TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.413.073
Hôm qua:1.025
Hôm nay:198

CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO ĐẢNG VIÊN TẠI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
08:33 | 10/06/2020

CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO ĐẢNG VIÊN TẠI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nguyễn Nữ Đoàn Vy

P. Bí thư chi bộ Khoa Lý luận cơ sở

       Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề cập và khẳng định vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Bác nói: Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng. Phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng[1] bởi  Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm, trong và ngoài Ðảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”[2].

      Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nên trong nhiệm kì qua, Đảng ủy Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng đã thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ khác do cấp trên giao đồng thời giúp cho toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên của Trường nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh chống lại âm mưu Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và các biểu hiện tiêu cực khác. Cụ thể, trong nhiệm kì 2015-2020, Đảng ủy đã thực hiện rất tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên thông qua nhiều giải pháp và hình thức khác nhau:

          Thứ nhất, Đảng ủy đã chỉ đạo, triển khai cho toàn thể đảng viên tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng như Nghị quyết Hội nghị TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cũng được Đảng ủy quán triệt đến toàn thể đảng viên của Đảng bộ Trường.

          Thứ hai, Đảng ủy đã làm tốt công tác công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên nhà Trường. Thông qua Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng và Hội nghị tổng kết công tác Đảng hàng năm, Đảng ủy đã tạo một môi trường dân chủ để các đảng viên nêu ý kiến về những vấn đề có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên như việc giải quyết chế độ chính sách; đào tạo, bồi dưỡng; kỉ luật đảng viên vi phạm; công tác qui hoạch, bổ nhiệm, sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy theo Qui định số 09-Qđi/TW của BCH Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… những ý kiến này được Đảng ủy tiếp nhận và giải trình thấu đáo, hợp lý, hợp tình đã tạo được sự nhất trí, đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của Trường.

          Thứ ba, công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới về phương pháp, về hình thức. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề của các Chi bộ được tiến hành đúng theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên với nhiều nội dung, chủ đề phong phú gắn với nhiệm vụ chuyên môn; gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt, nhân dịp Kỉ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, Đảng ủy nhà Trường đã tổ chức một buổi Tọa đàm với nhiều hình thức phong phú, tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

          Với những việc làm cụ thể, thiết thực đó, đến nay, 100% đảng viên của Đảng bộ Trường có tư tưởng lập trường vững vàng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đất nước; mỗi cán bộ, đảng viên đều thể hiện tinh thần tự giác rèn luyện và trau dồi phẩm chất đạo đức, giữ gìn tác phong nhà giáo; toàn thể cán bộ, đảng viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy nhà Trường, tạo được sự đồng thuận, nhất trí trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

          Kính thưa Đại hội!

          Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng đảng. Do đó, trong nhiệm kì 2020-2025, để làm tốt hơn nữa công tác này, với tư cách là một phó bí thư chi bộ, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:

          Thứ nhất, tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tương Hồ Chí Minh cho đội ngũ đảng viên của Trường. Đây là yêu cầu bức thiết để đảng viên nâng cao được tính chiến đấu của mình trên mặt trận tư tưởng.

          Muốn vậy, Đảng ủy cần tiếp tục quan tâm đến việc cử cán bộ, đảng viên tham gia học tập các lớp trung cấp, cao cấp lý luận chính trị; các lớp tập huấn, bồi dưỡng để cập nhật những tri thức lý luận mới nhằm trang bị tư duy biện chứng, phương pháp luận khoa học trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

          Thứ hai, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ đảng viên, giảng viên của nhà Trường; Qui định về những điều đảng viên không được làm. Trong đó chú trọng đến tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy mà cụ thể là đồng chí Bí thư, các đồng chí phó Bí thư và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Trường. Việc quán triệt cần được triển khai với nhiều hình thức như Tọa đàm, Hội thi, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức giao lưu với các tổ chức Đảng thuộc Khối thi đua 9… nói chung là làm sao cho ngắn gọn, thiết thực, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm.

          Thứ ba, Đảng ủy cần nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề ảnh hưởng đến tư tưởng của đảng viên nhất là những vấn đề về chế độ chính sách; đào tạo, bồi dưỡng; qui hoạch, bổ nhiệm; sử dụng, phân công công việc…

          Muốn vậy, Đảng ủy phối hợp với Công đoàn (là tổ chức đoàn thể đại diện cho lợi ích hợp pháp của người lao động) chỉ đạo quyết liệt trong giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ đảng viên, giảng viên như: phụ cấp thâm niên, bảo hiểm xã hội… khi có sự phản ánh của đảng viên, người lao động; Đảng ủy tiếp tục đổi mới và làm tốt các khâu trong công tác cán bộ: xác định và công khai những tiêu chuẩn, tiêu chí để được qui hoạch; đào tạo, bồi dưỡng. Đặc biệt, công tác cán bộ cần được tiến hành công khai, dân chủ, đúng qui định, qui trình, đúng người, đúng việc…

       Thứ tư, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cần gắn với việc thực hiện các chính sách quan tâm đến đời sống tinh thần của đảng viên.

Đảng ủy phối hợp với Công đoàn, với các đoàn thể khác trong Trường tổ chức các Hội thi, giao lưu, thể thao, văn nghệ… vào các ngày lễ lớn của Đất nước, ngày Nhà giáo Việt Nam…; Xây dựng môi trường đào tạo, bồi dưỡng lành mạnh với phương châm “Nhà trường kỷ cương, nhà giáo mẫu mực, học viên tích cực”.

       Thứ năm, Đảng ủy chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên nhằm phát hiện kịp thời những biểu hiện tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ, phe cánh trong Trường… để có biện pháp xử lý kịp thời.

       Thứ sáu, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỉ luật trong Đảng để phát hiện những đảng viên vi phạm, sai phạm về đạo đức, lối sống, những điều đảng viên không được làm… nhằm xử lý kịp thời, nghiêm minh.

       Kính thưa Đại hội!

    Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”[3]. Muốn có đội ngũ đảng viên tốt thì trước hết không thể không chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Do đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là một trong những nội dung cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng, vì vậy Đảng ủy Trường chúng ta cần nhận thức đúng, đủ vai trò của công tác này trong quá trình lãnh đạo để từ đó có những giải pháp thiết thực, phù hợp.

Thiết nghĩ, nếu công tác này được tiến hành thường xuyên, hiệu quả thì chúng ta sẽ xây dựng Đảng bộ vững mạnh, đoàn kết, thống nhất góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị được giao./.

 


[1]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, H.2002, t.8, tr. 279

[2]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, H.2002, t.6, tr. 242

[3]. Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 113

Các bản tin trước:
  NÂNG CAO “TÍNH ĐẢNG” CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (08:26 | 10/06/2020)
  XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TA VỚI TINH THẦN ĐOÀN KẾT NỘI BỘ (08:20 | 10/06/2020)
  Một số điểm mới của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư (09:48 | 23/03/2020)
  Đổi mới phương thức truyền tải Nghị quyết của Đảng trong tình hình hiện nay. (10:51 | 12/02/2020)
Các bản tin tiếp theo:
  NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỌC VIÊN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (08:41 | 17/06/2020)
  SỬ DỤNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ VÀ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý (10:18 | 07/07/2020)
  GIẢNG DẠY LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH BẰNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ: NÊN HAY KHÔNG? (14:53 | 11/08/2020)
  XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC VÀ PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH (14:56 | 11/08/2020)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang