TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.455.006
Hôm qua:1.043
Hôm nay:1.165

Đổi mới phương thức truyền tải Nghị quyết của Đảng trong tình hình hiện nay.
10:51 | 12/02/2020

Đổi mới phương thức truyền tải Nghị quyết của Đảng trong tình hình hiện nay

ThS. Phan Thị Mỹ Dung

       Hoạch định chủ trương, đường lối và truyền tải chủ trương, đường lối trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân là một trong các phương thức để Đảng lãnh đạo. Các văn bản, nghị quyết là sự cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, giải pháp lãnh đạo của Đảng, được phổ biến đến toàn thể đảng viên, đến từng chi bộ, Đảng bộ, và từng bước được hiện thực hóa trong đời sống xã hội. Đây là yêu cầu có tính bắt buộc để Đảng tồn tại và phát triển.

       Từ khi Đảng ra đời, lãnh đạo quá trình đấu tranh giành chính quyền, thống nhất đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới ròng rã hơn 30 năm qua cho đến ngày nay, Đảng đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong cách thức tuyên truyền đường lối, chính sách. Kết quả phát triển kinh tế- xã hội và vị thế của Việt Nam hiện nay trên trường quốc tế cũng đã minh chứng xác thực cho khả năng, phương pháp công tác tư tưởng nói chung và cách thức truyền tải Nghị quyết của Đảng nói riêng. Có thể nói rằng thành tựu Đảng Cộng sản việt Nam đạt được trong suốt 90 năm qua là kết quả của phương thức lãnh đạo bằng Nghị quyết của Đảng. Trong đó, trước hết phải khẳng định nội dung của Nghị quyết của Đảng được hoạch định một cách khoa học, đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống và thời cuộc, có tầm nhìn và khả năng dự báo. Nhiều vấn đề bất cập trong trong quá xây dựng và phát triển đất nước cũng như một loạt các vấn đề mới được đặt ra ở từng giai đoạn cách mạng, về cơ bản đã được bao quát khá toàn diện và sâu sắc trong nội dung Nghị quyết của Đảng. Hơn thế mỗi Nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng trong 12 Nhiệm kỳ qua luôn luôn đảm bảo tính dự báo, có tầm nhìn ngày càng dài rộng và xa. Ngoài ra, một phần hết sức quan trọng quyết định sự thành công của Nghị quyết chính là việc truyền tải nghị quyết vào đời sống xã hội.

       Tuy nhiên, trước sự biến động của tình hình thế giới hiện nay cũng như yêu cầu của cách mạng mới ở Việt Nam, để thực sự thúc đẩy các quá trình phát triển xã hội đạt được mục tiêu mà Đảng đề ra, điều hết sức cần thiết là tính hiệu quả của kỹ năng phương pháp, cách thức, phương tiện truyền tải nội dung Nghị quyết đến toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đặc biệt trong điều kiện cách mạng công nghệ 4.0 đã và đang làm thay đổi từ tư duy đến cách thức làm việc, giao tiếp ứng xử, thái độ, cảm xúc,…của con người trên mọi mặt đời sống xã hội như hiện nay, để củng cố và phát huy vai trò đảng cầm quyền, trước hết cần đổi mới phương thức truyền tải Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cụ thể, phải thực hiện đầy đủ, đồng bộ và thường xuyên một số giải pháp sau:

Thứ nhất, đổi mới nhận thức của Đảng về công tác tư tưởng, xem tuyên truyền Nghị quyết là “một nghề” của xã hội cần được đào tạo bồi dưỡng và sử dụng đúng đắn.

Thứ hai, đổi mới cách thức hoạch định nghị quyết theo hướng tuân thủ nghiêm nguyên tắc: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí minh là nền tảng lý luận, lấy hiện thực sinh động làm xuất phát điểm của đường lối chính sách.

Thứ ba, đổi mới cách thức truyền tải Nghị quyết theo hướng đảm bảo sự phù hợp giữa nội dung, hình thức, đối tượng. Trong đó, chú trong đó ưu tiên đầu tư lựa chọn phương tiện, biện pháp truyền tải Nghị quyết phù hợp với từng loại đối tượng tiếp thu.

Thứ tư, chú trọng công tác tổng kết thực tiễn (việt nam và thế giới) trong Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Đầu tư thực hiện các công trình nghiên cứu, ưu tiên triển khai đề tài, đề án có chủ đề theo 2 hướng:

- Tổng kết thực tiễn trên từng lĩnh vực đời sống kinh tế- xã hội;

- Kinh nghiệm, kỹ năng phương thức, cách thức truyền tải, phổ biến Nghị quyết, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ năm, Có chiến lược xây dựng đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền. Trong hiện tại, tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ năng, nghề nghiệp Tuyên giáo cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở tất cả các cấp, cơ quan chuyên trách cũng như đội ngũ làm công tác tuyên giáo ở các cấp ủy, Đảng ủy, Đảng bộ, Chi bộ.

       Như vậy, nếu thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, thường xuyên, kịp thời các giải pháp cơ bản trên sẽ góp phần khắc phục triệt để tình trạng cán bộ đảng viên chưa tập trung trong học tập Nghị quyết cũng như không thể nhớ nội dung cơ bản của Nghị quyết trên thực tế hiện nay.

Các bản tin trước:
  NHÂN KIỂM ĐIỂM CUỐI NĂM LẠI BÀN VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TRONG ĐẢNG HIỆN NAY (15:12 | 20/12/2019)
  NHỮNG KHÓ KHĂN PHỔ BIẾN NHẤT KHI TIẾN HÀNH MỘT GIỜ THẢO LUẬN TRÊN LỚP (14:02 | 09/10/2019)
  BÀN THÊM VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN TRIẾT HỌC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (08:52 | 22/04/2019)
  Quan niệm của một số học thuyết kinh tế cận, hiện đại về vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường và sự vận dụng ở Việt Nam (18:20 | 18/03/2019)
Các bản tin tiếp theo:
  Một số điểm mới của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư (09:48 | 23/03/2020)
  XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TA VỚI TINH THẦN ĐOÀN KẾT NỘI BỘ (08:20 | 10/06/2020)
  NÂNG CAO “TÍNH ĐẢNG” CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (08:26 | 10/06/2020)
  CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO ĐẢNG VIÊN TẠI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (08:33 | 10/06/2020)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang