TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:255.806
Hôm qua:432
Hôm nay:65

THỜI KHÓA BIỂU
Năm :
Tuần :
* HỆ KHÔNG TẬP TRUNG:
KHÓA 2018-2019
BUỔITIẾTThứ 2
15/10/2018
Thứ 3
16/10/2018
Thứ 4
17/10/2018
Thứ 5
18/10/2018
Thứ 6
19/10/2018
Thứ 7
20/10/2018
Lớp Bệnh viện C
Tối1
Lịch sử Đảng (4t)
Nguyên tắc TC và HĐ cơ bản của ĐCS
Lịch sử Đảng (4t)
ĐCS cầm quyền và phương thức LĐ của Đảng trong đk Đảng cầm quyền
 
Lịch sử Đảng (4t)
Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975)
Lịch sử Đảng (4t)
Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975)
 
2  
3  
4  
Lớp Ðại học Đà Nẵng
Tối1
Lịch sử Đảng (4t)
Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975)
Lịch sử Đảng (4t)
Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975)
Lịch sử Đảng (4t)
Đảng lãnh đạo xây dựng CNXH ở miền Bắc (1954-1975)
Lịch sử Đảng (4t)
Đảng lãnh đạo xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986)
  
2  
3  
4  
Lớp Đảng ủy khối
Tối1
Mác-Lênin (4t)
Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
Mác-Lênin (4t)
Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
 
Mác-Lênin (4t)
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
Mác-Lênin (4t)
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
 
2  
3  
4  
Lớp K33A
Chiều1    
Đường lối (4t)
(Thi het mon)
 
2     
3     
4     
Lớp K33B
Sáng1
Đường lối (4t)
Phát triển nền KTTT định hướng XHCN ở VN
Đường lối (4t)
Phát triển nền KTTT định hướng XHCN ở VN
Đường lối (4t)
Mô hình tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực KT ở VN
 
Đường lối (4t)
Mô hình tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực KT ở VN
 
2  
3  
4  
Lớp K33D
Sáng1    
Nhà nước (4t)
(Luat dan su)
 
2     
3     
4     
Chiều1
Nhà nước (4t)
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
Nhà nước (4t)
(Luat hien phap)
Nhà nước (4t)
(Luat dat dai)
Nhà nước (4t)
(Luat hon nhan gia dinh)
  
2  
3  
4  
Lớp K33E
Sáng1
TT.HCM (4t)
Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển TT HCM
TT.HCM (4t)
TT HCM về đại đoàn kết
TT.HCM (4t)
TT HCM về CB và công tác CB
 
TT.HCM (4t)
(Huong dan on tap)
 
2  
3  
4  
Chiều1
TT.HCM (4t)
TT HCM về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
 
TT.HCM (4t)
TT HCM về CB và công tác CB
TT.HCM (4t)
TT HCM về NN của dân, do dân, vì dân
  
2   
3   
4   
Lớp K33G
Sáng1
Mác-Lênin (4t)
Giai cấp - nhà nước - cách mạng xã hội
Mác-Lênin (4t)
Ý thức xã hội
Mác-Lênin (4t)
Sản xuất hàng hóa và quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa
Mác-Lênin (4t)
Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa
  
2  
3  
4  
Chiều1
Mác-Lênin (4t)
Giai cấp - nhà nước - cách mạng xã hội
 
Mác-Lênin (4t)
Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa
Mác-Lênin (4t)
Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa
  
2   
3   
4   
Lớp Quận Sơn Trà
Tối1
Nghiệp vụ (4t)
NVCT Hội Cựu chiến binh và vận động cựu chiến binh ở cơ sở
 
Nghiệp vụ (4t)
NVCT MTTQ và vận động khối đại đoàn kết dân tộc ở cơ sở
 
Nghiệp vụ (4t)
NVCT Công đoàn và vận động công nhân ở cơ sở
 
2   
3   
4   
Lớp Quân sự
Sáng1
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Tổ chức cơ sở đảng & nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác văn phòng cấp uỷ cơ sở và nghiệp vụ công tác văn phòng cấp uỷ
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác dân vận
 
Nghiệp vụ (4t)
NVCT MTTQ và vận động khối đại đoàn kết dân tộc ở cơ sở
 
2  
3  
4  
Chiều1
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và đại hội đảng bộ, chi bộ ở cơ sở
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
 
Nghiệp vụ (4t)
NVCT Hội Phụ nữ và vận động phụ nữ ở cơ sở
 
2  
3  
4  

* HỆ CHUYÊN VIÊN:
KHÓA 2018
BUỔITIẾTThứ 2
15/10/2018
Thứ 3
16/10/2018
Thứ 4
17/10/2018
Thứ 5
18/10/2018
Thứ 6
19/10/2018
Thứ 7
20/10/2018
Lớp CVTP3
Sáng1     
Học phần 3 CV (4t)
(Ky nang soan thao van ban)
2     
3     
4     
Tối1
Học phần 3 CV (4t)
Học phần 3 CV (4t)
(Ky nang lam viec nhom)
 
Học phần 3 CV (4t)
  
2   
3   
4   

* HỆ TẬP TRUNG:
KHÓA 2018 - 2019
BUỔITIẾTThứ 2
15/10/2018
Thứ 3
16/10/2018
Thứ 4
17/10/2018
Thứ 5
18/10/2018
Thứ 6
19/10/2018
Thứ 7
20/10/2018
Lớp K33C
Sáng1
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác đảng viên & nghiệp vụ công tác đảng viên
 
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Tổ chức cơ sở đảng & nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác văn phòng cấp uỷ cơ sở và nghiệp vụ công tác văn phòng cấp uỷ
 
2  
3  
4  
Chiều1
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác của cấp uỷ đảng cơ sở và của người bí thư
 
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và đại hội đảng bộ, chi bộ ở cơ sở
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác dân vận
 
2  
3  
4  

Ghi chú:
- Buổi sáng bắt đầu lúc 07h30, buổi chiều bắt đầu lúc 13h30;
- Mỗi tiết học lý thuyết 60 phút.
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang