TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:985.429
Hôm qua:600
Hôm nay:553

Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới
09:09 | 25/06/2014

Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi; đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ, văn hóa đầu đàn...” đ­ược coi là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng tr­ưởng kinh tế nhanh và bền vững. Chính vì vậy, phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lư­ợng cao là một nội dung quan trọng trong 5 hướng đột phá của chiến lược phát triển KT-XH của Đà Nẵng giai đoạn 2010 -2015, tầm nhìn 2020; trong đó việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp là nhiệm vụ hàng đầu mà lãnh đạo thành phố luôn đặc biệt quan tâm.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành Ủy, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự phối kết hợp của các sở, ban, ngành sự ủng hộ của nhân dân toàn thành phố, trường Chính trị thành phố Đà Nẵng - với mục tiêu góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế hệ cán bộ - đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên và trưởng thành, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng bộ, xây dựng CNXH, thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá, xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại.

Với chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, kiến thức, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, quản lý hành chính Nhà nước, về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về công tác vận động quần chúng cho cán bộ của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền và các đoàn thể, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngành ở địa phương đã học tập và trưởng thành từ mái trường này.

15 năm qua, trên chặng đường xây dựng và phát tiển  với không ít khó khăn, nhưng nhà trường luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đáp ứng kịp thời yêu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho thời kỳ đổi mới. Từng bước mở rộng loại hình, đa dạng hoá hình thức, đổi mới phương thức đào tạo bồi dưỡng trên cơ sở kiên trì nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời bổ sung, chọn lọc kiến thức mới có phù hợp với đường lối, quan điểm đổi mới của Đảng và sự phát triển của thực tiễn của địa phương. Trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng, không ngừng cải tiến quy trình quản lý đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, nhất là khâu kiểm tra đánh giá kết quả dạy và học. Chú trọng công tác xây dựng đội ngũ giảng viên. Từ đội ngũ giảng viên ban đầu chỉ có một tiến sỹ, 3 thạc sĩ, đến nay trong tổng số 39 giảng viên. nhà trường đã có 1 tiến sĩ, 2 nghiên cứu sinh và 23 giảng viên có trình độ thạc sỹ.

Cùng với việc nâng cao trình độ, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà trường đặc biệt quan tâm bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của người học. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, từ trang bị kiến thức lý luận toàn diện đến chú trọng gắn lý luận với thực tiễn, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực, phương pháp học tập nhận thức lý luận, thực hành vận dụng kiến thức giải quyết các vấn đề, các tình huống đặt ra trong thực tiễn. Nhờ vậy, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng không ngừng được nâng lên. Đã có hàng ngàn cán bộ được huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, từ những học viên lớp huấn luyện đầu tiên cho đến nay, nhiều cán bộ kế tiếp nhau đã cống hiến, trưởng thành, đó là thành quả đóng góp và cống hiến của bao thế hệ cán bộ lãnh đạo quản lý, giảng viên, nhân viên phục vụ của nhà trường. Đó cũng là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, giảng viên, viên chức, học viên của trường hôm nay cần tiếp tục phát huy để đóng góp xứng đáng hơn nữa trong thời gian tới.

Với những thành tích đạt được, nhà trường đã được Đảng, Nhà nước, Học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và thành phố trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, đặc biệt phần thưởng Huân chương Lao động hạng nhất đã ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu và sự cống hiến xuất sắc của các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà trường trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.

Những thành tích của tập thể cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường đã phấn đấu và đạt được trong những năm qua là rất đáng tự hào. Song, trước yêu cầu mới ngày càng cao đang đặt ra, nhà trường còn bộc lộ một số hạn chế, đó là: Nội dung, chương trình đào tạo tuy có đổi mới nhưng còn chậm; phương thức đào tạo, giảng dạy chưa kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa nâng cao tri thức với rèn luyện phương pháp lãnh đạo, quản lý; chất lượng một bộ phận đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu còn hạn chế, nhất là về khả năng cập nhật điều kiện thực tiễn của thành phố, của đất nước…

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nêu rõ: “Xây dựng, chỉnh đốn hệ thống các Học viện, trường và Trung tâm Chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trước hết đối với cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp, chống các biểu hiện tiêu cực trong giảng dạy và học tập”. Quán triệt sâu sắc những quan điểm chủ trương trên và khắc phục những hạn chế, đưa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bám sát yêu cầu phát triển của thành phố, trong thời gian tới, nhà trường cần chú trọng thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

Một là: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ mạnh, vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, lối sống, thực sự là tấm gương sáng cho học viên noi theo. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo giảng viên có trình độ sau đại học, bảo đảm chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu.

Hai là: Nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và bồi dưỡng kỹ năng làm việc cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt cán bộ cơ sở; bảo đảm thực hiện tốt phương châm học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn.

Ba là: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn theo hướng phát huy tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao của nhà trường và các đối tượng học viên có trình độ, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý; mạnh dạn tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách, biện pháp lãnh đạo, quản lý cho thành phố.

Bốn là: Chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Năm là: Tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị, chú trọng xây dựng trường, lớp theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Xây dựng môi trường sư phạm, cảnh quan môi trường tự nhiên xanh, sạch, đẹp. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý, thực hiện quy chế dân chủ để nâng cao chất lượng hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Phát huy những thành quả đạt được, chúng ta tin tưởng rằng, trường Chính trị thành phố sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố trong giai đoạn cách mạng hiện nay./.

Đ/c Trần Thọ
Bí thư thường trực Thành Ủy Đà Nẵng

Các bản tin trước:
  Ngày Nhà giáo - đôi điều suy nghĩ (09:04 | 25/06/2014)
  Một vài suy nghĩ về việc xây dựng đời sống văn hóa tại trường chính trị thành phố Đà Nẵng (22:39 | 01/12/2010)
  Một vài suy nghĩ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở trường chính trị thành phố Đà Nẵng (22:19 | 01/12/2010)
Các bản tin tiếp theo:
  "Đội quân tóc dài" với Cách mạng miền Nam (16:28 | 22/04/2015)
  Vai trò của căn cứ địa cách mạng ở Quảng Nam – Đà Nẵng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) (16:45 | 11/05/2015)
  Công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  (10:58 | 26/06/2015)
  Bác Hồ với Cách mạng Tháng Tám (13:31 | 31/08/2015)
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Biểu mẫu
Thành phố Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử
Đảng bộ Đà Nẵng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang