TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:2.048.970
Hôm qua:1.775
Hôm nay:1.209

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG
Năm :
Tuần :
BUỔITIẾTThứ 2
05/12/2022
Thứ 3
06/12/2022
Thứ 4
07/12/2022
Thứ 5
08/12/2022
Thứ 6
09/12/2022
Thứ 7
10/12/2022
Hội trường B1
Sáng1
Xd.Đảng (4t)
Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng
Xd.Đảng (4t)
Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng
Xd.Đảng (4t)
Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng
Xd.Đảng (4t)
Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng
Xd.Đảng (4t)
Công tác văn phòng cấp ủy của tổ chức cơ sở đảng
 
2
3
4
Chiều1
QLHCNN (4t)
QL hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế ở cơ sở
QLHCNN (4t)
QL hoạt động kinh tế ở cơ sở
QLHCNN (4t)
QL hoạt động kinh tế ở cơ sở
 
QLHCNN (4t)
Cải cách hành chính ở cơ sở
 
2
3
4
Hội trường B2
Sáng1
NNPLVN (4t)
Xây dựng NN Pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
NNPLVN (4t)
Xây dựng NN Pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
NNPLVN (4t)
Xây dựng NN Pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
NNPLVN (4t)
Chính quyền địa phương ở Việt Nam
CNXH (4t)
(THI HET MON)
Xd.Đảng (4t)
Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng
2
3
4
Chiều1
KTBT (4t)
Thực hiện dân chủ ở cơ sở
KTBT (4t)
Thực hiện dân chủ ở cơ sở
KTBT (4t)
Bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay
KTBT (4t)
Bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay
KTBT (4t)
Quản lý hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng ở cơ sở hiện nay
 
2
3
4
Tối1
Xd.Đảng (4t)
Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng
 
Xd.Đảng (4t)
Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng
 
Xd.Đảng (4t)
Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng
 
2
3
4
Hội trường B3
Sáng1
Xd.Đảng (4t)
Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
Xd.Đảng (4t)
Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng
Xd.Đảng (4t)
Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của ĐCS
ĐLCSĐ (4t)
(THI HET MON)
Xd.Đảng (4t)
Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng
CNXH (4t)
Những phương hướng lớn xây dựng CNXH ở Việt Nam
2
3
4
Chiều1
Xd.Đảng (4t)
Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng
 
Xd.Đảng (4t)
Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của ĐCS
Xd.Đảng (4t)
Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng
Xd.Đảng (4t)
Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng
 
2
3
4
Tối1
CNXH (4t)
Đặc trưng của xã hội XHCN ở Việt Nam
 
CNXHKH (4t)
CNXH hiện thực từ 1917 – 1991
 
CNXHKH (4t)
CNXH hiện thực từ 1917 – 1991
 
2
3
4
Hội trường B4
Sáng1
KTBT (4t)
Đấu tranh làm thất bại chiến lược DBHD và âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch
KTBT (4t)
Đấu tranh làm thất bại chiến lược DBHD và âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch
KTBT (4t)
Quản lý hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng ở cơ sở hiện nay
KTBT (4t)
Quản lý hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng ở cơ sở hiện nay
  
2
3
4
Hội trường B5
Sáng1
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng tuyên truyền, vận động ở cơ sở
CNDVLS (4t)
Quan điểm của triết học Mác-Lênin về con người
2
3
4
Chiều1
ĐLCSĐ (4t)
Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN
ĐLCSĐ (4t)
Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN
ĐLCSĐ (4t)
Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN
ĐLCSĐ (4t)
Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
ĐLCSĐ (4t)
Bảo đảm quyền con người ở Việt Nam
 
2
3
4
Tối1
CNDVLS (4t)
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
CNDVLS (4t)
Nhà nước và cách mạng xã hội
CNDVLS (4t)
Nhà nước và cách mạng xã hội
 
CNDVLS (4t)
Quan điểm của triết học Mác-Lênin về con người
 
2
3
4
Hội trường B6
Chiều1
ĐLCSĐ (4t)
Xây dựng, phát triển văn hóa, cong người Việt Nam
ĐLCSĐ (4t)
Xây dựng, phát triển văn hóa, cong người Việt Nam
ĐLCSĐ (4t)
Phát triển giáo dục – đào tạo, KHCN
ĐLCSĐ (4t)
Phát triển giáo dục – đào tạo, KHCN
ĐLCSĐ (4t)
Chiến lược an ninh quốc gia
 
2
3
4
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang