TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:172.674
Hôm qua:818
Hôm nay:488

THỜI KHÓA BIỂU
Năm :
Tuần :
* HỆ KHÔNG TẬP TRUNG:
KHÓA 2017-2018
BUỔITIẾTThứ 2
18/06/2018
Thứ 3
19/06/2018
Thứ 4
20/06/2018
Thứ 5
21/06/2018
Thứ 6
22/06/2018
Thứ 7
23/06/2018
Chủ nhật
24/06/2018
Lớp Điện Lực
Sáng1     
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
 
2      
3      
4      
5       
6       
Tối1
Nghiệp vụ / Nghiệp vụ công tác Đoàn Thanh niên và vận động thanh niên ở cơ sở (4t)
 
Nghiệp vụ / Nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh và vận động cựu chiến binh ở cơ sở (4t)
 
Nghiệp vụ (4t)
  
2    
3    
4    
5       
6       
Lớp K32G
Sáng1 
Đường lối (4t)
 
Đường lối / Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (4t)
Đường lối / Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay (4t)
  
2    
3    
4    
5       
6       

KHÓA 2018-2019
BUỔITIẾTThứ 2
18/06/2018
Thứ 3
19/06/2018
Thứ 4
20/06/2018
Thứ 5
21/06/2018
Thứ 6
22/06/2018
Thứ 7
23/06/2018
Chủ nhật
24/06/2018
Lớp Ðại học Đà Nẵng
Tối1
Quản lý hành chính / Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở (4t)
Quản lý hành chính / Kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế hành chính ở cơ sở (4t)
Quản lý hành chính / Một số vấn đề về cải cách hành chính ở cơ sở (4t)
    
2    
3    
4    
5       
6       
Lớp K33A
Sáng1    
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
  
2      
3      
4      
5       
6       
Lớp K33B
Sáng1
Lịch sử Đảng / Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản (4t)
Lịch sử Đảng / Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản (4t)
Lịch sử Đảng / Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (4t)
Lịch sử Đảng / Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 đến nay) (4t)
Lịch sử Đảng (4t)
  
2  
3  
4  
5       
6       
Chiều1
Lịch sử Đảng / Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản (4t)
Lịch sử Đảng / Đảng Cộng sản cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền (4t)
Lịch sử Đảng / Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975) (4t)
Lịch sử Đảng / Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 đến nay) (4t)
   
2   
3   
4   
5       
6       
Lớp Quận Sơn Trà
Sáng1     
Nhà nước (4t)
 
2      
3      
4      
5       
6       
Tối1
Nhà nước / Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (4t)
 
Nhà nước / Pháp luật và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam (4t)
 
Nhà nước (4t)
  
2    
3    
4    
5       
6       

* HỆ CHUYÊN VIÊN:
KHÓA 2018
BUỔITIẾTThứ 2
18/06/2018
Thứ 3
19/06/2018
Thứ 4
20/06/2018
Thứ 5
21/06/2018
Thứ 6
22/06/2018
Thứ 7
23/06/2018
Chủ nhật
24/06/2018
Lớp CVTP1
Tối1    
Tiểu luận (4t)
  
2      
3      
4      
5       
6       
Lớp CVTP2
Tối1
Học phần 1 CV (4t)
 
Học phần 2 CV (4t)
    
2     
3     
4     
5       
6       

* HỆ CHUYÊN VIÊN CHÍNH:
KHÓA 2018
BUỔITIẾTThứ 2
18/06/2018
Thứ 3
19/06/2018
Thứ 4
20/06/2018
Thứ 5
21/06/2018
Thứ 6
22/06/2018
Thứ 7
23/06/2018
Chủ nhật
24/06/2018
Lớp CVC 1
Sáng1  
Học phần 3 CV (4t)
 
Học phần 3 CV (4t)
Học phần 3 CV (4t)
 
2    
3    
4    
5       
6       

* HỆ TẬP TRUNG:
KHÓA 2018 - 2019
BUỔITIẾTThứ 2
18/06/2018
Thứ 3
19/06/2018
Thứ 4
20/06/2018
Thứ 5
21/06/2018
Thứ 6
22/06/2018
Thứ 7
23/06/2018
Chủ nhật
24/06/2018
Lớp K33C
Sáng1
Nhà nước / Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay (4t)
Nhà nước / Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân (4t)
Nhà nước / Pháp luật và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam (4t)
Nhà nước (4t)
Nhà nước (4t)
  
2  
3  
4  
5       
6       
Chiều1
Nhà nước / Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay (4t)
Nhà nước / Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (4t)
Nhà nước (4t)
    
2    
3    
4    
5       
6       

Ghi chú:
- Buổi sáng bắt đầu lúc 07h30, buổi chiều bắt đầu lúc 13h30;
- Mỗi tiết học lý thuyết 60 phút.
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang