TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.883.908
Hôm qua:885
Hôm nay:319

09:46 | 21/09/2022
Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, Người sáng lấp và rèn luyện Đảng ta, Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc. Người cảm thông, chia sẻ và dành những tình cảm yêu thương, sự quan tâm đặc biệt đối với phụ nữ Việt Nam và tổ chức hội của phụ nữ nhằm hướng đến giải phóng phụ nữ, tạo điều kiện cho họ phát triển toàn diện và phát huy cao nhất vai trò của phụ nữ và tổ chức hội của phụ nữ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
16:30 | 19/09/2022
Chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời tính đến nay đã hơn 170 năm nhưng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn còn nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho các Đảng Cộng sản và các nước xã hội chủ nghĩa tiến hành sự nghiệp đổi mới thành công. Một trong những nội dung quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết về đấu tranh giai cấp. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nghiên cứu một cách nghiêm túc, vận dụng khéo léo, nhuần nhuyễn, sáng tạo học thuyết đấu tranh giai cấp vào hoàn cảnh lịch sử đất nước, đạt được những thắng lợi to lớn, nhất là trong xu thế hội nhập với thế giới ngày nay.
14:20 | 29/08/2022
Xây dựng, phát triển văn hóa, con người ngày càng trở thành vấn đề vô cùng quan trọng và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển đất nước. Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cùng với dấu ấn của Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24 tháng 11 năm 2021 đã khẳng định quyết tâm và nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với công cuộc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
14:57 | 11/07/2022
Giảng viên trường chính trị mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt bởi là họ không chỉ là người truyền thụ kiến thức lý luận chính trị, tạo niềm tin về lý tưởng cách mạng, niềm tin về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phổ biến về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước…thông qua bài giảng của mình, mà còn là người xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống tốt đẹp cho học viên. Vì thế, việc xây dựng hình ảnh không chỉ “đẹp” mà còn “chuẩn” là nhiệm vụ tối quan trọng của giảng viên trường chính trị.
14:56 | 11/07/2022
Sau các đợt dịch bùng phát kể từ năm 2020 đến nay, nhân loại đang chuyển từ tư duy “xoá sạch kẻ giấu mặt thầm lặng”Covid-19 sang vừa “phòng” vừa “chống” vừa “chung sống”. Từ điển Tiếng Việt sẽ phải bổ sung cụm từ “bình thường mới” để diễn đạt trạng thái xã hội sau bùng dịch. Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại hầu hết các quốc gia đều đặt ra mục tiêu kép. Khẩu trang và “5K” dần trở thành tập quán sống của cá nhân khi tham gia vào cộng đồng xã hội ở bất kỳ đâu, trong mọi hoạt động. Dịch bệnh đã làm thay đổi cách con người ta sinh hoạt, làm việc và học tập. Hình thức học tập trực tuyến được lựa chọn tại hầu khắp các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trên thế giới và ở Việt Nam. Hình thức học tập này đã và đang phát huy tác dụng rất lớn trong xã hội, đặc biệt trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh còn hết sức phức tạp và khó đoán định như hiện nay.
09:45 | 28/04/2022
Cách đây tròn 70 năm, tác phẩm Tự phê bình và phê bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh C.B đã được đăng trên Báo Nhân dân số 45, ra ngày 14/2/1952. Tác phẩm này có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trên nhiều mặt, đặc biệt là đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.
14:37 | 06/12/2021
Diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày đã nhấn mạnh: “Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
14:36 | 06/12/2021
Từ giữa thế kỷ XIX, Việt Nam bị thực dân Pháp xâm lược, Tổ quốc bị giày xéo dưới gót sắt của kẻ thù hung bạo. Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đầy biến động, Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đã chứng kiến biết bao cuộc nổi dậy của nhân dân ta bị dìm trong máu lửa.
10:46 | 27/10/2021
Gia đình là một thiết chế xã hội đặc biệt quan trọng, là hạt nhân của đất nước. Vì vậy, Đảng ta luôn quan tâm phát huy những giá trị bền vững và to lớn của gia đình Việt Nam. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã xác định “giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới”, “thực hiện các chuẩn mực văn hóa gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh”.
10:12 | 23/06/2021
Khi cả dân tộc đang đắm chìm trong đêm dài nô lệ, chưa tìm thấy lối ra cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thì ngày 3-6-1911, Nguyễn Tất Thành-Hồ Chí Minh lấy tên là Văn Ba xin làm phụ bếp trên tàu Đô đốc Latútsơ Tơrêvin (Amiral Latouche Tréville), một tàu lớn vừa chở hàng vừa chở khách của hãng Năm sao đang chuẩn bị rời cảng Sài Gòn đi Mácxây (Marseille), Pháp.
1
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang