Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.939.702
Hôm qua:1.172
Hôm nay:1.125

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Bảo vệ nền tảng tư tưởng

Phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

11:08 | 09/10/2023 347

Mục đích cao nhất, có tính chiến lược của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng chính là nhằm làm cho Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Việt Nam xa rời, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xa rời, từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

VỀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM DƯỚI GÓC NHÌN TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI

11:01 | 09/10/2023 218

Công tác tư tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam là hoạt động có mục đích nhằm hình thành, phát triển, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong toàn xã hội. Qua đó, tạo ra sự thống nhất nhận thức, ý chí, hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Vai trò của người giảng viên trường chính trị trên mặt trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch

13:48 | 29/09/2023 210

Trong hệ thống nghiên cứu và giáo dục lý luận chính trị của Đảng ta hiện nay, giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố là đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản về kiến thức lý luận chính trị đồng thời họ cũng là lực lượng trực tiếp tham gia giảng dạy, truyền bá tư tưởng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Gắn công tác đào tạo với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Nguồn Báo Đà Nẵng điện tử)

10:12 | 21/09/2023 196

Thời gian qua, Trường Chính trị thành phố chú trọng thực hiện tốt việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đảng là mùa xuân dân tộc…!

10:15 | 25/10/2021 614

15 tuổi giác ngộ lý tưởng Cách mạng, đi theo tiếng gọi của Đảng, làm bất cứ việc gì khi tổ chức cần. Nay, 71 tuổi đời, 50 năm tuổi đảng, bà Nguyễn Thị Lạc, ở xã Hòa Tiến lấy làm tự hào vì mình được vinh dự đứng trong hàng ngũ của hơn 5 triệu đảng viên.

PHÁT HUY VAI TRÒ GIẢNG VIÊN TRẺ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

10:13 | 25/10/2021 1246

Qua gần hai năm thực hiện Hướng dẫn số 475-HD/HVCTQG-TCT của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đội ngũ giảng viên các trường chính trị, trong đó có giảng viên trẻ đã tiếp cận và phát huy được một số năng lực của mình. Để góp phần làm rõ những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện công tác này, ngoài các dữ liệu thứ cấp, tác giả tiến hành phương pháp điều tra bằng bảng hỏi đối với 57 giảng viên trẻ công tác tại 16 trường chính trị trong cả nước. Từ đó, tác giả mạnh dạn đưa ra 04 kiến nghị với Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 03 kiến nghị với các trường chính trị nhằm thực sự phát huy vai trò tích cực của của giảng viên trẻ nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.