TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:172.664
Hôm qua:818
Hôm nay:478

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG
Năm :
Tuần :
BUỔITIẾTThứ 2
18/06/2018
Thứ 3
19/06/2018
Thứ 4
20/06/2018
Thứ 5
21/06/2018
Thứ 6
22/06/2018
Thứ 7
23/06/2018
Chủ nhật
24/06/2018
Hội trường A
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Hội trường B1
Sáng1  
Học phần 3 CV (4t)
(Ky nang to chuc dieu hanh cuoc hop)
 
Học phần 3 CV (4t)
(Ky nang thuyet trinh)
Học phần 3 CV (4t)
(Bao cao thuc te)
 
2    
3    
4    
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Hội trường B2
Sáng1
Nhà nước / Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay (4t)
Nhà nước / Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân (4t)
Nhà nước / Pháp luật và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam (4t)
Nhà nước (4t)
(Luat dat dai)
Nhà nước (4t)
(Luat dan su)
  
2  
3  
4  
5       
6       
Chiều1
Nhà nước / Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay (4t)
Nhà nước / Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (4t)
Nhà nước (4t)
(Luat hien phap)
    
2    
3    
4    
5       
6       
Hội trường B3
Sáng1    
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
(Thi het mon)
  
2      
3      
4      
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Hội trường B4
Sáng1
Lịch sử Đảng / Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản (4t)
Lịch sử Đảng / Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản (4t)
Lịch sử Đảng / Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (4t)
Lịch sử Đảng / Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 đến nay) (4t)
Lịch sử Đảng (4t)
(Tu nghien cuu)
Nhà nước (4t)
(Luat dat dai)
 
2 
3 
4 
5       
6       
Chiều1
Lịch sử Đảng / Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản (4t)
Lịch sử Đảng / Đảng Cộng sản cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền (4t)
Lịch sử Đảng / Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975) (4t)
Lịch sử Đảng / Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 đến nay) (4t)
   
2   
3   
4   
5       
6       
Hội trường B5
Sáng1 
Đường lối (4t)
(Phong chong tham nhung lang phi)
 
Đường lối / Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (4t)
Đường lối / Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay (4t)
  
2    
3    
4    
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Hội trường B6
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Hội trường C
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Hội trường Điện Lực
Sáng1     
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
(Thi het mon)
 
2      
3      
4      
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Hội trường Huyện Hoà Vang
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Hội trường Quận Liên Chiểu
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Hội trường Quận Thanh Khê
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Nghiên cứu thực tế
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng Giao ban
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng Hội thảo
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Ghi chú:
- Buổi sáng bắt đầu lúc 07h30, buổi chiều bắt đầu lúc 13h30;
- Mỗi tiết học lý thuyết 60 phút.
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang