Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.383.028
Hôm qua:1.027
Hôm nay:980

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Thời khóa biểu


Năm :
Tuần : Tỉnh :
* HỆ TẬP TRUNG:
KHÓA 2023 - 2024
BuổiTiếtThứ 2
18/09/2023
Thứ 3
19/09/2023
Thứ 4
20/09/2023
Thứ 5
21/09/2023
Thứ 6
22/09/2023
Thứ 7
23/09/2023
Lớp TCCT CAHC
Sáng1     
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
2
3
4
Chiều1     
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
2
3
4
Tối1
TTHCM (4t)
TTHCM về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
TTHCM (4t)
TTHCM về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
 
TTHCM (4t)
TTHCM về nhà nước của dân, do dân, vì dân
TTHCM (4t)
TTHCM về nhà nước của dân, do dân, vì dân
 
2
3
4
Lớp TCCT K38C
Sáng1
CNXHKH (4t)
Cải cách, đổi mới CNXH từ 1991 đến nay
(B7)
CNXH (4t)
Đặc trưng của xã hội XHCN ở Việt Nam
(B7)
NGHIEN CUU THUC TE (4t)
NGHIEN CUU THUC TE (4t)
NGHIEN CUU THUC TE (4t)
 
2
3
4
Chiều1
CNXH (4t)
Đặc trưng của xã hội XHCN ở Việt Nam
(B7)
 
NGHIEN CUU THUC TE (4t)
NGHIEN CUU THUC TE (4t)
NGHIEN CUU THUC TE (4t)
 
2
3
4
Lớp TCCTCATK
Sáng1    
MTTQVN (4t)
Hội CBC VN trong công cuộc xây dựng và bảo vệ TQ
MTTQVN (4t)
Hội LHPN trong phát triển kinh tế - xã hội và bình đẳng giới
2
3
4
Chiều1    
MTTQVN (4t)
Hội CBC VN trong công cuộc xây dựng và bảo vệ TQ
 
2
3
4
Tối1
MTTQVN (4t)
Hội Nông dân VN trong sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới
MTTQVN (4t)
Hội Nông dân VN trong sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới
MTTQVN (4t)
Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế
MTTQVN (4t)
Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế
  
2
3
4
Lớp TCCTCATP1
Sáng1   
Xd.Đảng (4t)
Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng
 
Xd.Đảng (4t)
Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
(B7)
2
3
4
Chiều1   
Xd.Đảng (4t)
Công tác văn phòng cấp ủy của tổ chức cơ sở đảng
 
Xd.Đảng (4t)
Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
(B7)
2
3
4
Tối1
Xd.Đảng (4t)
Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng
(B7)
Xd.Đảng (4t)
Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng
(B7)
Xd.Đảng (4t)
Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng
(B7)
 
Xd.Đảng (4t)
Công tác văn phòng cấp ủy của tổ chức cơ sở đảng
(B7)
 
2
3
4

* HỆ KHÔNG TẬP TRUNG:
KHÓA 2022 - 2023
BuổiTiếtThứ 2
18/09/2023
Thứ 3
19/09/2023
Thứ 4
20/09/2023
Thứ 5
21/09/2023
Thứ 6
22/09/2023
Thứ 7
23/09/2023
Lớp TCCT 37D
Sáng1
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở
 
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong LĐ, QL ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong LĐ, QL ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản ở cơ sở
 
2
3
4
Lớp TCCT K37G
Chiều1
NNPLVN (4t)
Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN
NNPLVN (4t)
Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế XHCN
NNPLVN (4t)
Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế XHCN
NNPLVN (4t)
Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế XHCN
  
2
3
4
Lớp TCCT K37I
Sáng1
MTTQVN (4t)
Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế
MTTQVN (4t)
Hội CBC VN trong công cuộc xây dựng và bảo vệ TQ
MTTQVN (4t)
Hội CBC VN trong công cuộc xây dựng và bảo vệ TQ
NNPLVN (4t)
Xây dựng NN Pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
NNPLVN (4t)
Xây dựng NN Pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
 
2
3
4
Lớp TCCT TW2/2022
Sáng1     
MTTQVN (4t)
(THI HET MON)
2
3
4
Tối1
KNPTĐP (4t)
Báo cáo chuyên đề thực tiễn địa phương
KNPTĐP (4t)
Báo cáo chuyên đề thực tiễn địa phương
QLHCNN (4t)
Quản lý cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở
 
QLHCNN (4t)
Quản lý cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở
 
2
3
4
Lớp TCCT TW3/2022
Sáng1     
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở
2
3
4
Tối1 
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng phối hợp công tác ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong LĐ, QL ở cơ sở
 
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong LĐ, QL ở cơ sở
 
2
3
4

KHÓA 2023 - 2024
BuổiTiếtThứ 2
18/09/2023
Thứ 3
19/09/2023
Thứ 4
20/09/2023
Thứ 5
21/09/2023
Thứ 6
22/09/2023
Thứ 7
23/09/2023
Lớp TCCT K38A
Chiều1
NNPLVN (4t)
(THI HET MON)
ĐLCSĐ (4t)
Đẩy mạnh CNH,HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức
ĐLCSĐ (4t)
Xây dựng, phát triển văn hóa, cong người Việt Nam
ĐLCSĐ (4t)
Xây dựng, phát triển văn hóa, cong người Việt Nam
ĐLCSĐ (4t)
Xây dựng, phát triển văn hóa, cong người Việt Nam
 
2
3
4
Lớp TCCT K38B
Sáng1
Xd.Đảng (4t)
Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của ĐCS
Xd.Đảng (4t)
Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của ĐCS
NGHIEN CUU THUC TE (4t)
NGHIEN CUU THUC TE (4t)
NGHIEN CUU THUC TE (4t)
 
2
3
4
Chiều1  
NGHIEN CUU THUC TE (4t)
NGHIEN CUU THUC TE (4t)
NGHIEN CUU THUC TE (4t)
 
2
3
4
Lớp TCCT K38D
Chiều1
Triết học (4t)
Triết học Mác-Lênin trong đời sống xã hội
Triết học (4t)
CNDV mác-xít – TGQ khoa học cho nhận thức và cải tạo hiện thực
Triết học (4t)
Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
Triết học (4t)
Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
  
2
3
4
Lớp TCCTCATP2
Tối1
CNXHKH (4t)
Một số quy luật, phạm trù cơ bản của CNXH khoa học
CNXHKH (4t)
Một số quy luật, phạm trù cơ bản của CNXH khoa học
 
CNXHKH (4t)
Cách mạng XHCN
CNXHKH (4t)
Cách mạng XHCN
 
2
3
4
Lớp TCCTTW1/2023
Sáng1     
Xd.Đảng (4t)
Học thuyết MLN về đảng cộng sản
2
3
4
Tối1
ĐLCSĐ (4t)
Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
ĐLCSĐ (4t)
Công tác thi đua, khen thưởng
Xd.Đảng (4t)
Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của ĐCS
 
Xd.Đảng (4t)
Học thuyết MLN về đảng cộng sản
 
2
3
4