Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.818.697
Hôm qua:892
Hôm nay:845

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Tin tức - Sự kiện

Xây dựng Đảng về đạo đức cần tập trung vấn đề nêu gương

17:02 | 03/02/2023 260
Đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát huy tính nêu gương của mỗi đảng viên

Phát biểu tham luận tọa đàm, Tiến sĩ Trần Thúy Hiền, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố nhấn mạnh, xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề tất yếu, có ý nghĩa sống còn đối với công tác xây dựng Đảng. Điểm xuyên suốt trong tư tưởng của Đảng là luôn coi việc xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quyết định trọng yếu đối với thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Trong xây dựng Đảng, đạo đức người đảng viên, vấn đề nêu gương luôn được đặt lên hàng đầu. Trong đó, tổ chức Đảng có vai trò hàng đầu trong việc giáo dục, quản lý đảng viên về phẩm chất đạo đức; vai trò giám sát của nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể là một trong những yếu tố cơ bản góp phần xây dựng đạo đức người đảng viên cộng sản.

“Những kết quả bước đầu trong việc xây dựng đạo đức đảng viên trong thời gian qua đã góp phần từng bước làm trong sạch đội ngũ của Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin trong nhân dân, tiếp tục khẳng định tính đúng đắn của chủ trương xây dựng Đảng về đạo đức”, Tiến sĩ Hiền nhấn mạnh.

Theo Tiến sĩ Hiền, trải qua mỗi giai đoạn cách mạng, vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức tiếp tục được bổ sung, phát triển, nâng lên một bước mới trong nhận thức và hoạt động thực tiễn của Đảng. Đây chính là sự kế thừa, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức người cộng sản phù hợp với thực tiễn đất nước hiện nay.

Những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém còn tồn tại cần tiếp tục được khắc phục cũng chính là những bài học quý trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức để tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong giai đoạn kế tiếp.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thuận (thứ 2 bên phải qua) chia sẻ tại buổi tọa đàm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tiến sĩ Nguyễn Nữ Đoàn Vy, Phó trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị thành phố nhấn mạnh, để Đảng ta thực sự “là đạo đức, là văn minh”, các cấp uỷ Đảng cần tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Theo Tiến sĩ Đoàn Vy, một trong những điểm nhấn quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là coi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, triệt để hơn, hiệu quả hơn để xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Muốn vậy, cần xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền; có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm trong xây dựng Đảng về đạo đức.

Song song đó, các cấp ủy Đảng tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng hàng đầu trong xây dựng Đảng về đạo đức mà Đại hội XIII của Đảng đưa ra nhằm mục đích ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá nhằm tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, do đó, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp này sẽ góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng về đạo đức.

“Nói” đi đôi với “làm”, “xây” đi đôi với “chống”

Tại buổi tọa đàm, đại diện các cơ quan, ban, ngành còn chia sẻ một số nghiệm về công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Tiến sĩ Lưu Anh Rô (Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng và Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy) cho rằng, mỗi đảng viên cần phải nắm vững lý tưởng đạo đức cách mạng, đề cao vấn đề tư tưởng dân tộc, đặt lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia lên hàng đầu; đồng thời, phải có trách nhiệm với Đảng, cơ quan, bản thân.

Nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát về việc tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Mai Thị Ánh Hồng cho rằng, hiện nay, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng ở một số đảng bộ vẫn chưa mang lại hiệu quả tích cực, coi đây là nhiệm vụ của cơ quan Ủy ban Kiểm tra, mà chưa xác định vị trí, vai trò, tầm quan trọng, là chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, nhất là người lãnh đạo, người đứng đầu.

Bên cạnh đó, phương pháp kiểm tra, giám sát vẫn còn hạn chế, chưa toàn diện, chưa thật sự đi vào những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực... 

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tọa đàm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Vì vậy, theo bà Hồng, để xây dựng Đảng về đạo đức tiếp tục mang lại hiệu quả, cần kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Song song đó, cần chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát; người đứng đầu cấp ủy phải xác định trách nhiệm của mình, thường xuyên, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; phải gắn công tác kiểm tra, giám sát với thực hiện các nghị quyết của Trung ương.

Đặc biệt, cần quan tâm chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, nhất là chọn người kiểm tra có uy tín, có phẩm chất, đạo đức trong sáng, thật sự sắc bén, luôn giữ vững bản lĩnh để làm nhiệm vụ; các đơn vị liên quan phối hợp với nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác kiểm tra, giám sát.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thuận, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố cho rằng, đạo đức do tu dưỡng mà thành, là cái gốc của người cách mạng. Vì vậy, xây dựng Đảng về đạo đức thì mỗi đảng viên cần phải “nói” đi đôi với “làm”, “xây” đi liền với “chống” và xây dựng, tu dưỡng đạo đức suốt đời.

NGỌC PHÚ - Nguồn ĐNO

 

Các bản tin trước:

Các bản tin tiếp theo: