Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.884.791
Hôm qua:891
Hôm nay:101

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Thời khóa biểu phòng


Năm :
Tuần :
BuổiTiếtThứ 2
20/05/2024
Thứ 3
21/05/2024
Thứ 4
22/05/2024
Thứ 5
23/05/2024
Thứ 6
24/05/2024
Thứ 7
25/05/2024
Hội trường B1
Sáng1
KNPTĐP (4t)
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương
KNPTĐP (4t)
Báo cáo chuyên đề thực tiễn địa phương
KNPTĐP (4t)
Tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương
KNPTĐP (4t)
Tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương
 
KTCT (4t)
(THI HET MON)
2
3
4
Chiều1
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản ở cơ sở
 
TTHCM (4t)
Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh
TTHCM (4t)
Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh
TTHCM (4t)
TTHCM về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
 
2
3
4
Tối1
CNXHKH (4t)
Cải cách, đổi mới CNXH từ 1991 đến nay
CNXHKH (4t)
Cải cách, đổi mới CNXH từ 1991 đến nay
 
CNXH (4t)
Những phương hướng lớn xây dựng CNXH ở Việt Nam
CNXH (4t)
Những phương hướng lớn xây dựng CNXH ở Việt Nam
 
2
3
4
Hội trường B2
Sáng1
ĐLCSĐ (4t)
Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN
ĐLCSĐ (4t)
Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN
ĐLCSĐ (4t)
Đướng lối, chính sách đối ngoại
ĐLCSĐ (4t)
Đướng lối, chính sách đối ngoại
ĐLCSĐ (4t)
Đướng lối, chính sách đối ngoại
QLHCNN (4t)
QL hoạt động kinh tế ở cơ sở
2
3
4
Chiều1     
QLHCNN (4t)
QL hành chính tư pháp ở cơ sở
2
3
4
Tối1
QLHCNN (4t)
QL ngân sách ở địa phương
 
QLHCNN (4t)
QL hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế ở cơ sở
QLHCNN (4t)
QL hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế ở cơ sở
QLHCNN (4t)
QL hoạt động kinh tế ở cơ sở
 
2
3
4
Hội trường B3
Sáng1  
QLHCNN (4t)
Lý luận về QLHCNN
KTCT (4t)
Nền sx hàng hóa và quy luật giá trị trong nền SXHH
QĐCNXH (4t)
Đặc điểm kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH
QĐCNXH (4t)
Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
2
3
4
Chiều1 
QLHCNN (4t)
QL hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế ở cơ sở
QLHCNN (4t)
Lý luận về QLHCNN
KTCT (4t)
Nền sx hàng hóa và quy luật giá trị trong nền SXHH
QĐCNXH (4t)
Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
 
2
3
4
Tối1
QĐCNXH (4t)
Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN từ trình độ phát triển kinh tế lạc hậu
 
QĐCNXH (4t)
Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN từ trình độ phát triển kinh tế lạc hậu
QĐCNXH (4t)
Đặc điểm kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH
  
2
3
4
Hội trường B4
Sáng1     
KNPTĐP (4t)
(THI HET MON)
2
3
4
Chiều1
Xd.Đảng (4t)
Công tác văn phòng cấp ủy của tổ chức cơ sở đảng
Xd.Đảng (4t)
Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
Xd.Đảng (4t)
Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
NNPLVN (4t)
Xây dựng NN Pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
NNPLVN (4t)
Xây dựng NN Pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
 
2
3
4
Tối1
QLHCNN (4t)
QL đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở
QLHCNN (4t)
QL đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở
 
QLHCNN (4t)
Kiểm tra và cưỡng chế hành chính ở cơ sở
QLHCNN (4t)
Kiểm tra và cưỡng chế hành chính ở cơ sở
 
2
3
4
Hội trường B5
Sáng1
CNDVLS (4t)
Quan điểm của triết học Mác-Lênin về con người
CNDVLS (4t)
Quan điểm của triết học Mác-Lênin về ý thức xã hội
CNDVLS (4t)
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
 
CNDVLS (4t)
Quan điểm của triết học Mác-Lênin về ý thức xã hội
NNPLVN (4t)
(THI HET MON)
2
3
4
Chiều1
Ls.ĐCSVN (4t)
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam
Ls.ĐCSVN (4t)
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam
Ls.ĐCSVN (4t)
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam
Ls.ĐCSVN (4t)
Những thành tựu chủ yếu của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay
TTHCM (4t)
(THI HET MON)
 
2
3
4
Tối1
QLHCNN (4t)
Quản lý cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở
QLHCNN (4t)
Quản lý cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở
 
QLHCNN (4t)
QL đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở
QLHCNN (4t)
QL đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở
 
2
3
4
Hội trường B6
Sáng1
KNPTĐP (4t)
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở địa phương
KNPTĐP (4t)
Tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương
KNPTĐP (4t)
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương
 
KNLĐQL (4t)
Triết học (4t)
(THI HET MON)
2
3
4
Chiều1
KNPTĐP (4t)
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở địa phương
KNPTĐP (4t)
Tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương
KNPTĐP (4t)
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương
   
2
3
4
Tối1
CNXH (4t)
Những phương hướng lớn xây dựng CNXH ở Việt Nam
CNXH (4t)
Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, một xã hội phát triển thực sự vì con người
 
CNXH (4t)
Những mối quan hệ lớn cần nhận thức và giải quyết trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam
CNXH (4t)
Những mối quan hệ lớn cần nhận thức và giải quyết trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam
 
2
3
4
Hội trường C
Sáng1     
MTTQVN (4t)
(THI HET MON)
2
3
4
Chiều1    
Ls.ĐCSVN (4t)
(THI HET MON)
TTHCM (4t)
(THI HET MON)
2
3
4