TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:204.531
Hôm qua:615
Hôm nay:163

10:57 | 03/08/2018
Cán bộ và công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, trong quá trình Đổi mới đất nước, Đảng ta đã không ngừng quan tâm đến công tác cán bộ, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng. Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 18/6/1997 “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” được thông qua tại Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII.
08:52 | 12/06/2018
Đã 107 năm kể từ ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, chuyến ra đi lịch sử đó đã tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam đồng thời để lại cho chúng ta nhiều bài học quí giá về lòng yêu nước, thương dân sâu sắc; về sự tiếp biến văn hóa phương Đông và phương Tây... Đối với thế hệ trẻ, đó là bài học về ý chí quyết tâm và nghị lực phi thường, vượt qua mọi khó khăn gian khổ để thành công.
10:40 | 26/04/2018
Trong tác phẩm nổi tiếng Việt Nam Quốc sử khảo, Phan Bội Châu đã ca ngợi Nguyễn Trường Tộ là “người khai mầm văn hóa đầu tiên ở nước ta”. Ông là nhà cải cách nổi tiếng của Việt Nam từ giữa thế kỷ XIX, trong gần 10 năm từ năm 1863 đến năm 1871, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên triều đình nhà Nguyễn 58 bản điều trần. Những cải cách của ông được
10:36 | 26/04/2018
Triết học cổ điển Đức là một trong ba tiền đề lý luận trực tiếp của sự hình thành triết học Mác. Nói đến nền triết học này không thể không nhắc đến Hegel. Triết học của ông (cùng với triết học của Phoiơbắc) đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác.
Hegel (1770 - 1831) là đại biểu vĩ đại nhất của triết học cổ điển Đức, đỉnh cao của triết học tư sản và của chủ nghĩa duy tâm thế kỷ XIX.
13:42 | 20/04/2018
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá rất cao vai trò động lực phát triển xã hội của con người và dù trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân hay trong cách mạng xã hội chủ nghĩa thì yếu tố con người cũng luôn được Người đề cao. Đặc biệt trong xây dựng xã hội mới, Hồ Chí Minh nhấn mạnh “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”, trong đó đội ngũ cán bộ có vị trí, vai trò quan trọng: “Cán bộ là gốc của công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.
10:51 | 10/04/2018
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học là khâu quyết định chất lượng quá trình đào tạo, bồi dưỡng. Có kiểm tra, đánh giá đúng mới có cơ sở để tiến hành tốt các khâu khác từ tuyển đầu vào, tổ chức hoạt động dạy và học (biên soạn nội dung- chương trình, thi đua, khen thưởng,…) và các công tác khác nhằm đạt tới mục tiêu giáo dục...
10:53 | 04/04/2018
Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời Tuyên ngôn độc lập, công bố với toàn thế giới sự ra đời của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khẳng định nhân dân Việt Nam có quyền được sống tự do, mưu cầu hạnh phúc. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời đã phải đương đầu với những khó khăn, thử thách rất nghiêm trọng, có thể nói hoàn cảnh Việt Nam lúc này rơi vào tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”.
22:43 | 22/01/2018
Bài viết trình bày về sự ra đời, tổ chức hoạt động, việc phát huy vai trò của khu căn cứ nổi Sông Đà trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thể hiện trên các mặt chính trị, quân sự, kinh tế. Qua đó, rút ra một số nhận xét về sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo, độc đáo của Đảng bộ thành phố trong việc vận dụng chủ trương của Trung Ương Đảng về xây dựng căn cứ địa cách mạng tại địa bàn đô thị Đà Nẵng, bài học về xây dựng thế trận lòng dân và sự đóng góp của khu căn cứ nổi Sông Đà trong việc hình thành thế bao vây trực tiếp uy hiếp đối với các cơ quan đầu não của địch tại căn cứ liên hợp quân sự Đà Nẵng.
09:31 | 18/12/2017
Trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính và chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính và chuyên viên, ngoài các buổi giảng lý thuyết, luôn có một thời lượng tương xứng các buổi thảo luận. Các buổi thảo luận chính là nơi mà cả người dạy và người học trao đổi những vấn đề cùng quan tâm, làm sáng rõ thêm các nội dung được trình bày trong phần lý thuyết hoặc lý luận và làm cho lý luận đi vào thực tế theo đúng quan điểm của Hồ Chí Minh: “thống nhất giữa lí luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác – Lênin …lý luận mà không liên hệ với thực tế là lý luận suông”(1). Để một buổi thảo luận đạt chất lượng tốt, chúng cần phải hiểu rõ các đối tượng tham gia thảo luận và phương pháp thích hợp nhất để các đối tượng đó tham gia tích cực, có hiệu quả đáp ứng yêu cầu đề ra.
16:59 | 07/12/2017
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn coi trọng công tác đào tạo cán bộ. Điều này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong sách Sửa đổi lối làm việc, rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” (1). Bởi muốn thực hiện thắng lợi mục tiêu cách mạng thì phải có đội ngũ cán bộ làm nòng cốt, mà muốn có đội ngũ cán bộ tốt, ngoài năng lực tự thân, quá trình rèn luyện qua thực tiễn, thì một yêu cầu rất quan trọng là việc đào tạo, bồi dưỡng họ. Vì vậy, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đào tạo cán bộ và yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị hiện nay là hết sức quan trọng.
1
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang