TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:233.707
Hôm qua:419
Hôm nay:168

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG
Năm :
Tuần :
BUỔITIẾTThứ 2
17/09/2018
Thứ 3
18/09/2018
Thứ 4
19/09/2018
Thứ 5
20/09/2018
Thứ 6
21/09/2018
Thứ 7
22/09/2018
Chủ nhật
23/09/2018
Hội trường A
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Hội trường B1
Sáng1
Nghiệp vụ / Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở cơ sở (4t)
Nghiệp vụ / Nghiệp vụ công tác Đoàn Thanh niên và vận động thanh niên ở cơ sở (4t)
Nghiệp vụ / Nghiệp vụ công tác Hội Nông dân và vận động thanh niên ở cơ sở (4t)
Nghiệp vụ / Nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh và vận động cựu chiến binh ở cơ sở (4t)
   
2   
3   
4   
5       
6       
Chiều1
Nghiệp vụ / Nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ và vận động phụ nữ ở cơ sở (4t)
Nghiệp vụ (4t)
(Tu nghien cuu)
Nghiệp vụ / Nghiệp vụ công tác Công đoàn và vận động công nhân ở cơ sở (4t)
Nghiệp vụ (4t)
(Huong dan on tap)
   
2   
3   
4   
5       
6       
Hội trường B2
Sáng1
Quản lý hành chính / Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở (4t)
Quản lý hành chính / Quản lý hành chính - tư pháp ở cơ sở (4t)
Quản lý hành chính / Một số vấn đề về cải cách hành chính ở cơ sở (4t)
    
2    
3    
4    
5       
6       
Chiều1
Quản lý hành chính / Quản lý hành chính - tư pháp ở cơ sở (4t)
Quản lý hành chính / Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở (4t)
Quản lý hành chính (4t)
(Huong dan on tap)
    
2    
3    
4    
5       
6       
Hội trường B3
Sáng1
Đường lối (4t)
(Tu nghien cuu)
Đường lối / Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay (4t)
Đường lối / Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (4t)
Đường lối (4t)
(Bao cao thuc te)
 
Học phần 1 CV (4t)
 
2  
3  
4  
5       
6       
Chiều1
Đường lối / Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh (4t)
Đường lối / Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay (4t)
Đường lối / Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay (4t)
Đường lối (4t)
(Huong dan on tap)
   
2   
3   
4   
5       
6       
Hội trường B4
Sáng1
Lịch sử Đảng / Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản (4t)
Lịch sử Đảng / Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản (4t)
Lịch sử Đảng / Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (4t)
Lịch sử Đảng / Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975) (4t)
Lịch sử Đảng (4t)
(Tu nghien cuu)
  
2  
3  
4  
5       
6       
Chiều1
Lịch sử Đảng / Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản (4t)
Lịch sử Đảng / Đảng Cộng sản cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền (4t)
Lịch sử Đảng / Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) (4t)
Lịch sử Đảng / Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975) (4t)
Lịch sử Đảng / Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975) (4t)
  
2  
3  
4  
5       
6       
Hội trường B5
Sáng1
Mác-Lênin / Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa (4t)
Mác-Lênin / Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa (4t)
Mác-Lênin / Những đặc điểm kinh tế của CNTB độc quyền (4t)
Mác-Lênin / Những Vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (4t)
Mác-Lênin / Những Vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (4t)
  
2  
3  
4  
5       
6       
Chiều1
Mác-Lênin (4t)
(Tu nghien cuu)
Mác-Lênin / Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa (4t)
Mác-Lênin (4t)
(Tu nghien cuu)
Mác-Lênin (4t)
(Tu nghien cuu)
Mác-Lênin / Những Vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (4t)
  
2  
3  
4  
5       
6       
Hội trường B6
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Hội trường Bệnh viện C
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Hội trường C
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Hội trường Điện Lực
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Hội trường Huyện Hoà Vang
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Hội trường Quận Liên Chiểu
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Hội trường Quân sự
Sáng1
Đường lối / Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam (4t)
Đường lối / Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam (4t)
Đường lối / Đường lối , chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo (4t)
Đường lối / Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (4t)
Đường lối / Đường lối , chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ (4t)
  
2  
3  
4  
5       
6       
Chiều1
Đường lối / Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam (4t)
Đường lối / Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam (4t)
Đường lối / Đường lối , chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo (4t)
Đường lối / Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phòng, chống tham nhũng, lãng phí (4t)
Đường lối / Đường lối , chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ (4t)
  
2  
3  
4  
5       
6       
Hội trường Quận Thanh Khê
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Nghiên cứu thực tế
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng Giao ban
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng Hội thảo
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Ghi chú:
- Buổi sáng bắt đầu lúc 07h30, buổi chiều bắt đầu lúc 13h30;
- Mỗi tiết học lý thuyết 60 phút.
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang