Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.939.874
Hôm qua:1.172
Hôm nay:1.125

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Thời khóa biểu


Năm :
Tuần : Tỉnh :
* HỆ TẬP TRUNG:
KHÓA 2024 - 2025
BuổiTiếtThứ 2
17/06/2024
Thứ 3
18/06/2024
Thứ 4
19/06/2024
Thứ 5
20/06/2024
Thứ 6
21/06/2024
Thứ 7
22/06/2024
Lớp TCCT CA CAM LE 2024
Sáng1 
ĐLCSĐ (4t)
Đẩy mạnh CNH,HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức
(HTCL)
   
ĐLCSĐ (4t)
Phát triển KTTT định hướng XHCN
(HTCL)
2
3
4
Chiều1 
Xd.Đảng (4t)
(THI HET MON)
    
2
3
4
Tối1
ĐLCSĐ (4t)
Đẩy mạnh CNH,HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức
(HTCL)
 
ĐLCSĐ (4t)
Xây dựng, phát triển văn hóa, cong người Việt Nam
(HTCL)
ĐLCSĐ (4t)
Xây dựng, phát triển văn hóa, cong người Việt Nam
(HTCL)
ĐLCSĐ (4t)
Xây dựng, phát triển văn hóa, cong người Việt Nam
(HTCL)
 
2
3
4
Lớp TCCT CA HAI CHAU 2024
Sáng1  
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở
  
NNPLVN (4t)
(THI HET MON)
2
3
4
Chiều1  
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở
   
2
3
4
Tối1
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện đề án, dự án, chương trình hành động, kế hoạch công tác ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện đề án, dự án, chương trình hành động, kế hoạch công tác ở cơ sở
 
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng phối hợp công tác ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng phối hợp công tác ở cơ sở
 
2
3
4
Lớp TCCT CA HOA VANG 2024
Sáng1   
Ls.ĐCSVN (4t)
Những thành tựu chủ yếu của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay
(HT HA MUC)
 
Ls.ĐCSVN (4t)
Những bài học kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng CNXH, công cuộc đổi mới và bảo vệ TQVN XHCN
(HT HA MUC)
2
3
4
Chiều1   
ĐLCSĐ (4t)
(HT HA MUC - THI HET MON)
  
2
3
4
Tối1
Ls.ĐCSVN (4t)
Những thành tựu chủ yếu của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay
(HT HA MUC)
Ls.ĐCSVN (4t)
Những thành tựu chủ yếu của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay
(HT HA MUC)
Ls.ĐCSVN (4t)
Những thành tựu chủ yếu của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay
(HT HA MUC)
 
Ls.ĐCSVN (4t)
Những bài học kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng CNXH, công cuộc đổi mới và bảo vệ TQVN XHCN
(HT HA MUC)
 
2
3
4
Lớp TCCT CA LIEN CHIEU 2024
Chiều1    
ĐLCSĐ (4t)
Công tác thi đua, khen thưởng
(HT ÐHSP)
 
2
3
4
Tối1
ĐLCSĐ (4t)
Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN
(HT ÐHSP)
ĐLCSĐ (4t)
Đướng lối, chính sách đối ngoại
(HT ÐHSP)
ĐLCSĐ (4t)
Đướng lối, chính sách đối ngoại
(HT ÐHSP)
ĐLCSĐ (4t)
Đướng lối, chính sách đối ngoại
(HT ÐHSP)
  
2
3
4
Lớp TCCT CA NGU HANH SON 2024
Sáng1    
KTCT (4t)
(THI HET MON)
CNDVLS (4t)
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
(Truong TRAN DAI NGHIA)
2
3
4
Chiều1    
Triết học (4t)
Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật
(Truong TRAN ÐAI NGHIA)
 
2
3
4
Tối1
Triết học (4t)
Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
(Truong TRAN DAI NGHIA)
Triết học (4t)
Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
(Truong TRAN DAI NGHIA)
Triết học (4t)
Các cặp phạm trù của phép duy vật biện chứng
(Truong TRAN DAI NGHIA)
Triết học (4t)
Các cặp phạm trù của phép duy vật biện chứng
(Truong TRAN DAI NGHIA)
  
2
3
4
Lớp TCCT CA SON TRA 2024
Sáng1 
Triết học (4t)
Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
   
CNDVLS (4t)
Nhà nước và cách mạng xã hội
2
3
4
Chiều1 
Triết học (4t)
Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
    
2
3
4
Tối1
Triết học (4t)
Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
 
CNDVLS (4t)
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
CNDVLS (4t)
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
CNDVLS (4t)
Nhà nước và cách mạng xã hội
 
2
3
4
Lớp TCCT CA THANH KHE 2024
Sáng1     
CNXHKH (4t)
Cải cách, đổi mới CNXH từ 1991 đến nay
(B7)
2
3
4
Chiều1   
CNXHKH (4t)
CNXH hiện thực từ 1917 – 1991
  
2
3
4
Tối1
CNXHKH (4t)
Cách mạng XHCN
(B7)
CNXHKH (4t)
Cách mạng XHCN
(B7)
CNXHKH (4t)
CNXH hiện thực từ 1917 – 1991
(B7)
 
CNXHKH (4t)
CNXH hiện thực từ 1917 – 1991
(B7)
 
2
3
4
Lớp TCCT CA TP1/2024
Sáng1   
CNDVLS (4t)
Quan điểm của triết học Mác-Lênin về con người
(HT HA MUC)
  
2
3
4
Chiều1   
CNDVLS (4t)
Quan điểm của triết học Mác-Lênin về ý thức xã hội
(HT HA MUC)
  
2
3
4
Tối1
CNDVLS (4t)
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
(HT HA MUC)
CNDVLS (4t)
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
(HT HA MUC)
CNDVLS (4t)
Quan điểm của triết học Mác-Lênin về ý thức xã hội
(HT HA MUC)
 
CNDVLS (4t)
Quan điểm của triết học Mác-Lênin về con người
(HT HA MUC)
 
2
3
4
Lớp TCCT CA TP2/2024
Sáng1   
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản ở cơ sở
(HT HA MUC)
 
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng tuyên truyền, vận động ở cơ sở
(HT HA MUC)
2
3
4
Chiều1   
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản ở cơ sở
(HT HA MUC)
  
2
3
4
Tối1
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở
(HT HA MUC)
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở
(HT HA MUC)
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở
(HT HA MUC)
 
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng tuyên truyền, vận động ở cơ sở
(HT HA MUC)
 
2
3
4
Lớp TCCT K39C
Sáng1
Triết học (4t)
Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
(B7)
 
Triết học (4t)
Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
(B7)
CNDVLS (4t)
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
(B7)
CNDVLS (4t)
Nhà nước và cách mạng xã hội
(B7)
 
2
3
4
Chiều1
Triết học (4t)
Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
(B7)
 
CNDVLS (4t)
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
(B7)
CNDVLS (4t)
Nhà nước và cách mạng xã hội
Triết học (4t)
CNDV mác-xít – TGQ khoa học cho nhận thức và cải tạo hiện thực
(B7)
 
2
3
4

* HỆ KHÔNG TẬP TRUNG:
KHÓA 2023 - 2024
BuổiTiếtThứ 2
17/06/2024
Thứ 3
18/06/2024
Thứ 4
19/06/2024
Thứ 5
20/06/2024
Thứ 6
21/06/2024
Thứ 7
22/06/2024
Lớp TCCT K38B
Sáng1
NNPLVN (4t)
Xây dựng NN Pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
NNPLVN (4t)
Chính quyền địa phương ở Việt Nam
KTBT (4t)
(THI HET MON)
NNPLVN (4t)
Chính quyền địa phương ở Việt Nam
NNPLVN (4t)
Chính quyền địa phương ở Việt Nam
 
2
3
4
Lớp TCCT K38D
Chiều1
MTTQVN (4t)
Hội Nông dân VN trong sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới
MTTQVN (4t)
Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế
MTTQVN (4t)
Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế
NNPLVN (4t)
(THI HET MON)
MTTQVN (4t)
Đoàn TNCS HCM trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay
 
2
3
4
Lớp TCCT K38G
Sáng1
Xd.Đảng (4t)
Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của ĐCS
Xd.Đảng (4t)
Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
Xd.Đảng (4t)
Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
Xd.Đảng (4t)
Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng
Xd.Đảng (4t)
Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng
 
2
3
4
Lớp TCCT K38H
Chiều1
NNPLVN (4t)
Chính quyền địa phương ở Việt Nam
NNPLVN (4t)
Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN
NNPLVN (4t)
Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN
NNPLVN (4t)
Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN
NNPLVN (4t)
Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN
 
2
3
4
Lớp TCCT Khu CNC&KCN
Sáng1     
ĐLCSĐ (4t)
Chính sách xã hội, an sinh xã hội, và quản lý phát triển xã hội
(HT ÐUK)
2
3
4
Chiều1     
ĐLCSĐ (4t)
Chính sách xã hội, an sinh xã hội, và quản lý phát triển xã hội
(HT ÐUK)
2
3
4
Tối1
ĐLCSĐ (4t)
Phát triển KTTT định hướng XHCN
(HT ÐUK)
 
ĐLCSĐ (4t)
Chính sách dân tộc, tôn giáo
(HT ÐUK)
 
ĐLCSĐ (4t)
Chính sách dân tộc, tôn giáo
(HT ÐUK)
 
2
3
4
Lớp TCCTCATP2/2023
Sáng1     
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở
2
3
4
Tối1
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng phối hợp công tác ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng phối hợp công tác ở cơ sở
 
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
 
2
3
4

KHÓA 2024 - 2025
BuổiTiếtThứ 2
17/06/2024
Thứ 3
18/06/2024
Thứ 4
19/06/2024
Thứ 5
20/06/2024
Thứ 6
21/06/2024
Thứ 7
22/06/2024
Lớp TCCT ÐHÐN 2024
Sáng1     
Ls.ĐCSVN (4t)
Những thành tựu chủ yếu của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay
2
3
4
Chiều1     
Ls.ĐCSVN (4t)
Những thành tựu chủ yếu của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay
2
3
4
Tối1
Ls.ĐCSVN (4t)
Những bài học kinh nghiệm lãnh đạo của cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân
Ls.ĐCSVN (4t)
Những bài học kinh nghiệm lãnh đạo của cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân
 
Ls.ĐCSVN (4t)
Những thành tựu chủ yếu của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay
  
2
3
4
Lớp TCCT K39A
Sáng1
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
TTHCM (4t)
TTHCM về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
 
2
3
4
Lớp TCCT K39B
Chiều1
CNXHKH (4t)
Cách mạng XHCN
CNXHKH (4t)
Cách mạng XHCN
CNXHKH (4t)
Giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội
CNXHKH (4t)
CNXH hiện thực từ 1917 – 1991
TTHCM (4t)
(THI HET MON)
 
2
3
4
Lớp TCCT TW1/2024
Tối1
QĐCNXH (4t)
Đặc điểm kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH
QĐCNXH (4t)
Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
QĐCNXH (4t)
Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
   
2
3
4
Lớp TCCT TW2/2024
Sáng1     
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
2
3
4
Tối1
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
 
TTHCM (4t)
TTHCM với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
  
2
3
4