Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.939.625
Hôm qua:1.172
Hôm nay:1.125

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Thời khóa biểu phòng


Năm :
Tuần :
BuổiTiếtThứ 2
17/06/2024
Thứ 3
18/06/2024
Thứ 4
19/06/2024
Thứ 5
20/06/2024
Thứ 6
21/06/2024
Thứ 7
22/06/2024
Hội trường B1
Sáng1
NNPLVN (4t)
Xây dựng NN Pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
NNPLVN (4t)
Chính quyền địa phương ở Việt Nam
KTBT (4t)
(THI HET MON)
NNPLVN (4t)
Chính quyền địa phương ở Việt Nam
NNPLVN (4t)
Chính quyền địa phương ở Việt Nam
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
2
3
4
Chiều1
CNXHKH (4t)
Cách mạng XHCN
CNXHKH (4t)
Cách mạng XHCN
CNXHKH (4t)
Giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội
CNXHKH (4t)
CNXH hiện thực từ 1917 – 1991
TTHCM (4t)
(THI HET MON)
 
2
3
4
Tối1
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
 
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
  
2
3
4
Hội trường B2
Sáng1
Xd.Đảng (4t)
Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của ĐCS
Xd.Đảng (4t)
Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
Xd.Đảng (4t)
Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
Xd.Đảng (4t)
Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng
Xd.Đảng (4t)
Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng
CNDVLS (4t)
Nhà nước và cách mạng xã hội
2
3
4
Tối1
Triết học (4t)
Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
 
CNDVLS (4t)
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
CNDVLS (4t)
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
CNDVLS (4t)
Nhà nước và cách mạng xã hội
 
2
3
4
Hội trường B3
Sáng1 
Triết học (4t)
Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở
  
Ls.ĐCSVN (4t)
Những thành tựu chủ yếu của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay
2
3
4
Chiều1 
Triết học (4t)
Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở
CNXHKH (4t)
CNXH hiện thực từ 1917 – 1991
 
Ls.ĐCSVN (4t)
Những thành tựu chủ yếu của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay
2
3
4
Tối1
Ls.ĐCSVN (4t)
Những bài học kinh nghiệm lãnh đạo của cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân
Ls.ĐCSVN (4t)
Những bài học kinh nghiệm lãnh đạo của cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân
 
Ls.ĐCSVN (4t)
Những thành tựu chủ yếu của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay
  
2
3
4
Hội trường B4
Sáng1     
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở
2
3
4
Chiều1
MTTQVN (4t)
Hội Nông dân VN trong sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới
MTTQVN (4t)
Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế
MTTQVN (4t)
Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế
NNPLVN (4t)
(THI HET MON)
MTTQVN (4t)
Đoàn TNCS HCM trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay
 
2
3
4
Tối1
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng phối hợp công tác ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng phối hợp công tác ở cơ sở
 
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
 
2
3
4
Hội trường B5
Sáng1
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
TTHCM (4t)
TTHCM về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
NNPLVN (4t)
(THI HET MON)
2
3
4
Chiều1
NNPLVN (4t)
Chính quyền địa phương ở Việt Nam
NNPLVN (4t)
Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN
NNPLVN (4t)
Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN
NNPLVN (4t)
Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN
NNPLVN (4t)
Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN
 
2
3
4
Tối1
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện đề án, dự án, chương trình hành động, kế hoạch công tác ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện đề án, dự án, chương trình hành động, kế hoạch công tác ở cơ sở
 
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng phối hợp công tác ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng phối hợp công tác ở cơ sở
 
2
3
4
Hội trường B6
Sáng1    
KTCT (4t)
(THI HET MON)
 
2
3
4
Tối1
QĐCNXH (4t)
Đặc điểm kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH
QĐCNXH (4t)
Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
QĐCNXH (4t)
Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
   
2
3
4
Hội trường C
Chiều1 
Xd.Đảng (4t)
(THI HET MON)
 
ĐLCSĐ (4t)
(HT HA MUC - THI HET MON)
  
2
3
4