TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:984.731
Hôm qua:600
Hôm nay:509

09:48 | 23/03/2020
Công tác văn thư là hoạt động không thể thiếu của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào. Làm tốt công tác văn thư sẽ đảm bảo việc cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức.
10:51 | 12/02/2020
Hoạch định chủ trương, đường lối và truyền tải chủ trương, đường lối trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân là một trong các phương thức để Đảng lãnh đạo. Các văn bản, nghị quyết là sự cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, giải pháp lãnh đạo của Đảng, được phổ biến đến toàn thể đảng viên, đến từng chi bộ, Đảng bộ, và từng bước được hiện thực hóa trong đời sống xã hội. Đây là yêu cầu có tính bắt buộc để Đảng tồn tại và phát triển.
15:12 | 20/12/2019
Hơn ai hết, là người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam, đồng thời giữ cương vị lãnh đạo Đảng và nhà nước suốt 24 năm, Hồ Chí Minh quan tâm nhất là cán bộ và việc rèn luyện đạo đức tư cách người cán bộ, đảng viên. Từ phần đầu tác phẩm Đường Cách mệnh (1925) tập hợp những bài giảng tại lớp đào tạo, huấn luyện cán bộ đầu tiên để chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng
14:02 | 09/10/2019
Thảo luận là một hình thức tổ chức học tập trên lớp, yêu cầu tối thiểu trong một giờ học thảo luận buộc người học viên phải có sự tham gia vào quá trình thảo luận, tranh luận, làm việc nhóm cùng nhau....
08:52 | 22/04/2019
Về phương pháp giảng dạy môn triết học ở các trường Chính trị từ trước đến nay đã được nhiều tác giả đề cập đến. Trong khuôn khổ của bài viết này, tác giả không có tham vọng bàn nhiều về phương pháp giảng dạy môn học này, mà chỉ xin nêu một quan điểm mà mình tâm đắc nhất, với tư cách là một giảng viên trẻ và cũng từng là một học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.
18:20 | 18/03/2019
Trong suốt chiều dài lịch sử học thuyết kinh tế, mỗi trường phái đều có những đặc điểm lý luận riêng, nó được quy định và chi phối bởi phương pháp luận và điều kiện lịch sử kinh tế riêng. Tuy nhiên, đứng ở góc độ quan niệm về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường, thì lịch sử học thuyết kinh tế kể từ khi hình thành phát triển của chủ nghĩa tư bản đến nay, đó là sự tranh luận giữa một bên đề cao vai trò của thị trường và một bên đề cao vai trò của nhà nước đối với nền kinh tế. Trong bài viết này, tác giả hệ thống hóa quan niệm về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở một số học thuyết kinh tế từ đầu thế kỷ XX đến nay, chỉ ra tính quy luật của sự thay đổi các quan niệm về vai trò của nhà nước đối với kinh tế thị trường, từ đó đề xuất một số ý kiến về giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong sự phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay.
17:09 | 28/08/2018
Phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa của cán bộ, đảng viên là một yêu cầu bức thiết hiện nay, bởi lẽ: Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là nền tảng và động lực tinh thần để phát triển xã hội. Đạo đức là gốc của mỗi con người.
16:50 | 21/08/2018
Lịch sử địa phương là một bộ phận của lịch sử dân tộc, làm phong phú, sâu sắc thêm lịch sử dân tộc và lịch sử thành phố Đà Nẵng cũng đã góp nhặt, tạo tác nên những con người mà vai trò của họ đối với địa phương là đáng ghi nhận. Trong vô vàn những con người như thế, Thái Phiên - người con của mảnh đất Đà Nẵng, một chí sĩ yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược oanh liệt một thời đã để lại những dấn ấn công trạng đáng được trân trọng.
10:57 | 03/08/2018
Cán bộ và công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, trong quá trình Đổi mới đất nước, Đảng ta đã không ngừng quan tâm đến công tác cán bộ, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng. Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 18/6/1997 “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” được thông qua tại Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII.
08:52 | 12/06/2018
Đã 107 năm kể từ ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, chuyến ra đi lịch sử đó đã tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam đồng thời để lại cho chúng ta nhiều bài học quí giá về lòng yêu nước, thương dân sâu sắc; về sự tiếp biến văn hóa phương Đông và phương Tây... Đối với thế hệ trẻ, đó là bài học về ý chí quyết tâm và nghị lực phi thường, vượt qua mọi khó khăn gian khổ để thành công.
2
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang