TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:2.222.621
Hôm qua:610
Hôm nay:563

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG
Năm :
Tuần :
BUỔITIẾTThứ 2
27/03/2023
Thứ 3
28/03/2023
Thứ 4
29/03/2023
Thứ 5
30/03/2023
Thứ 6
31/03/2023
Thứ 7
01/04/2023
Hội trường B1
Sáng1
KTBT (4t)
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
KTBT (4t)
Thực hiện dân chủ ở cơ sở
KTBT (4t)
Thực hiện dân chủ ở cơ sở
KTBT (4t)
Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan của hệ thống chính trị
(BCV KIM ANH)
 
Ls.ĐCSVN (4t)
(THI HET MON)
2
3
4
Chiều1
Triết học (4t)
Các cặp phạm trù của phép duy vật biện chứng
Triết học (4t)
Các cặp phạm trù của phép duy vật biện chứng
Triết học (4t)
Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
Triết học (4t)
Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
  
2
3
4
Tối1
Triết học (4t)
Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
CNDVLS (4t)
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
CNDVLS (4t)
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
 
CNDVLS (4t)
Nhà nước và cách mạng xã hội
 
2
3
4
Hội trường B2
Sáng1
ĐLCSĐ (4t)
Bảo đảm quyền con người ở Việt Nam
ĐLCSĐ (4t)
Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
ĐLCSĐ (4t)
Công tác thi đua, khen thưởng
  
KTBT (4t)
Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan của hệ thống chính trị
(BCV MAI KIM ANH)
2
3
4
Chiều1
CNDVLS (4t)
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
CNDVLS (4t)
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
CNDVLS (4t)
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
CNDVLS (4t)
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
 
QLHCNN (4t)
Quản lý cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở
2
3
4
Tối1
KTBT (4t)
Quản lý hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng ở cơ sở hiện nay
KTBT (4t)
Quản lý hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng ở cơ sở hiện nay
QLHCNN (4t)
Lý luận về QLHCNN
 
QLHCNN (4t)
Lý luận về QLHCNN
 
2
3
4
Hội trường B3
Sáng1
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện đề án, dự án, chương trình hành động, kế hoạch công tác ở cơ sở
(BCV LE HOANG PHUC)
THI HET MON KKT1 (4t)
THI TOT NGHIEP KKT2 (4t)
THI TOT NGHIEP KKT3 (4t)
KNLĐQL (4t)
(THI HET MON)
 
2
3
4
Chiều1
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản ở cơ sở
     
2
3
4
Tối1
ĐLCSĐ (4t)
Phát triển giáo dục – đào tạo, KHCN
 
ĐLCSĐ (4t)
Chính sách dân tộc, tôn giáo
 
ĐLCSĐ (4t)
Phát triển giáo dục – đào tạo, KHCN
 
2
3
4
Hội trường B4
Sáng1
TTHCM (4t)
Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh
TTHCM (4t)
Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh
TTHCM (4t)
TTHCM về nhân dân và đại đoàn kết dân tộc
TTHCM (4t)
TTHCM về nhân dân và đại đoàn kết dân tộc
  
2
3
4
Hội trường B5
Chiều1
QLHCNN (4t)
QL ngân sách ở địa phương
QLHCNN (4t)
QL ngân sách ở địa phương
QLHCNN (4t)
QL hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế ở cơ sở
QLHCNN (4t)
QL hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế ở cơ sở
  
2
3
4
Tối1
TTHCM (4t)
TTHCM về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
 
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
 
2
3
4
Hội trường B6
Sáng1
Ls.ĐCSVN (4t)
Những thành tựu chủ yếu của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay
TTHCM (4t)
(THI HET MON)
Ls.ĐCSVN (4t)
Những bài học kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng CNXH, công cuộc đổi mới và bảo vệ TQVN XHCN
Ls.ĐCSVN (4t)
Những bài học kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng CNXH, công cuộc đổi mới và bảo vệ TQVN XHCN
  
2
3
4
Chiều1
Ls.ĐCSVN (4t)
Những thành tựu chủ yếu của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay
 
Ls.ĐCSVN (4t)
Những bài học kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng CNXH, công cuộc đổi mới và bảo vệ TQVN XHCN
Ls.ĐCSVN (4t)
Những thành tựu chủ yếu của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay
  
2
3
4
Hội trường C
Sáng1    
QĐCNXH (4t)
Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
 
2
3
4
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang