TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.883.910
Hôm qua:885
Hôm nay:321

Cựu chiến binh học tập tấm gương Bác Hồ nhằm “Phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa”
17:09 | 28/08/2018

Phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa của cán bộ, đảng viên là một yêu cầu bức thiết hiện nay, bởi lẽ: Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là nền tảng và động lực tinh thần để phát triển xã hội. Đạo đức là gốc của mỗi con người. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã ý thức sâu sắc về vai trò đặc biệt quan trọng của tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên cũng như của toàn xã hội đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Đảng luôn quan tâm đến công tác giáo dục, xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống nhân văn cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.

Từ sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước, để ngăn ngừa nguy cơ tha hóa bởi quyền lực, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt coi trọng việc giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; phòng, chống suy thoái trong cán bộ, đảng viên trên các lĩnh vực này, quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân.

Trong thời kỳ đổi mới, do tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn biến phức tạp. Từ Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (tháng 01-1994) Đảng đã chỉ ra những biểu hiện của tình trạng này và coi đó là một trong bốn nguy cơ cần quan tâm đấu tranh phòng, chống. Các Đại hội Đảng tiếp theo và nhiều hội nghị Trung ương Đảng các khóa tiếp tục đánh giá thực trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; xác định việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng này là nhiệm vụ vừa cơ bản lâu dài, vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt.

Đặc biệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI nhận định chỉ rõ: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”[1]. Tình trạng này “làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”[2]. Do vậy, Trung ương yêu cầu phải “kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng”.

Văn kiện Đại hội XII của Đảng nhận định: Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn. Vấn đề đặt ra là, vì sao tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống vẫn tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi? Phải chăng chúng ta chưa đánh giá chính xác mức độ, tính chất của tình hình, chưa chỉ rõ nguyên nhân, chưa đề ra được hệ thống giải pháp đồng bộ và đủ mạnh hay thiếu các điều kiện để thực hiện các giải pháp?

Trả lời vấn đề này, liên hệ vào nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiên binh cơ sở, Cựu chiến binh chúng ta hơn lúc nào hết, càng cần phải tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ - nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của bản chất Bộ đội Cụ Hồ suốt hơn 70 năm qua. Trong giai đoạn hiện nay, để phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, lực lượng cựu chiến binh khối 487 hoạt động trong các cơ quan Đảng, Chính quyền địa phương, hãy đoàn kết một lòng, giữ gìn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” kiên quyết đấu tranh nhằm đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biễn, tự chuyển hóa” bằng các nội dung cụ thể, thiết thực, mà các chiễn sĩ trong lực lượng vũ trang chúng ta một thời đã chiến đấu hy sinh để tạo nên những giá trị đó: Trước hết, đó là giữ vững lòng trung thành vô hạn với dân tộc, kiên quyết chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thứ hai, luôn luôn thực hiện tự giác sự lãnh đạo của Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Thứ ba, giữ vững truyền thống tốt đẹp: “hiếu với dân”. Thứ tư, có tinh thần đoàn kết nội bộ, tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, biểu tượng cao đẹp của Cựu chiến binh Việt Nam. Trong những ngày Lễ lớn hàng năm, những ngày Lễ truyền thống cách mạng, luôn có một tên gọi thân thương dành cho người lính nói chung được nhắc đến đó là “Bộ đội Cụ Hồ”. “Bộ đội Cụ Hồ” là những chiến sỹ được mang tên lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, đã trở nên thân quen với nhân dân cả nước trong suốt mấy thập kỷ qua. Đây là nét độc đáo của văn hoá dân tộc, bởi vì trên thế giới, chưa có nước nào mà nhân dân lại lấy tên vị lãnh tụ kính yêu, một danh nhân văn hoá để đặt tên cho Quân đội của mình. Đó là sự thể hiện tình cảm quý mến đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và lòng tin yêu của nhân dân đối với Quân đội, đồng thời là tình cảm gắn bó thiêng liêng, ruột thịt giữa người lính với Lãnh tụ. Thực hiện lời dạy của Người, Cựu chiến binh khối 487 chúng ta càng tự hào, càng thấy trách nhiệm cao cả trước vận mệnh của đất nước; thường xuyên tự liên hệ trách nhiệm được giao, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, như một người lính trên mặt trận mới, luôn xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”./.

Đỗ Ngọc Quang

Chủ tịch Hội CCB trường chính trị TP Đà Nẵng


[1]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ IV BCHTW (khóa XI), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tr.22

[2]. Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. CTQG, Hà Nội 2016, tr.199.

Các bản tin trước:
  “CHÍ SĨ YÊU NƯỚC THÁI PHIÊN - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP QUA CÁC TƯ LIỆU MỚI” (16:50 | 21/08/2018)
  NHỮNG ĐỘT PHÁ VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 KHOÁ XII (10:57 | 03/08/2018)
  Ý CHÍ VÀ NGHỊ LỰC HỒ CHÍ MINH (08:52 | 12/06/2018)
  Tư tưởng của Nguyễn Trường Tộ về giáo dục (10:40 | 26/04/2018)
Các bản tin tiếp theo:
  Quan niệm của một số học thuyết kinh tế cận, hiện đại về vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường và sự vận dụng ở Việt Nam (18:20 | 18/03/2019)
  BÀN THÊM VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN TRIẾT HỌC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (08:52 | 22/04/2019)
  NHỮNG KHÓ KHĂN PHỔ BIẾN NHẤT KHI TIẾN HÀNH MỘT GIỜ THẢO LUẬN TRÊN LỚP (14:02 | 09/10/2019)
  NHÂN KIỂM ĐIỂM CUỐI NĂM LẠI BÀN VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TRONG ĐẢNG HIỆN NAY (15:12 | 20/12/2019)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang