Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.939.770
Hôm qua:1.172
Hôm nay:1.125

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Bài viết chuyên đề

Nhận thức đúng những biểu hiện suy thoái trong nội bộ Đảng

21:35 | 05/09/2017 8522

NHẬN THỨC ĐÚNG NHỮNG BIỂU HIỆN SUY THOÁI TRONG NỘI BỘ ĐẢNG

ThS. Nguyễn Phước Phúc
Khoa Dân Vận

Đại hội XII của Đảng xác định phương hướng chung về công tác xây dựng Đảng trong cả nhiệm kỳ là: “Trong những năm tới, yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ­­[1]. Việc Đại hội XII của Đảng xác định phải tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, và coi đó là nhiệm vụ vừa trọng tâm, cơ bản, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đặt lên hàng đầu nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những cán bộ, đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp, kể cả cấp cao. Hiện nay, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng đang tập trung triển khai tổ chức học tập quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” theo chỉ đạo của Trung ương. Đây là Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về xây dựng Đảng và cũng là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Song để ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả những nhóm biểu hiện nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), vấn đề đầu tiên, rất quan trọng, nếu không nói là mang tính quyết định là phải nhận thức đúng, đầy đủ những biểu hiện đó.

Trước hết, chúng ta phải hiểu suy thoái là gì? Theo Từ điển tiếng Việt: Suy thoái là suy yếu và sút kém dần, có tính chất kéo dài; Lùi bước vì yếu kém [2]. Cũng có thể hiểu, suy thoái là sự yếu kém, hư hỏng, làm mất dần đi cái tốt, cái tiến bộ, làm tăng dần cái xấu, cái lạc hậu, làm chậm lại quá trình phát triển dẫn đến sự thoái hóa và biến chất của sự vật, hiện tượng, quá trình hay chính bản thân con người và tổ chức xã hội của con người.

Thứ hai, suy thoái về tư tưởng chính trị? Thuật ngữ “suy thoái tư tưởng chính trị” được Đảng ta chính thức sử dụng lần đầu tiên trong Văn kiện Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII (2/1999). Đó là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, giảm sút niềm tin vào mục tiêu, con đường mà Đảng ta đã lựa chọn; nghi ngờ vai trò cũng như năng lực lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Suy thoái về tư tưởng chính trị còn là việc sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân,… đã được nêu cụ thể trong 9 biểu hiện trong Nghị quyết.

Trong thực tế hiện nay, nhiều người hay nhầm lẫn giữa hai khái niệm tưởng chính trịchính trị tư tưởng. Do vậy, sự suy thoái về tư tưởng chính trị cần phải được nhận thức đúng về bản chất của khái niệm cũng như vị trí cấp bách của nó trong Nghị quyết.

Khái niệm chính trị tư tưởng phản ánh toàn bộ hoạt động tuyên truyền, giáo dục đối với cán bộ, đảng viên về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, biện pháp, phương thức tiến hành một mặt công tác của nhiệm vụ xây dựng Đảng: Công tác chính trị tư tưởng cùng với công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận là những nội dung chủ yếu của công tác xây dựng Đảng.

Tư tưởng chính trị của tổ chức đảng và đảng viên được hình thành, được bồi đắp tùy thuộc chủ yếu ở hiệu quả công tác chính trị tư tưởng của tổ chức đảng và đảng viên. Tư tưởng chính trị phản ánh trạng thái nhận thức tư tưởng của tổ chức đảng và đảng viên đối với đường lối chính trị của Đảng. Khái niệm này tồn tại độc lập, khu biệt với các khái niệm: Tư tưởng triết học; tư tưởng tôn giáo; tư tưởng quân sự, tư tưởng văn học nghệ thuật…

Thứ ba, suy thoái về đạo đức, lối sống? Suy thoái về đạo đức, lối sống là sa vào chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình; là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.

Hiện nay, sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân có dấu hiệu gia tăng và lan nhanh. Biểu hiện rõ nét nhất là lối sống cơ hội, buông thả; tham nhũng, “lợi ích nhóm”; hối lộ, chạy án, chạy chức, chạy tội; giả dối và gian lận; bất chấp pháp luật. Một số cán bộ, đảng viên chưa hết lòng vì công việc, tư tưởng làm cầm chừng, đối phó, cấp trên nhắc nhở mới làm; quan liêu, xa rời quần chúng; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân; lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực v.v…

Từ đó, có thể khái quát lại rằng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là khái niệm chỉ những hiện tượng, biểu hiện tiêu cực, không bình thường đã và đang diễn ra trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Hiện tượng này có thể làm lung lay vị trí cầm quyền của Đảng, đe dọa đến sự tồn vong chế độ. Nói cách khác, “suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức là sự tha hóa và thoái hóa về nhận thức chính trị và hành động chính trị của cán bộ, đảng viên trực tiếp gây tổn hại đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín chính trị của Đảng, chức năng, vai trò và trọng trách quản lý, điều hành của Nhà nước và sức mạnh của hệ thống chính trị đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta[3].

Thứ tư, mối quan hệ giữa sự suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống; hệ qủa của sự suy thoái đó.

Suy thoái về tư tưởng chính trị gắn với suy thoái đạo đức, lối sống, hai mặt này gắn bó, tác động qua lại với nhau. Thông thường sự suy thoái về đạo đức, lối sống dễ nhận thấy và xuất hiện trước. Khi sự suy thoái này kéo dài không được ngăn chặn sẽ xuất hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Trong thực tế, có nhiều trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị xuất hiện trước và là nguyên nhân đưa đến suy thoái về đạo đức, lối sống. Tuy nhiên, cũng có trường hợp do nhận thức, do quan niệm về lý tưởng sống cho nên có sự suy thoái về tư tưởng chính trị nhưng không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống cá nhân.

Sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên thường diễn biến âm ỉ, chuyển hoá rất phức tạp, cái này là tiền đề, dung dưỡng cho cái kia phát triển; được che đậy rất khôn khéo, tinh vi dưới nhiều hình thức, thường gắn liền với lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm cán bộ, đảng viên có chức, có quyền trong xã hội. Cấp độ suy thoái chuyển hóa dần dần từ: mơ hồ, phai nhạt đến suy thoái, cấp độ cao nhất là biến chất, đổi mầu…tích tụ đến một mức độ nhất định sẽ biến thành một thế lực có sức phá hoại ghê gớm và khôn lường; nếu không được ngăn chặn, đẩy lùi kịp thời sẽ trở thành thách thức lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chính vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra rằng: “Từ tuy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc[4].

Như vậy, so với các Nghị quyết về xây dựng Đảng trước đây, lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống, với 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Điều đó thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng ta là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Việc đưa ra hệ thống những biểu hiện suy thoái đó tạo cơ sở cho mỗi cán bộ, đảng viên suy ngẫm và hành động; tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình, kiểm điểm đánh giá cá nhân, góp ý cho người khác và xử lý đối với những tập thể, cán bộ, đảng viên vi phạm.

Để nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đi vào cuộc sống, tôi thiết nghĩ rằng cần quán triệt và thống nhất một số vấn đề cơ bản sau đây:

Tinh thần chỉ đạo hiện nay: Chọn đúng đột phá, chuẩn bị đầy đủ thực lực, giải quyết triệt để; không “bắt cóc bỏ đĩa”; không “đánh trống bỏ dùi”, không né tránh, đùn đẩy, nửa vời.

Thực hiện tốt phương châm: kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết, làm thực chất và kịp thời khắc phục những biểu hiện làm chiếu lệ, qua loa, đại khái, hình thức, đối phó, không thấy được giá trị thiết thực của Nghị quyết đối với công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay.

Một là, nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu tự giáo dục, tự chỉnh đốn mình. Thông qua đó, nhận thức sâu sắc nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái trong nội bộ Đảng. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, đảng viên mà trước hết là những người đứng đầu phải thực sự là tấm gương về chính trị, về đạo đức và về hành động; không ngừng tự rèn luyện, tự khép mình vào kỷ luật một cách toàn diện và triệt để.

Hai là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị một cách thiết thực, gắn với công việc, sự rèn luyện, tu dưỡng hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, để việc làm theo gương Bác hiệu quả, thiết thực. Phát huy vai trò chủ động, tự giác của bản thân cán bộ, đảng viên trong việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Tiến sĩ Nguyễn Đình Hòa – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh: “Thái độ xem nhẹ việc trau dồi, rèn luyện đạo đức cách mạng, chưa nghiêm túc thực hiện phê và tự phê bình… khiến không ít cán bộ, đảng viên sa ngã trước những cám dỗ đời thường. Sự không chiến thắng, không vượt qua nổi cái “tôi” nhỏ bé để thành nô lệ của những ham muốn cá nhân ở một bộ phận cán bộ, đảng viên vừa là nguồn gốc sâu xa, vừa là sự tiếp tay dẫn đến những tệ nạn như tham nhũng, hối lộ, cửa quyền, mất đoàn kết… Chủ nghĩa cá nhân là một trong những nguy cơ tiềm ẩn, thường xuyên bởi nó núp ngay trong bản thân mỗi con người”[5].

Ba là, phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng. Điều quan trọng, quyết định thắng lợi của việc thực hiện Nghị quyết là phải tạo được niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân. Nhân dân có vai trò to lớn trong công tác xây dựng Đảng, làm lành mạnh môi trường xã hội, chống sự suy thoái và tha hóa về tư tưởng chính trị, về phẩm chất, đạo đức, lối sống đang diễn biến rất phức tạp trong đời sống xã hội ta hiện nay.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát nhằm sớm phát hiện và kịp thời ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, qua kiểm tra, giám sát, để có biện pháp cụ thể, thiết thực giúp cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, giáo dục cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất và năng lực. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường chỉ ra rằng, lãnh đạo tất yếu phải có kiểm tra; “kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi”, “Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết”[6].

Bên cạnh đó, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là vai trò của cơ quan, ủy ban kiểm tra của cấp các cấp ủy, tổ chức đảng, của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên; gắn kiểm tra, giám sát với thi hành kỷ luật Đảng; kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm, những tổ chức đảng yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ.

Có thể khẳng định rằng, sự tha hóa, suy thoái từ trong nội bộ cán bộ, đảng viên đó chính là “giặc nội xâm”, làm suy yếu Đảng và niềm tin của nhân dân với Đảng. Chính vì vậy, đấu tranh ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, trước hết là tất cả cán bộ, đảng viên. Xin được nhắc lại lời cảnh báo của V.I.Lênin: “Không một kẻ thù nào, cho dù nó nham hiểm và hung hãn nhất, có thể tiêu diệt được Đảng Cộng sản, ngoại trừ chính những người cộng sản tự tiêu diệt chính họ”./.

Tài liệu tham khảo:

 [1]. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Hà Nội, 2016, tr.198-199.

[2]. Ngôn ngữ Việt Nam: Từ điển Tiếng Việt, Nxb. Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2014, tr.1276.

[3]. TS. Nhị Lê: Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng: Bình tĩnh phòng ngừa, chủ động ngăn chặn và kiên quyết tẩy trừ,  http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/xay-dung-dang/2016/41181/Su-suy-thoai-ve-tu-tuong-chinh-tri-dao-duc-loi-song.aspx

[4]. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.144.

[5]. Minh Hoà: Giải pháp nào đẩy lùi suy thoái tư tưởng, đạo đức của cán bộ,  http://www.tuyengiao.vn/Home/Bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-Dang/93483/Giai-phap-nao-day-lui-suy-thoai-tu-tuong-dao-duc-cua-can-bo

[6]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2002, t. 05, tr.287.

Các bản tin trước:

Các bản tin tiếp theo: