Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.939.645
Hôm qua:1.172
Hôm nay:1.125

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Bảo vệ nền tảng tư tưởng

Phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

11:08 | 09/10/2023 345

ThS. Nguyễn Phước Phúc

Qua thực tiễn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch cho thấy, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, chống đối chính trị đang tập trung tấn công, chống phá Đảng ta trên một số nội dung cơ bản sau: Phê phán, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bằng những hình thức ngày càng tinh vi, xảo quyệt; xuyên tạc, phê phán, chỉ trích, chống phá đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phê phán các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập…; bới móc, thổi phồng, bôi đen những sai lầm, khuyết điểm của Đảng, Nhà nước trong quá trình lão đạo, chỉ đạo và điều hành đất nước; xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối; hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xâm nhập vào nội bộ của ta, tiếp cận, lôi kéo, mua chuộc nhằm phân hoá nội bộ, dựng “ngọn cờ” để tập hợp lực lượng. Đẩy mạnh tìm kiếm những phần tử thoái hoá biến chất trong hàng ngũ cán bộ Đảng viên, nhất là những kẻ bất mãn, cơ hội chính trị, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” để tán phát các quan điểm sai trái, phản động… Mục đích cao nhất, có tính chiến lược của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng chính là nhằm làm cho Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Việt Nam xa rời, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xa rời, từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đứng trước nguy cơ đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, cương quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, vô hiệu hóa hầu hết các thế lực thù địch, bọn phản động, cơ hội trong và ngoài nước. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đất nước ta đã giành được sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng chính là minh chứng thuyết phục nhất về sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tế của đất nước ta: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”[1]. Đặc biệt, Đảng ta nhấn mạnh thêm: “Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả rõ rệt”[2].

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn có những hạn chế nhất định, “một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số ít hoang mang, dao động, mất lòng tin; cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đổi mới của Đảng”[3]. Trong thực tế, có nhiều người băn khoăn về nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thuộc cơ quan, tổ chức, cá nhân nào?

Cần phải khẳng định rằng, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Hiện nay, với số lượng hơn 52.125 tổ chức cơ sở đảng và hơn 5.192.533 đảng viên[4] đang công tác, làm việc, sinh hoạt, bám sát các đơn vị cơ sở trên toàn lãnh thổ và các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng tới từng đảng viên, từng đơn vị cơ sở và từng người dân. Trong đó, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thấy rằng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là sứ mệnh của mỗi cán bộ, đảng viên, thể hiện trách nhiệm và tình cảm với Đảng, với đất nước, với nhân dân và với chính mình.

Trong thời gian tới, để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tiếp tục đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chúng ta cần chú trọng thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

Một là, các cấp ủy đảng ở cơ sở cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên tự giác chấp hành, nêu cao tính đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Gắn việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng trang bị, củng cố và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Chú trọng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên hằng năm. Thông qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên có nền tảng lý luận vững chắc, hiểu được những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu được sự vận dụng sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với chủ nghĩa Mác - Lênin trong quá trình đổi mới đất nước, từ đó củng cố thêm niềm tin, lý tưởng cách mạng, nỗ lực phát triển bản thân, sẵn sàng cống hiến vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ ba, tăng cường lãnh đạo thực hiện nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Đối với cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu cần mẫu mực về đạo đức, lối sống, đây là vấn đề rất quan trọng để làm gương cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng noi theo. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dạy: “Muốn làm gương mẫu (...) phải đoàn kết, đoàn kết thật sự, làm sao tự mình nêu gương và giáo dục cho đảng viên, đoàn viên, cán bộ giữ gìn, phát triển đạo đức cách mạng, làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm”[5], dám chịu trách nhiệm. Chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; giữ vững niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng trước những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm.

Thứ tư, các cấp ủy, tổ chức đảng cần nâng cao tính chủ động, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng để có biện pháp giải quyết kịp thời, uốn nắn những lệch lạc, sai trái. Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của đối tượng để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Kịp thời nắm bắt, xử lý và định hướng thông tin, phát hiện và ngăn chặn những thông tin sai trái, phiến diện, đi đôi với việc tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày.

Năm là, bên cạnh việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị; cấp ủy, tổ chức đảng cần nghiên cứu, phát động phong trào thi đua chuyên đề về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” gắn chặt với việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát động cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 theo Kế hoạch số 1712-KH/HVCTQG ngày 31/01/2023 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Thông qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; góp phần tuyên truyền, khẳng định và bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,... Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và rèn luyện năng lực tư duy lý luận, năng lực nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Thông qua các phong trào thi đua lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, để biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến và khen thưởng kịp thời.

Thực tiễn hơn 93 năm qua cho thấy, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở trong nước, bên cạnh những thời cơ, vận hội, những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ vẫn hiện hữu. Vì vậy, hơn lúc nào hết, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong bối cảnh đất nước ta hội nhập quốc tế sâu, rộng, toàn diện, là nhiệm vụ của toàn Đảng, của toàn hệ thống chính trị và toàn dân, đặc biệt là các cấp ủy đảng ở cơ sở có vị trí, vai trò hết sức quan trọng. Điều này tiếp tục được Đảng ta nhấn mạnh thêm ở Đại hội XIII: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”[6]. Đây được coi là một trong những vấn đề “mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”[7]. Nguyên tắc này là điều kiện tất yếu bảo đảm cho sự thắng lợi của cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1,2, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[2]. Ban Tuyên giáo Trung ương (2016), 30 năm đổi mới đất nước - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia, 2016, Hà Nội.

[3]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.

[4]. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2018): Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội.

[5]. GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Tạp chí Cộng sản, ngày 07/4/2021.

[6]. TS. Lê Thị Chiêm: Bài học kinh nghiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tạp chí Tuyên giáo, ngày 07/7/2021.

 [7]. PGS.TS Đào Duy Quát, Nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng -Văn hóa TW: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với việc Bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 21/7/2021.

------------------------


[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.25.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Tlđd, tập 2,  tr.171.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Tlđd, tập 2, tr.168.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Tlđd, tập 2, tr.185.

[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t.15, tr.293.

[6] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Tlđd, tập 1, tr.33.

[7] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Tlđd, tập 1, tr.33.

Các bản tin trước: