Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.985.212
Hôm qua:1.001
Hôm nay:1.312

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Nghiên cứu - Trao đổi

Đổi mới nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

10:29 | 07/12/2023 169

Đảng ủy Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã đề ra nhiệm vụ: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức lý l‎uận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong các học viện, các trường chính trị. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, các môn khoa học xã hội và nhân văn đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục chính trị tư tưởng,…”. Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Học viện) ban hành Hướng dẫn số 475-HD/HVCTQG-TCT ngày 24/9/2019 yêu cầu Đảng ủy, Ban giám hiệu các trường chính trị cần coi việc tăng cường tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong chương trình trung cấp lý luận chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, quan trọng nhất trong các nhiệm vụ chính trị của Trường. Gắn chặt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của nhà trường với nâng cao hiệu quả đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh, phát huy vai trò cấp ủy, lãnh đạo các khoa, phòng cần chủ động dự báo, nắm bắt, phát hiện âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để tổng hợp, cung cấp các thông tin cần thiết, kịp thời, làm tư liệu, tài liệu giúp đội ngũ giảng viên nghiên cứu, đưa vào các bài giảng trong chương trình trung cấp lý luận chính trị.

Đối với Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, công tác đổi mới nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lại càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì Trường là cơ sở duy nhất hằng năm đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho trung bình từ 700 đến 900 học viên là bộ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở của thành phố.


TS. Nguyễn Đình Thuận trao Giấy khen và phần thưởng cho 05 học viên Lớp Trung cấp lý luận chính trị Trung ương 1/2022

Xuất phát từ vai trò, vị trí quan trọng của mình, Ban Giám hiệu Trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, gắn với tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Có thể thấy những nét chính như sau:

1. Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đáp ứng nhiệm vụ lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường đã tích cực chỉ đạo việc nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên trẻ, cử đi đào tạo chương trình Cao cấp lý luận chính trị, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, hoàn thành các chương trình bồi dưỡng, đặc biệt là 100% giảng viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đến tháng 12/2023, Trường có 05 tiến sĩ, 24 thạc sĩ, 02 nghiên cứu sinh, 29/31 giảng viên đã hoàn thành chương trình Cao cấp lý luận chính trị.

Ngoài ra, Ban Giám hiệu cử giảng viên đi học tập các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch do Học viện tổ chức vào các năm 2021, 2022, 2023. Trường cũng tổ chức các đợt tập huấn chuyên môn sâu về các kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua việc mời đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm của Học viện trực tiếp truyền giảng.

2. Công tác biên soạn bài giảng, chuyên đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tích hợp trong chương trình giảng dạy.

Thực hiện các kế hoạch của Học viện trong xây dựng chương trình Trung cấp Lý luận chính trị thay cho Trung cấp lý luận chính trị hành chính, Trường đã tích cực chủ động biên soạn tập bài giảng “Thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng” trong đó xây dựng chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay”.

Trường cũng chỉ đạo các khoa xây dựng các chuyên đề chuyên sâu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, “Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh”, …. đồng thời phân công cụ thể giảng viên làm báo cáo viên tại các cơ quan, đơn vị địa phương có nhu cầu. (Các chuyên đề này đều có và Trường rất mong muốn các đảng ủy cơ sở khi có nhu cầu cần báo cáo thì liên hệ để Trường cử cán bộ, giảng viên báo cáo góp phần thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng của các đảng ủy cơ sở)

3. Việc tích hợp giảng dạy lý luận chính trị gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong thời gian qua, về cơ bản đội ngũ giảng viên khi đứng lớp đã bảo đảm được các yêu cầu sau đây:

Thứ nhất, đã lồng ghép quan điểm của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào các chuyên đề giảng dạy trong nhà trường.

Thứ hai, toàn bộ giảng viên hiểu rõ những nội dung cốt lõi của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Giảng viên tích cực lan tỏa đến học viên những giá trị tốt đẹp của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó cũng chỉ ra những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc, bịa đặt về con người, thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Hồ Chí Minh, tiến tới phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ ba, các nội dung giảng dạy ở mỗi chuyên đề, luôn gắn với việc truyền đạt đúng đắn, đầy đủ quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như của thành phố. Trang bị cho học viên những kiến thức về những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, là minh chứng để xóa bỏ các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

4. Chủ động tích cực nghiên cứu khoa học, viết bài làm sáng tỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch

Trường đã xây dựng chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên tập Thông tin lý luận và thực tiễn của Trường.  Trường cũng đã xây dựng cơ chế khen thưởng đối với giảng viên viết bài đăng ở các báo, tạp chí trung ương và địa phương, nhất là các bài viết về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 thành phố, Trường đã phối hợp với Ban Tuyên giáo về việc tổ chức Hội thảo, tọa đàm định kỳ hằng năm về các chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn thành phố và đã triển khai sâu rộng đối với toàn bộ đội ngũ giảng viên tham gia. Hưởng ứng các cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Học viện tổ chức trong 03 năm, 100% giảng viên Trường đã tham gia viết bài dự thi trong đó 01 giảng viên của Trường đã đạt giải A (năm 2022) và 1 giải C (năm 2023) qua đó đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của thành phố.

5. Một số hạn chế

Một là, chương trình đào tạo và bồi dưỡng do Trường đảm nhiệm hầu hết đã được đóng khung cố định cho nên để xây dựng, bổ sung các chuyên đề cụ thể về bảo vệ nền tảng tư tưởng trên một số lĩnh vực khó có thể thực hiện được. Việc tổ chức tích hợp, lồng ghép dù đã được quán triệt tới từng giảng viên xong qua quá trình thao giảng, dự giờ, nhiều giảng viên còn có sự lúng túng nhất định khi tiếp cận.

Hai là, một số giảng viên, báo cáo viên chưa thực sự chú trọng vào việc quán triệt vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các chuyên đề, bài giảng, chưa tăng tính tương tác, thảo luận về nội dung này đối với người học…

Ba là, công tác cập nhật các thông tin mới, nghị quyết mới của Đảng trên lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng còn tương đối khó khăn do tính chất mật trong các văn bản trong khi yêu cầu giảng viên khi giảng dạy đối với học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở thì phải chuẩn xác cập nhật về thông tin.

Bốn là, một số giảng viên còn lúng túng trong xác định chủ đề, hướng nghiên cứu khoa học, tham gia viết bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc tham gia trên các diễn đàn trên không gian mạng còn khiêm tốn.

6. Một số kiến nghị

Trường Chính trị xin kiến nghị Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối và các cơ quan có liên quan những nội dung sau:

Một là, Đảng ủy khối cần tiếp tục ban hành chủ trương và chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là chỉ đạo viêc lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng qua các từng chương trình bồi dưỡng do các đảng ủy chủ trì như Sơ cấp lý luận chính trị, Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, Chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Hai là, kính đề Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy khối hằng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ở Đảng ủy cơ sở.

Ba là, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là việc khó khăn, yêu cầu phải xây dựng lực lượng chuyên trách, nhất là đội ngũ chuyên gia đủ mạnh, có kiến thức, bản lĩnh, với tinh thần trách nhiệm cao. Chính vì vậy, kính đề nghị Đảng ủy khối tiếp tục coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin, phương pháp, phương tiện, công nghệ đấu tranh trên không gian mạng cho đội ngũ làm công tác này.

Có thể nói công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một công cuộc lâu dài, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều biện pháp ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên phải được coi là một trong những giải pháp đặc biệt quan trọng và được đặt lên hàng đầu. Để các nội dung đề xuất nêu trên thực sự hiệu quả và đi vào thực tiễn đời sống thì các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao hơn nữa ‎ý thức trách, nhiệm của mình. Ngoài việc học tập theo các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, các đảng ủy, cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần chủ động, tự học tập, tự trang bị kiến thức để đủ năng lực sẵn sàng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch. Chỉ có như vậy thì việc đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên của thành phố sẽ đảm bảo chất lượng có giá trị bền vững./.

Các bản tin trước:

Các bản tin tiếp theo: