TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:579.937
Hôm qua:1.021
Hôm nay:182

Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính
14:11 | 11/10/2017

BỘ NỘI VỤ

  Số: 975/QĐ-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

***************

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

                                 Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

                                 Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

                                 Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP;

                                Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, bao gồm

             1. Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

             2. Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.

        Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

        Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chánh văn phòng - Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./                         

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Tiến Dĩnh

 

**File đính kèm: Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính                                                                       

                           

Các bản tin tiếp theo:
  Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên (14:10 | 13/10/2017)
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Biểu mẫu
Thành phố Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử
Đảng bộ Đà Nẵng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang