TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:981.123
Hôm qua:562
Hôm nay:398

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG
Năm :
Tuần :
BUỔITIẾTThứ 2
26/10/2020
Thứ 3
27/10/2020
Thứ 4
28/10/2020
Thứ 5
29/10/2020
Thứ 6
30/10/2020
Thứ 7
31/10/2020
Hội trường B1
Chiều1
Lịch sử Đảng (4t)
Học thuyết Mác-Lênin và TT HCM về ĐCS
Lịch sử Đảng (4t)
Nguyên tắc TC và HĐ cơ bản của ĐCS
Lịch sử Đảng (4t)
ĐCS cầm quyền và phương thức LĐ của Đảng trong đk Đảng cầm quyền
Lịch sử Đảng (4t)
Sự ra đời của ĐCSVN và Cương lĩnh CT đầu tiên của Đảng
Lịch sử Đảng (4t)
(Thao luan)
 
2
3
4
Hội trường B2
Chiều1
Nhiệm vụ địa phương (3t)
(Thi het mon)
     
2
3
Hội trường B3
Chiều1  
Nhà nước (4t)
Luật Hiến Pháp
 
Nhà nước (4t)
(Thao luan)
 
2
3
4
Tối1
Nhà nước (4t)
Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN VN
Nhà nước (4t)
(Thao luan)
 
Nhà nước (4t)
Luật Hành chính
  
2
3
4
Hội trường B4
Sáng1     
Nhà nước (4t)
(Thao luan)
2
3
4
Tối1
Nhà nước (4t)
Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN VN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
Nhà nước (4t)
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
 
Nhà nước (4t)
(Thao luan)
Nhà nước (4t)
Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN VN
 
2
3
4
Hội trường B5
Sáng1
Mác-Lênin (4t)
Giai cấp - nhà nước - cách mạng xã hội
Mác-Lênin (4t)
Ý thức xã hội
Mác-Lênin (4t)
Giai cấp - nhà nước - cách mạng xã hội
Mác-Lênin (4t)
(Thao luan)
Mác-Lênin (4t)
Sản xuất hàng hóa và quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa
 
2
3
4
Chiều1
Mác-Lênin (4t)
Khái lược về triết học, chủ nghĩa duy vật mácxít
Mác-Lênin (4t)
Phép biện chứng duy vật
Mác-Lênin (4t)
Phép biện chứng duy vật
Mác-Lênin (4t)
(Thao luan)
Mác-Lênin (4t)
Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
 
2
3
4
Hội trường B6
Sáng1
Đường lối (4t)
XD và PT nền VHVN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Đường lối (4t)
(Bao cao vien)
Kỹ năng (4t)
Hoạt động lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
Kỹ năng (4t)
Phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục
Kiem tra + Nop bai thu hoach (4t)
2
3
4
Chiều1
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác dân vận
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và đại hội đảng bộ, chi bộ ở cơ sở
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác văn phòng cấp uỷ cơ sở và nghiệp vụ công tác văn phòng cấp uỷ
 
2
3
4
Tối1
Ky nang giao tiep, ung xu va quan he truyen thong (4t)
     
2
3
4
Hội trường C
Sáng1     
Học phần 3 CVC (4t)
(Kiem tra lan 1)
2
3
4
Tối1
Học phần 3 CVC (4t)
(Van hoa cong so)
  
Học phần 3 CVC (4t)
(Quan ly nha nuoc theo nganh va lanh tho)
  
2
3
4
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang