnh đạo của cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân
TTHCM (4t)
(Thi het mon)
LSĐCSVN (2t)
Những bài học kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng CNXH, công cuộc đổi mới và bảo vệ TQVN XHCN
LSĐCSVN (3t)
Những bài học kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng CNXH, công cuộc đổi mới và bảo vệ TQVN XHCN
  
2
3 
4   
Lớp TCCT 37B
Chiều1
TTHCM (4t)
TTHCM về nhà nước của dân, do dân, vì dân
TTHCM (4t)
TTHCM về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
TTHCM (4t)
TTHCM về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
TTHCM (4t)
TTHCM về nhà nước của dân, do dân, vì dân
  
2
3
4
Lớp TCCT TW1/2022
Sáng1     
ĐLCSĐ (4t)
Đẩy mạnh CNH,HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức
2
3
4
Tối1
ĐLCSĐ (4t)
Phát triển KTTT định hướng XHCN
 
ĐLCSĐ (4t)
Phát triển KTTT định hướng XHCN
 
ĐLCSĐ (4t)
Phát triển KTTT định hướng XHCN
 
2
3
4
Lớp TCCT TW2/2022
Sáng1     
CNDVLS (4t)
Nhà nước và cách mạng xã hội
2
3
4
Tối1
CNDVLS (4t)
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
 
CNDVLS (4t)
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
 
CNDVLS (4t)
Nhà nước và cách mạng xã hội
 
2
3
4

KHÓA 2021 - 2022
BUỔITIẾTThứ 2
19/09/2022
Thứ 3
20/09/2022
Thứ 4
21/09/2022
Thứ 5
22/09/2022
Thứ 6
23/09/2022
Thứ 7
24/09/2022
Lớp TCCT 36E
Chiều1
KNLĐQL (4t)
Hoạt động LĐ, QL ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Hoạt động LĐ, QL ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Hoạt động LĐ, QL ở cơ sở
Ky nang lap du an, de an, ke hoach....D/c Le Hoang Phuc, Phó Giám doc Trung tam xuc tien dau tu TPDN (4t)
  
2
3
4
Lớp TCCT 36G
Sáng1
MTTQVN (4t)
Đoàn TNCS HCM trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay
MTTQVN (4t)
Hội CBC VN trong công cuộc xây dựng và bảo vệ TQ
MTTQVN (4t)
Hội CBC VN trong công cuộc xây dựng và bảo vệ TQ
MTTQVN (4t)
MTTQ VN và công tác vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
  
2
3
4
Lớp TCCT 36I
Chiều1
NNPLVN (4t)
Xây dựng NN Pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
Xd.Đảng (4t)
(THI HET MON)
NNPLVN (4t)
Xây dựng NN Pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
NNPLVN (4t)
Chính quyền địa phương ở Việt Nam
  
2
3
4
Lớp TCCT BV UNG BUOU
Tối1
NNPLVN (4t)
Chính quyền địa phương ở Việt Nam
(Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN - BV Ung buou)
 
NNPLVN
Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN
(Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN - BV Ung buou)
 
NNPLVN (3t)
Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN
(Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN - BV Ung buou)
 
2
3
4 
5  

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang