Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.818.476
Hôm qua:892
Hôm nay:845

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Bài viết chuyên đề

ĐẤU TRANH PHẢN BÁC NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, XUYÊN TẠC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

13:41 | 18/11/2022 518

Hồ Thị Mỹ Tình

GV Khoa Lý luận cơ sở

 

Chỉ ra âm mưu của các thế lực thù địch với những luận điệu xuyên tạc, luận điểm sai trái phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Phân tích, khẳng định giá trị bền vững tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch trong việc chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Từ khoá: Đấu tranh phản bác, luận điệu sai trái, xuyên tạc, tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội.          

 1. Đặt vấn đề

Trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay, việc bảo vệ, đấu tranh phản bác, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” xóa bỏ chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là nội dung cơ bản. Từ đó khẳng tính khoa học, cách mạng, củng cố niềm tin, sự kiên định vào con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhân dân Việt Nam đã lựa chọn.

Các thế lực thù địch, phản động đặc biệt tập trung xuyên tạc tư tưởng của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì đây là nội dung cốt lõi và xuyên suốt trong con đường cách mạng Việt Nam. Tư tưởng này được khẳng định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng năm 1930, được bổ sung, phát triển qua 13 kỳ Đại hội, hướng đến mục tiêu vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chính vì thế, việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm giữ vững bản chất cách mạng trong xây dựng Đảng, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Bộ Chính trị khoá XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thể hiện rõ quyết tâm của Đảng trong sự lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay.

 1. Nội dung

Trong những năm gần đây, bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh và phức tạp; hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa dân tuý, xu hướng bảo hộ đang nổi lên. Việc điều chỉnh chiến lược và sự cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn khiến các nước nhỏ luôn phải ứng phó với những biến động khó lường. Trong nước, một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện tự diễn biến”, tự chuyển hoá”, hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh đó, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn còn diễn biến phức tạp. Lợi dụng tình hình này, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh thực hiện diễn biến hoà bình”, đưa ra các luận điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, hòng phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung, phủ nhận giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nói riêng.

Đại hội XIII của Đảng, với quyết tâm chính trị cao, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng càng quyết liệt, khẳng định rõ: Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, đạt kết quả tích cực. Các cấp uỷ, tổ chức đảng coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết, tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt” bằng nhiều hình thức phong phú, có tác dụng lan toả trong Đảng và trong xã hội”[1].

Từ nhận định trên, những năm tiếp theo, việc tăng cường đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, luận điểm xuyên tạc là vấn đề vừa cấp thiết, vừa cơ bản lâu dài, không những bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà còn góp phần bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

1.Để xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, từ những trang web phản động trên mạng internet đã bịa đặt rằng Hồ Chí Minh không vì lợi ích của nhân dân, dân tộc mà chỉ vì “lợi ích của Đảng”, của “ý thức hệ”. Giải phóng dân tộc chỉ là phương tiện để Hồ Chí Minh đạt mục đích cuối cùng là đưa dân tộc theo chủ nghĩa cộng sản. Luận điệu cố ý làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, phủ nhận những thành quả cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Luận điệu xuyên tạc trên không mới và được bọn phản động nhắc lại nhiều lần, ở nhiều nơi, bất cứ hình thức tuyên truyền nào cũng phục vụ tối ưu cho âm mưu của chúng, đánh vào tâm lý của những người đang hoang mang, mất định hướng và dễ có ngã rẽ sai, suy nghĩ lệch lạc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc dẫn dắt dân tộc Việt Nam giành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong suốt gần một thế kỷ qua. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giải phóng dân tộc, đưa nhân dân lầm than thoát khỏi ách nô lệ lên hàng đầu, để thiết lập được nhà nước dân chủ nhân dân, giành “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Thực tiễn chứng minh, tư tưởng của Người được Đảng hiện thực hoá trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ đó, chúng ta đã giải quyết tốt mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại.

Để bác bỏ luận điệu xuyên tạc trên, chúng ta cần khẳng định mạnh mẽ tư tưởng Hồ Chí Minh với nội dung cốt lõi gắn độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội luôn là sự lựa chọn đúng đắn, khoa học và cách mạng, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Những luận điệu thù địch nhằm phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng vô sản, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo tưởng. Điều cần thiết trước tiên, chúng ta khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng vô sản là con đường duy nhất đúng trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc, bọn địa chủ phong kiến phản động để giành độc lập, tự do. Con đường cách mạng Việt Nam phải đi theo cách mạng vô sản, nhiệm vụ giải phóng dân tộc được Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu, đồng thời là nhiệm vụ giải phóng giai cấp, từ đó những mâu thuẫn cơ bản ở các nước thuộc địa và Việt Nam mới thực sự được giải quyết triệt để. Sau khi đọc xong Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin, Hồ Chí Minh đã tìm thấy được con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam đó là con đường cách mạng vô sản, Người đi đến kết luận: Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”[2].

2. Các thế lực thù địch cho rằng Hồ Chí Minh sai lầm khi lựa chọn con đường cách mạng vô sản, khiến Việt Nam chậm phát triển. Các thế lực tuyên truyền rằng chỉ có tiến lên chủ nghĩa tư bản thì Việt Nam mới phát triển và vươn mình sánh vai cùng với cường quốc năm châu. Luận điệu xuyên tạc này thiếu cơ sở khoa học, vì Hồ Chí Minh đã từng khẳng định, tuỳ đặc điểm kinh tế - xã hội, truyền thống lịch sử, văn hoá và điều kiện quốc tế cụ thể mà các quốc gia, dân tộc có những hình thức, bước đi để thực hiện con đường cách mạng vô sản, tiến lên chủ nghĩa xã hội mang tính linh hoạt, sáng tạo và phù hợp.

Thời kỳ quá độ ở Việt Nam có sự tồn tại đan xen giữa các yếu tố của xã hội cũ và xã hội mới, từ thực tế của xã hội Việt Nam Hồ Chí Minh nhận thấy “đặc điểm to nhất của ta trong thời kỳ quá độ là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa”[3]. Chính vì vậy, khi bàn về mục đích của chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh cho rằng phải phấn đấu để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trước hết là nhân dân lao động”[4] chứ không phải là ảo tưởng hay ảo vọng; phải làm sao cho nhân dân đủ ăn, đủ mặc, ngày càng sung sướng, ai nấy được đi học, ốm đau có thuốc, già không lao động được thì nghỉ, những phong tục tập quán không tốt dần dần được xóa bỏ... Tóm lại, xã hội ngày càng tiến, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt, đó là chủ nghĩa xã hội[5]. Và mục tiêu này đã và đang được Đảng ta hiện thực hoá sinh động, thiết thực, cụ thể trong sự nghiệp đổi mới đất nước khi tại Đại hội XIII, Đảng ta khẳng định: Thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam[6].

Với “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện mục tiêu tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân và để đạt mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam trở thành “nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp”; đến năm 2030, thành “nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”; đến năm 2045, trở thành “nước phát triển, thu nhập cao”.

 1. Kết luận

Đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nhằm bảo vệ giá trị lý luận, thực tiễn, khoa học và cách mạng của tư tưởng Hồ Chí Minh và những đóng góp to lớn của Người đối với dân tộc và phong trào cách mạng thế giới. Thực tiễn đã chứng minh, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã đưa ra đường lối, chủ trương lãnh đạo đúng đắn, đưa cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi to lớn. Việt Nam được coi là “tấm gương với nhiều nước đang phát triển trên thế giới”, sự ổn định về chính trị là nhân tố quan trọng để Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn. Khi đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn phấn đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội dưới sự dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, NXB Chính trị quốc gia Sự Thật, Hà Nội.
 2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập II, NXB Chính trị quốc gia Sự Thật, Hà Nội.
 3. Phạm Minh Tuấn, Phạm Đình Đạt (2020), Vận dụng quan điểm lý luận của Hồ Chí Minh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tạp chí Khoa học chính trị, Số 08, tr.16-22.
 4. Nguyễn Phú Hưng (2019), Không thể xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng (Bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Tạp chí Quốc phòng Toàn dân, Số 05, tr.84-87.
 5. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 2, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
 6. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 4, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
 7. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 8, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
 8. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 12, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
 9. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 13, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.II, tr.176-177.

[2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t.2, tr.563.

[3] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t.12, tr.411.

[4] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t.13, tr.30.

[5] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t.13, tr.438.

[6] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIII, Sđd, tr.38.

 

Các bản tin trước:

Các bản tin tiếp theo: