TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:204.511
Hôm qua:615
Hôm nay:143

THỜI KHÓA BIỂU
Năm :
Tuần :
* HỆ KHÔNG TẬP TRUNG:
KHÓA 2017-2018
BUỔITIẾTThứ 2
13/08/2018
Thứ 3
14/08/2018
Thứ 4
15/08/2018
Thứ 5
16/08/2018
Thứ 6
17/08/2018
Thứ 7
18/08/2018
Chủ nhật
19/08/2018
Lớp K32G
Sáng1   
Nhiệm vụ địa phương (4t)
   
2      
3      
4      
5       
6       
Chiều1
Nhiệm vụ địa phương (4t)
Nhiệm vụ địa phương (4t)
Nhiệm vụ địa phương (4t)
    
2    
3    
4    
5       
6       

KHÓA 2018-2019
BUỔITIẾTThứ 2
13/08/2018
Thứ 3
14/08/2018
Thứ 4
15/08/2018
Thứ 5
16/08/2018
Thứ 6
17/08/2018
Thứ 7
18/08/2018
Chủ nhật
19/08/2018
Lớp Bệnh viện C
Tối1
TT.HCM / Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh (4t)
TT.HCM / Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (4t)
 
TT.HCM / Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết (4t)
TT.HCM / Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân (4t)
  
2   
3   
4   
5       
6       
Lớp Ðại học Đà Nẵng
Tối1
Kỹ năng / Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (4t)
Kỹ năng / Kỹ năng soạn thảo văn bản (4t)
Kỹ năng / Kỹ năng soạn thảo văn bản (4t)
Kỹ năng / Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (4t)
   
2   
3   
4   
5       
6       
Lớp K33A
Sáng1
Quản lý hành chính / Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở (4t)
Quản lý hành chính / Kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế hành chính ở cơ sở (4t)
Nghiên cứu TT (4t)
    
2    
3    
4    
5       
6       
Chiều1
Quản lý hành chính / Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở (4t)
      
2      
3      
4      
5       
6       
Lớp K33B
Sáng1
Kỹ năng / Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (4t)
Kỹ năng (4t)
     
2     
3     
4     
5       
6       
Chiều1
Kỹ năng / Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở (4t)
      
2      
3      
4      
5       
6       
Lớp K33D
Sáng1
Mác-Lênin / Sản xuất hàng hóa và quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa (4t)
Mác-Lênin / Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa (4t)
Mác-Lênin (4t)
Mác-Lênin / Những Vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (4t)
Mác-Lênin / Những Vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (4t)
  
2  
3  
4  
5       
6       
Chiều1
Mác-Lênin / Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa (4t)
Mác-Lênin / Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa (4t)
Mác-Lênin / Những đặc điểm kinh tế của CNTB độc quyền (4t)
Mác-Lênin / Những Vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (4t)
Mác-Lênin (4t)
  
2  
3  
4  
5       
6       
Lớp Quận Sơn Trà
Sáng1     
Quản lý hành chính / Kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế hành chính ở cơ sở (4t)
 
2      
3      
4      
5       
6       
Tối1
Quản lý hành chính / Quản lý hành chính - tư pháp ở cơ sở (4t)
 
Quản lý hành chính / Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở (4t)
 
Quản lý hành chính / Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở (4t)
  
2    
3    
4    
5       
6       
Lớp Quân sự
Sáng1
Mác-Lênin / Ý thức xã hội (4t)
Mác-Lênin / Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân (4t)
Mác-Lênin / Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (4t)
Mác-Lênin / Liên minh công - nông - trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (4t)
   
2   
3   
4   
5       
6       
Chiều1
Mác-Lênin / Ý thức xã hội (4t)
Mác-Lênin / Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (4t)
Mác-Lênin / Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (4t)
Mác-Lênin (4t)
   
2   
3   
4   
5       
6       

* HỆ TẬP TRUNG:
KHÓA 2018 - 2019
BUỔITIẾTThứ 2
13/08/2018
Thứ 3
14/08/2018
Thứ 4
15/08/2018
Thứ 5
16/08/2018
Thứ 6
17/08/2018
Thứ 7
18/08/2018
Chủ nhật
19/08/2018
Lớp K33C
Sáng1
Lịch sử Đảng / Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản (4t)
Lịch sử Đảng / Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản (4t)
Lịch sử Đảng (4t)
 
Lịch sử Đảng (4t)
  
2   
3   
4   
5       
6       
Chiều1
Lịch sử Đảng / Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản (4t)
Lịch sử Đảng / Đảng Cộng sản cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền (4t)
     
2     
3     
4     
5       
6       

Ghi chú:
- Buổi sáng bắt đầu lúc 07h30, buổi chiều bắt đầu lúc 13h30;
- Mỗi tiết học lý thuyết 60 phút.
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang